Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ     7JEAN     7
1
Καὶ περιεπάτει (N περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς) ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.
Et après ces choses, Jésus parcourait la Galilée ; car il ne voulait pas séjourner dans la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir.
1
2
Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ Σκηνοπηγία.
Mais la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche.
2
3
Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσιν (N θεωρήσωσιν τὰ ἔργα σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα) τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς.
Ses frères lui dirent donc : Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais.
3
4
Οὐδεὶς γὰρ ἐν (N ἐν κρυπτῷ τι τι ἐν κρυπτῷ) κρυπτῷ τι ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. Εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.
Car nul homme ne fait rien en secret, quand il cherche à être lui-même en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi toi-même au monde.
4
5
Οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.
Car ses frères mêmes ne croyaient pas en lui.
5
6
Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.
Jésus leur dit donc : Mon temps n'est pas encore venu ; mais votre temps est toujours prêt.
6
7
Οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς: ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.
Le monde ne peut vous haïr ; mais moi, il me hait, parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises.
7
8
Ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην: (N ταύτην ἐγὼ οὔπω ἐγὼ οὐκ) ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς (N καιρὸς ὁ ἐμὸς ἐμὸς καιρὸς) ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.
Vous, montez à la fête ; moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli.
8
9
Ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς αὐτὸς) ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.
Leur ayant dit cela, il demeura en Galilée.
9
10
(Π) Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε (N τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν εἰς τὴν ἑορτήν τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη) καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ὡς ἀλλὰ [ὡσ]) ὡς ἐν κρυπτῷ.
Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta, lui aussi, non pas publiquement, mais comme en secret.
10
11
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;
Les Juifs donc le cherchaient à la fête et disaient : Où est-il ?
11
12
Καὶ γογγυσμὸς πολὺς (N πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς) περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις: οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν: ἄλλοι ἔλεγον, (N ἄλλοι ἄλλοι [δὲ]) Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.
Et il y avait une grande rumeur à son sujet dans la foule. Les uns disaient : C'est un homme de bien. D'autres disaient : Non, mais il égare le peuple.
12
13
Οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.
Toutefois personne ne parlait de lui librement, par crainte des Juifs.
13
14
(Π) Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη ὁ (N ) Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκεν.
Or, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait.
14
15
Καὶ (N Καὶ ἐθαύμαζον Ἐθαύμαζον οὖν) ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν, μὴ μεμαθηκώς;
Et les Juifs s'étonnaient, disant : comment celui-ci connaît-il les Ecritures, n'ayant point étudié ?
15
16
Ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ (N [ὁ]) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με.
Jésus leur répondit : Mon enseignement n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a envoyé.
16
17
Ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ λαλῶ.
Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si mon enseignement est de Dieu, ou si je parle de mon chef.
17
18
Ὁ ἀφ’ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.
Celui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de Celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.
18
19
Οὐ Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον; Τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;
Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?
19
20
Ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος καὶ (N καὶ εἶπεν ) εἶπεν, Δαιμόνιον ἔχεις: τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;
La foule répondit : Tu as un démon ! Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?
20
21
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἓν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε.
Jésus répondit et leur dit : J'ai fait une œuvre, et vous êtes tous étonnés.
21
22
Διὰ τοῦτο Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν – οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως (N Μωσέως Μωϋσέως) ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων – καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.
C'est pour cela que Moïse vous a donné la circoncision (non pas qu'elle vienne de Moïse, mais elle vient des pères), et que le jour du sabbat vous circoncisez un homme.
22
23
Εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωσέως, (N Μωσέως Μωϋσέως) ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;
Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ?
23
24
Μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. (N κρίνατε κρίνετε)
Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice.
24
25
(Π) Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;
Quelques-uns des habitants de Jérusalem disaient donc : N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ?
25
26
Καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. Μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς (N ἀληθῶς ὁ ) ὁ χριστός;
Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Les chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Christ ?
26
27
Ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν: ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.
Mais celui-ci, nous savons d'où il est : tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est.
27
28
Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί: καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.
Jésus s'écria donc, enseignant dans le temple et disant : Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ! Et pourtant ce n'est pas de moi-même que je suis venu ; mais il est véritable, Celui qui m'a envoyé, et que vous ne connaissez pas.
28
29
Ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ’ αὐτοῦ εἰμι, κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.
Moi je le connais, car je viens de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé.
29
30
Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι. Καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.
Ils cherchaient donc à se saisir de lui ; et pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue.
30
31
Πολλοὶ (N Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ) δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι (N ὅτι ) Ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι (N μήτι μὴ) πλείονα σημεῖα τούτων (N τούτων ) ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;
Mais de la foule, plusieurs crurent en lui, et ils disaient : Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ?
31
32
Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα: καὶ ἀπέστειλαν ὑπηρέτας (N ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας) οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.
Les pharisiens entendirent la foule qui murmurait ces paroles à son sujet, et les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir.
32
33
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι μικρὸν (N μικρὸν χρόνον χρόνον μικρὸν) χρόνον μεθ’ ὑμῶν εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.
Jésus dit donc : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je m'en vais à Celui qui m'a envoyé.
33
34
Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε: (N εὑρήσετε εὑρήσετέ [με]) καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
Vous me chercherez, et vous ne me trouverez point ; et là où je serai, vous n'y pouvez venir.
34
35
Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; Μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι, καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;
Les Juifs donc dirent entre eux : Où va-t-il aller, que nous ne le trouverons point ? Doit-il aller vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, et enseigner les Grecs ?
35
36
Τίς ἐστιν οὗτος (N οὗτος ὁ λόγος ὁ λόγος οὗτος) ὁ λόγος ὃν εἶπεν, Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε: (N εὑρήσετε εὑρήσετέ [με]) καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;
Que signifie cette parole qu'il a dite : Vous me chercherez, et ne me trouverez point, et là où je serai vous n'y pouvez venir ?
36
37
(Π) Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν, λέγων, Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
Or, le dernier, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, et il s'écria disant : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
37
38
Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture.
38
39
Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ (Β οὗ ) (N οὗ ) ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες (N πιστεύοντες πιστεύσαντες) εἰς αὐτόν: οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον, (N ἅγιον ) ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
Or il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
39
40
Πολλοὶ (N Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν) οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν (N τὸν λόγον τῶν λόγων τούτων) λόγον ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης.
Des gens donc de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : Celui-ci est véritablement le prophète.
40
41
Ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. (N χριστός Ἄλλοι χριστός Οἱ δὲ) Ἄλλοι ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;
D'autres disaient : Celui-ci est le Christ. Mais d'autres disaient : Le Christ viendra-t-il donc de la Galilée ?
41
42
Οὐχὶ (N Οὐχὶ Οὐχ) ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ, ὁ (N ὁ χριστὸς ἔρχεται ἔρχεται ὁ χριστός) χριστὸς ἔρχεται;
L'Ecriture n'a-t-elle pas déclaré que c'est de la postérité de David et du bourg de Bethléem, où était David, que le Christ viendra ?
42
43
Σχίσμα οὖν ἐν (N ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ) τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν.
Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule.
43
44
Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας.
Or quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir ; mais personne ne mit la main sur lui.
44
45
(Π) Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους: καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;
Les huissiers retournèrent donc vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent : Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?
45
46
Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, Οὐδέποτε οὕτως (N οὕτως ἐλάλησεν ἐλάλησεν οὕτως) ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς (N ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος ) οὗτος ὁ ἄνθρωπος.
Les huissiers répondirent : Jamais homme ne parla comme cet homme.
46
47
Ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;
Les pharisiens donc leur répondirent : Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissé séduire ?
47
48
Μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτόν, ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;
Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?
48
49
Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί (N ἐπικατάρατοί ἐπάρατοί) εἰσιν.
Mais cette foule, qui n'entend point la loi, ce sont des maudits !
49
50
Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς – ὁ ἐλθὼν νυκτὸς (N νυκτὸς πρὸς αὐτόν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον) πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν –
Nicodème, celui qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit :
50
51
Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ (N παρ’ αὐτοῦ πρότερον πρῶτον παρ’ αὐτοῦ) αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ;
Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'ait entendu auparavant, et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait ?
51
52
Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; Ἐρεύνησον (N Ἐρεύνησον Ἐραύνησον) καὶ ἴδε ὅτι προφήτης (N προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης) ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. (N ἐγήγερται ἐγείρεται)
Ils répondirent et lui dirent : Es-tu aussi de la Galilée ? Informe-toi, et tu verras que de la Galilée ne s'élève point de prophète.
52
53
Καὶ (N Καὶ [[Καὶ) ἐπορεύθη (N ἐπορεύθη ἐπορεύθησαν) ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ:
Et ils allèrent chacun dans sa maison.
53