Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ     6JEAN     6
1
Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος.
Après ces choses, Jésus s'en alla au delà de la mer de Galilée, ou de Tibériade.
1
2
Καὶ (N Καὶ ἠκολούθει Ἠκολούθει δὲ) ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώρων (N ἑώρων αὐτοῦ ἐθεώρουν) αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
Et une grande foule le suivait, parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades.
2
3
Ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ (N ) Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
Mais Jésus monta sur la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.
3
4
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.
Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
4
5
Ἐπάρας οὖν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς) Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν (N τὸν ) Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσομεν (N ἀγοράσομεν ἀγοράσωμεν) ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
Jésus ayant donc levé les yeux, et ayant vu qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains, afin que ceux-ci aient à manger ?
5
6
Τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν: αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.
Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait, lui, ce qu'il allait faire.
6
7
Ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, (N Φίλιππος [ὁ] Φίλιππος) Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος αὐτῶν (N αὐτῶν βραχύ τι βραχύ [τι]) βραχύ τι λάβῃ.
Philippe lui répondit : Deux cents deniers de pain ne leur suffisent pas pour que chacun en reçoive quelque peu.
7
8
Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου,
Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit :
8
9
Ἔστιν παιδάριον ἓν (N ἓν ὧδε ὃ ὧδε ὃς) ὧδε, ὃ ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?
9
10
Εἶπεν δὲ (N δὲ ὁ ) ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. Ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. Ἀνέπεσον (Β Ἀνέπεσον Ἀνέπεσαν) (N Ἀνέπεσον Ἀνέπεσαν) οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ (N ὡσεὶ ὡς) πεντακισχίλιοι.
Jésus dit : Faites asseoir les gens. Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Les hommes s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille.
10
11
Ἔλαβεν δὲ (N δὲ τοὺς οὖν τοὺς) τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς μαθηταῖς, (N τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ ) οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις: ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
Jésus prit donc les pains, et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui étaient assis ; de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulurent.
11
12
Ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
Et quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde.
12
13
Συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ ἐπερίσσευσεν (N ἐπερίσσευσεν ἐπερίσσευσαν) τοῖς βεβρωκόσιν.
Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers des morceaux provenant des cinq pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé.
13
14
Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.
Les gens donc ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde.
14
15
Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν (N ποιήσωσιν αὐτὸν ποιήσωσιν) αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησεν (N ἀνεχώρησεν ἀνεχώρησεν πάλιν) εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.
Jésus donc ayant connu qu'ils allaient venir l'enlever, afin de le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
15
16
(Π) Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,
Or, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer ;
16
17
καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ (N τὸ ) πλοῖον, ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. (N Καπερναούμ Καφαρναούμ) Καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει, καὶ οὐκ (N οὐκ οὔπω) ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς.
et étant entrés dans une barque, ils passaient la mer pour aller à Capernaüm ; et il faisait déjà obscur, et Jésus ne les avait pas encore rejoints,
17
18
Ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετο. (N διηγείρετο διεγείρετο)
et la mer était agitée, comme il soufflait un grand vent.
18
19
Ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα, θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον: καὶ ἐφοβήθησαν.
Quand donc ils eurent ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque ; et ils eurent peur.
19
20
Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε.
Mais il leur dit : C'est moi, n'ayez pas peur.
20
21
Ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον: καὶ εὐθέως τὸ (N τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐγένετο τὸ πλοῖον) πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.
Ils voulaient donc le recevoir dans la barque, et aussitôt la barque se trouva au rivage où ils allaient.
21
22
(Π) Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν (N ἰδὼν εἶδον) ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο (N ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ) εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, (N πλοιάριον ἀλλὰ πλοῖον ἀλλὰ) ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον –
Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là d'autre barque qu'une seule, et que Jésus n'était point entré avec ses disciples dans cette barque, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls.
22
23
ἄλλα δὲ (N δὲ ) ἦλθεν πλοιάρια (N πλοιάρια πλοιά[ρια]) ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου –
Mais des barques étaient venues de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâces.
23
24
ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα, (N πλοῖα πλοιάρια) καὶ ἦλθον εἰς Καπερναούμ, (N Καπερναούμ Καφαρναούμ) ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.
Lors donc que la foule vit que Jésus n'était point là, non plus que ses disciples, ils entrèrent eux-mêmes dans les barques, et allèrent à Capernaüm, cherchant Jésus.
24
25
Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας;
Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?
25
26
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.
Jésus leur répondit et dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
26
27
Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει: τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός.
Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste en vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera ; car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau.
27
28
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;
Ils lui dirent donc : Que devons-nous faire, pour accomplir les œuvres de Dieu ?
28
29
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς [ὁ] Ἰησοῦς) καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε (N πιστεύσητε πιστεύητε) εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
Jésus répondit et leur dit : C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en Celui qu'il a envoyé.
29
30
Εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; Τί ἐργάζῃ;
Ils lui dirent donc : Quel signe fais-tu donc, toi, afin que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ?
30
31
Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον, Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.
Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit : Il leur a donné à manger le pain du ciel.
31
32
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ: ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.
Jésus leur dit donc : En vérité, en vérité, je vous le dis : Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel ;
32
33
Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde.
33
34
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là.
34
35
Εἶπεν δὲ (N δὲ ) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς: ὁ ἐρχόμενος πρός με (N πρός με πρὸς ἐμὲ) οὐ μὴ πεινάσῃ: καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ (N διψήσῃ διψήσει) πώποτε.
Jésus leur dit : C'est moi qui suis le pain de la vie : celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
35
36
Ἀλλ’ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με, (N με [με]) καὶ οὐ πιστεύετε.
Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point.
36
37
Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει: καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με (N με ἐμὲ) οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω.
Tout ce que le Père me donne, viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors.
37
38
Ὅτι καταβέβηκα ἐκ (N ἐκ ἀπὸ) τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé.
38
39
Τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, (N πατρός ) ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ (Β αὐτὸ αὐτὸν) τῇ (Β τῇ ἐν τῇ) (N τῇ [ἐν] τῇ) ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Or c'est ici la volonté de Celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné ; mais que je le ressuscite au dernier jour.
39
40
Τοῦτο δέ (N δέ γάρ) ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός (N πέμψαντός με πατρός μου) με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτόν, ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ (N τῇ [ἐν] τῇ) ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour.
40
41
(Π) Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.
Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit : Je suis le pain qui est descendu du ciel.
41
42
Καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; Πῶς οὖν (N οὖν λέγει οὗτος νῦν λέγει) λέγει οὗτος ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;
Et ils disaient : N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il : Je suis descendu du ciel ?
42
43
Ἀπεκρίθη οὖν (N οὖν ὁ ) ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ γογγύζετε μετ’ ἀλλήλων.
Jésus répondit et leur dit : Ne murmurez point entre vous.
43
44
Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ (N καὶ ἐγὼ κἀγὼ) ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
44
45
Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ. Πᾶς οὖν (N οὖν ὁ ἀκούων ὁ ἀκούσας) ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθών, ἔρχεται πρός με. (N με ἐμέ)
Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a été instruit par lui, vient à moi.
45
46
Οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις (N τις ἑώρακεν ἑώρακέν τις) ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
Non que personne ait vu le Père, si ce n'est Celui qui vient de Dieu ; lui a vu le Père.
46
47
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς (N εἰς ἐμέ ) ἐμέ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
En vérité, en vérité, je vous le dis : Celui qui croit en moi a la vie éternelle.
47
48
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.
C'est moi qui suis le pain de la vie.
48
49
Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ (N τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα) μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀπέθανον.
Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts.
49
50
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ.
C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
50
51
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς: ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται (N ζήσεται ζήσει) εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστίν, ἣν (N ἣν ἐγὼ δώσω ) ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
Moi je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et aussi le pain que je donnerai c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
51
52
(Π) Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; (N σάρκα σάρκα [αὐτοῦ])
Les Juifs disputaient donc entre eux, disant : Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?
52
53
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
Jésus leur dit donc : En vérité, en vérité, je vous le dis : Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes.
53
54
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ (N καὶ ἐγὼ κἀγὼ) ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν (Β τῇ ἐν τῇ) τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.
54
55
Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς (N ἀληθῶς ἐστιν βρῶσις ἀληθής ἐστιν βρῶσις) ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς (N ἀληθῶς ἐστιν πόσις ἀληθής ἐστιν πόσις) ἐστιν πόσις.
Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est un vrai breuvage.
55
56
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui.
56
57
Καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα: καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται (N ζήσεται ζήσει) δι’ ἐμέ.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra lui aussi par moi.
57
58
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ (N ἐκ τοῦ ἐξ) τοῦ οὐρανοῦ καταβάς: οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν (N ὑμῶν τὸ μάννα ) τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον: ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον, ζήσεται (Β ζήσεται ζήσει) (N ζήσεται ζήσει) εἰς τὸν αἰῶνα.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement.
58
59
Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. (N Καπερναούμ Καφαρναούμ)
Il dit ces choses, enseignant dans la synagogue, à Capernaüm.
59
60
(Π) Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Σκληρός ἐστιν οὗτος (N οὗτος ὁ λόγος ὁ λόγος οὗτος) ὁ λόγος: τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
Plusieurs donc de ses disciples, l'ayant entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui peut l'écouter ?
60
61
Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;
Mais Jésus connaissant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Ceci vous scandalise ?
61
62
Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?
62
63
Τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν: τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ (N λαλῶ λελάληκα) ὑμῖν, πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.
C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien : les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie.
63
64
Ἀλλ’ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾜδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς, τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.
Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait.
64
65
Καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. (N μου )
Et il disait : C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par le Père.
65
66
(Π) Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον (N ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον) τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν.
Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils ne marchaient plus avec lui.
66
67
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;
Jésus dit donc aux douze : Voulez-vous, tous aussi, vous en aller ?
67
68
Ἀπεκρίθη οὖν (N οὖν ) αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις.
Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle ;
68
69
Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς (N χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἅγιος τοῦ θεοῦ) ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
69
70
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, (Β ὁ Ἰησοῦς ) Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν;
Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon !
70
71
Ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην: (N Ἰσκαριώτην Ἰσκαριώτου) οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτὸν (N αὐτὸν παραδιδόναι παραδιδόναι αὐτόν) παραδιδόναι, εἷς ὢν (N ὢν ) ἐκ τῶν δώδεκα.
Or il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon ; car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze.
71