Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     114 MACCABEES     11
1
Ὡς δὲ καὶ οὗτος ταῖς βασάνοις καταικισθεὶς ἐναπέθανεν, ὁ πέμπτος παρεπήδησεν λέγων
Celui-ci aussi mourut sous les coups et dans les tourments. Le cinquième alors se précipita, disant;
1
2
Οὐ μέλλω, τύραννε, πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς βασανισμὸν παραιτεῖσθαι,
Je ne vais pas, ô tyran me faire prier pour aller au supplice, pour la cause de la vertu,
2
3
αὐτὸς δ ἀπ ἐμαυτοῦ παρῆλθον, ὅπως κἀμὲ κατακτείνας περὶ πλειόνων ἀδικημάτων ὀφειλήσῃς τῇ οὐρανίῳ δίκῃ τιμωρίαν.
Mais c'est de moi-même que je viens, pour que tu me mettes à mort, moi aussi, et que par un si grand nombre de crimes tu augmenteras le châtiment dont tu es redevable à la justice céleste!
3
4
ὦ μισάρετε καὶ μισάνθρωπε, τί δράσαντας ἡμᾶς τοῦτον πορθεῖς τὸν τρόπον;
Ennemi de la vertu et ennemi des hommes, qu'avons-nous fait pour que tu nous maltraites ainsi?
4
5
ὅτι τὸν πάντων κτίστην εὐσεβοῦμεν καὶ κατὰ τὸν ἐνάρετον αὐτοῦ ζῶμεν νόμον;
Ou crois-tu qu'il soit mal de servir avec piété le Créateur du monde et de vivre suivant sa vertueuse Loi?
5
6
ἀλλὰ ταῦτα τιμῶν, οὐ βασάνων ἐστὶν ἄξια.
Mais cela mérite des honneurs et non des tortures:
6
7-9
τοιαῦτα δὲ λέγοντα οἱ δορυφόροι δήσαντες αὐτὸν εἷλκον ἐπὶ τὸν καταπέλτην,
Comme il parlait ainsi, les gardes le lièrent et l'entraînèrent vers la catapulte;
7-9
10
ἐφ ὃν δήσαντες αὐτὸν ἐπὶ τὰ γόνατα καὶ ταῦτα ποδάγραις σιδηραῖς ἐφαρμόσαντες τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ περὶ τροχιαῖον σφῆνα κατέκαμψαν, περὶ ὃν ὅλος περὶ τὸν τροχὸν σκορπίου τρόπον ἀνακλώμενος ἐξεμελίζετο.
Là ils le lièrent aux genoux, lui mirent ceux-ci dans des entraves de fer puis lui courbèrent les reins sur le coin rotatif: tout entier étendu autour de ce coin sur la roue, brisé et renversé en arrière comme un scorpion, tous ses membres étaient arrachés.
10
11
κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενος καὶ τὸ σῶμα ἀγχόμενος
En cette situation, le souffle haletant et le corps étouffant:
11
12
Καλάς, ἔλεγεν, ἄκων, ὦ τύραννε, χάριτας ἡμῖν χαρίζῃ διὰ γενναιοτέρων πόνων ἐπιδείξασθαι παρέχων τὴν εἰς τὸν νόμον ἡμῶν καρτερίαν.
Belles, disait-il, mais contre ton gré tyran sont les faveurs que tu nous accordes: belles, puisque tu nous offres l'occasion de montrer notre constance au service de la Loi!
12
13
Τελευτήσαντος δὲ καὶ τούτου ὁ ἕκτος ἤγετο μειρακίσκος, ὃς πυνθανομένου τοῦ τυράννου εἰ βούλοιτο φαγὼν ἀπολύεσθαι, ὁ δὲ ἔφη
Celui-ci à son tour mourut; on amena alors le sixième, un tout jeune homme. Le tyran lui demanda s'il voulait manger et être relâché. Mais il dit:
13
14
Ἐγὼ τῇ μὲν ἡλικίᾳ τῶν ἀδελφῶν μού εἰμι νεώτερος, τῇ δὲ διανοίᾳ ἡλικιώτης·
Je suis par l'âge plus jeune que mes frères mais par la raison je suis du même âge.
14
15
εἰς ταὐτὰ γὰρ γεννηθέντες καὶ ἀνατραφέντες ὑπὲρ τῶν αὐτῶν καὶ ἀποθνῄσκειν ὀφείλομεν ὁμοίως·
En effet, c'est dans le même idéal que nous sommes nés que nous avons été nourris: c'est pour le même idéal aussi que nous devons mourir, tous de même.
15
16
ὥστε εἴ σοι δοκεῖ βασανίζειν μὴ μιαροφαγοῦντα, βασάνιζε.
Aussi si c'est ton bon plaisir de torturer ceux qui ne mangent pas de viandes souillées, torture!
16
17
ταῦτα αὐτὸν εἰπόντα παρῆγον ἐπὶ τὸν τροχόν,
Quand il eut dit ces mots ils l'amenèrent vers la roue.
17
18
ἐφ οὗ κατατεινόμενος ἐπιμελῶς καὶ ἐκσπονδυλιζόμενος ὑπεκαίετο.
Ils l'étendirent sur elle soigneusement et tout en lui disloquant les vertèbres, ils le brûlèrent à petit feu.
18
19
καὶ ὀβελίσκους ὀξεῖς πυρώσαντες τοῖς νώτοις προσέφερον καὶ τὰ πλευρὰ διαπείραντες αὐτοῦ τὰ σπλάγχνα διέκαιον.
Puis, il firent rougir au feu des broches aiguisées les lui enfoncèrent dans le dos, lui traversèrent les flancs et lui brûlèrent les entrailles.
19
20
ὁ δὲ βασανιζόμενος Ὦ ἱεροπρεποῦς ἀγῶνος, ἔλεγεν, ἐφ ὃν διὰ τὴν εὐσέβειαν εἰς γυμνασίαν πόνων ἀδελφοὶ τοσοῦτοι κληθέντες οὐκ ἐνικήθημεν.
Pendant ce supplice il disait: Ô saint combat auquel nous avons été appelés, nous frères si nombreux pour défendre la pitié: lutte difficile où nous n'avons pas été vaincus!
20
21
ἀνίκητος γάρ ἐστιν, ὦ τύραννε, ἡ εὐσεβὴς ἐπιστήμη.
Car elle est invincible, ô tyran, la science pieuse.
21
22
καλοκἀγαθίᾳ καθωπλισμένος τεθνήξομαι κἀγὼ μετὰ τῶν ἀδελφῶν μου
Sous les armes du bien je mourrai moi aussi, uni à mes frères
22
23
μέγαν σοὶ καὶ αὐτὸς προσβάλλων ἀλάστορα, καινουργὲ τῶν βασάνων καὶ πολέμιε τῶν ἀληθῶς εὐσεβούντων.
Et je lancerai moi aussi un puissant vengeur contre toi, inventeur de supplices, ennemi de ceux qui pratiquent la vraie piété!
23
24
ἓξ μειράκια καταλελύκαμέν σου τὴν τυραννίδα·
Nous sommes six jeunes gens et nous avons renversé la tyrannie!
24
25
τὸ γὰρ μὴ δυνηθῆναί σε μεταπεῖσαι τὸν λογισμὸν ἡμῶν μήτε βιάσασθαι πρὸς τὴν μιαροφαγίαν οὐ κατάλυσίς ἐστίν σου;
Car le fait que tu n'as pas pu faire fléchir notre raison ni nous forcer à manger des viandes impures, n'est-ce pas le renversement de ta tyrannie?
25
26
τὸ πῦρ σου ψυχρὸν ἡμῖν, καὶ ἄπονοι οἱ καταπέλται, καὶ ἀδύνατος ἡ βία σου.
Ton feu pour nous est froid, indolores les catapultes, impuissante ta violence!
26
27
οὐ γὰρ τυράννου, ἀλλὰ θείου νόμου προεστήκασιν ἡμῶν οἱ δορυφόροι· διὰ τοῦτο ἀνίκητον ἔχομεν τὸν λογισμόν.
Car des gardes nous protègent non point ceux d'un tyran mais ceux de la Loi divine. C'est pourquoi notre raison demeure invincible!
27