Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ     21JEAN     21
1
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς (Β μαθηταῖς μαθηταῖς αὐτοῦ) ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος: ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.
Après ces choses, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment il se manifesta.
1
2
Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.
Simon Pierre, et Thomas, appelé Didyme, et Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble.
2
3
Λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. Λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. Ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς, (N εὐθύς ) καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.
Simon Pierre leur dit : Je m'en vais pêcher. Ils lui disent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là ils ne prirent rien.
3
4
Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ (N ) Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν: οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.
Or, le matin étant déjà venu, Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
4
5
Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ (N [ὁ]) Ἰησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ.
Jésus leur dit donc : Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non.
5
6
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. Ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν (N ἴσχυσαν ἴσχυον) ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.
Et il leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc ; et ils ne pouvaient plus le tirer, à cause de la multitude de poissons.
6
7
Λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο – ἦν γὰρ γυμνός – καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Simon Pierre donc ayant entendu que c'était le Seigneur, ceignit son vêtement de dessus, car il était nu, et il se jeta dans la mer.
7
8
Οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον – οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων – σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.
Mais les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de la terre, mais à environ deux cents coudées.
8
9
Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον.
Quand donc ils furent descendus à terre, ils voient un brasier disposé là, et du poisson placé dessus et du pain.
9
10
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.
Jésus leur dit : Apportez de ces poissons que vous venez de prendre.
10
11
Ἀνέβη Σίμων (N Σίμων οὖν Σίμων) Πέτρος, καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον ἐπὶ (N ἐπὶ τῆς γῆς εἰς τὴν γῆν) τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν: καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.
Simon Pierre monta donc dans la barque, et tira le filet à terre, plein de cent cinquante-trois gros poissons ; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point.
11
12
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. Οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.
Jésus leur dit : Venez, mangez. Mais aucun des disciples n'osait lui demander : Qui es-tu ? sachant que c'était le Seigneur.
12
13
Ἔρχεται οὖν (N οὖν ὁ ) ὁ Ἰησοῦς, καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον, καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.
Jésus s'approche et prend le pain et leur en donne, et de même du poisson.
13
14
Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ (N ) Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.
Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, après être ressuscité d'entre les morts.
14
15
(Π) Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωνᾶ, (N Ἰωνᾶ Ἰωάννου) ἀγαπᾷς με πλεῖον (N πλεῖον πλέον) τούτων; Λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριε: σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου.
Lors donc qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit : Pais mes agneaux.
15
16
Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ἰωνᾶ, (N Ἰωνᾶ Ἰωάννου) ἀγαπᾷς με; Λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριε: σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.
Il lui dit encore une seconde fois : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit : Pais mes brebis.
16
17
Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωνᾶ, (N Ἰωνᾶ Ἰωάννου) φιλεῖς με; Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς με; Καὶ (N Καὶ εἶπεν Καὶ λέγει) εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, σὺ (N σὺ πάντα πάντα σὺ) πάντα οἶδας: σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς [ὁ Ἰησοῦσ]) Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου.
Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui dit : Seigneur, tu sais toutes choses ; tu connais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis.
17
18
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες: ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.
En vérité, en vérité, je te le dis : quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas.
18
19
Τοῦτο δὲ εἶπεν, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.
Or il dit cela indiquant de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi.
19
20
Ἐπιστραφεὶς δὲ (N δὲ ) ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;
Pierre, s'étant tourné, voit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper était penché sur le sein de Jésus et avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ?
20
21
Τοῦτον ἰδὼν (N ἰδὼν οὖν ἰδὼν) ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί;
Pierre le voyant donc dit à Jésus : Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il ?
21
22
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σε; Σὺ ἀκολούθει (N ἀκολούθει μοι μοι ἀκολούθει) μοι.
Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi.
22
23
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ (N ὁ λόγος οὗτος οὗτος ὁ λόγος) λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει: καὶ (N καὶ οὐκ εἶπεν οὐκ εἶπεν δὲ) οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει: ἀλλ’, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί (N τί πρός σε [τί πρὸς σέ]) πρός σε;
Ce bruit se répandit donc parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas. Mais Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas ; mais : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?
23
24
(Π) Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας (N γράψας ὁ γράψας) ταῦτα: καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν (N ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν) ἡ μαρτυρία αὐτοῦ.
C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites ; et nous savons que son témoignage est vrai.
24
25
(Π) Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα (N ὅσα ) ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ (N οὐδὲ οὐδ’) αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
[Or il est encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen]
25