Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     144 MACCABEES     14
1
προσέτι καὶ ἐπὶ τὸν αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες, ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων περιφρονῆσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς φιλαδελφίας παθῶν κρατῆσαι.
Bien plus, ils les excitaient à subir la torture et ainsi non seulement ils méprisaient la douleur mais encore ils commandaient aux passions de l'amour fraternel.
1
2
Ὦ βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι.
Ô raisons plus royales que les rois, plus libres que les hommes libres!
2
3
ὦ ἱερᾶς καὶ εὐαρμόστου περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν συμφωνίας.
Ô saint et harmonieux accord des sept frères pour la piété!
3
4
οὐδεῖς ἐκ τῶν ἑπτὰ μειρακίων ἐδειλίασεν οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ὤκνησεν,
Nul des sept jeunes gens ne trembla, nul n'hésita devant le trépas,
4
5
ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ ἀθανασίας ὁδὸν τρέχοντες ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἔσπευδον.
Mais tous ils se hâtèrent vers les tourments et vers la mort comme s'ils courraient vers le chemin de l'immortalité!
5
6
καθάπερ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες συμφώνως τοῖς τῆς ψυχῆς ἀφηγήμασιν κινοῦνται, οὕτως οἱ ἱεροὶ μείρακες ἐκεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἀθανάτου τῆς εὐσεβείας πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεφώνησαν θάνατον.
En effet, de même que les mains et les pieds se meuvent d'accord suivant les injonctions de l'âme, de même ces saints jeunes gens, comme si les soulevait l'âme immortelle de la piété ont été unanime pour mourir au service de la piété!
6
7
ὦ πανάγιε συμφώνων ἀδελφῶν ἑβδομάς. καθάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιίας ἡμέραι περὶ τὴν εὐσέβειαν,
Ô semaine sacrée des frères si harmonieusement unis! Comme les sept jours de la création du monde autour de la semaine.
7
8
οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἱ μείρακες ἐκύκλουν τὸν τῶν βασάνων φόβον καταλύοντες.
Ainsi, autour de la piété tournaient comme en un chœur les jeunes gens: pour eux était abolie la crainte des tourments.
8
9
νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν θλῖψιν τῶν νεανιῶν ἐκείνων φρίττομεν· οἱ δὲ οὐ μόνον ὁρῶντες, ἀλλ οὐδὲ μόνον ἀκούοντες τὸν παραχρῆμα ἀπειλῆς λόγον, ἀλλὰ καὶ πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν, καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς ὀδύναις·
Nous tremblons nous maintenant en écoutant le récit de leurs tribulations: mais eux, non seulement ils voyaient, non seulement ils entendaient qu'on menaçait de les châtier sur-le-champ, mais encore, ils souffraient et ce qu'ils enduraient c'était le supplice du feu.
9
10
ὧν τί γένοιτο ἐπαλγέστερον; ὀξεῖα γὰρ καὶ σύντομος οὖσα ἡ τοῦ πυρὸς δύναμις ταχέως διέλυεν τὰ σώματα.
Est-il rien de plus douloureux? La puissance du feu, vive et prompte, a vite fait de dissoudre les corps.
10
11
Καὶ μὴ θαυμαστὸν ἡγεῖσθε εἰ ὁ λογισμὸς περιεκράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις, ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὑπερεφρόνησεν ἀλγηδόνων·
Et cependant, ne considérez pas comme une chose étonnante que chez ces hommes, la raison ait eu le dessus au milieu même des tourments puisque l'intelligence d'une femme, elle aussi a méprisé les souffrances les plus variées.
11
12
ἡ μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ νεανίσκων ὑπήνεγκεν τὰς ἐφ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τέκνων στρέβλας.
La mère des sept jeunes gens en effet, a supporté les tortures infligées à chacun de ses enfants.
12
13
θεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν ἡ τῆς φιλοτεκνίας στοργὴ ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων συμπάθειαν,
Voyez tous les replis de la tendresse d'une mère qui ramène tout à l'amour du fruit de ses entrailles:
13
14
ὅπου γε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ὁμοίαν τὴν εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπάθειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις.
Les animaux dépourvus de raison eux-mêmes éprouvent le même amour et la même tendresse que les humains pour les êtres qu'ils mettent au monde!
14
15
καὶ γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας ὀροφοιτοῦντα προασπίζει τῶν νεοττῶν,
Prenons l'exemple des oiseaux, les uns, ceux qui sont apprivoisés, nichent sous le toit des maisons pour défendre leurs petits;
15
16
τὰ δὲ κατὰ κορυφὰς ὀρέων καὶ φαράγγων ἀπορρῶγας καὶ δένδρων ὀπὰς καὶ τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσοποιησάμενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει·
Les autres au sommet des montagnes, dans les parois abruptes des précipices, dans les tours et sur les cimes des arbres, couvent leurs œufs, les font éclore et là ils tiennent en respect l'assaillant,
16
17
εἰ δὲ καὶ μὴ δύναιντο κωλύειν, περιιπτάμενα κυκλόθεν αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, καθ ὃ δύναται, βοηθεῖ τοῖς τέκνοις.
Si pourtant ils ne réussissent point à l'écarter, ils volent en tournant autour du nid avec une douloureuse tendresse, dans leur langage ils appellent leurs petits et ils les secourent par tous les moyens en leur pouvoir.
17
18
καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐπιδεικνύναι πρὸς τὰ τέκνα συμπάθειαν,
Mais pourquoi donner plus de preuves de l'amour maternel parmi les animaux dépourvus de raison,
18
19
ὅπου γε καὶ μέλισσαι περὶ τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἐπαμύνονται τοὺς προσιόντας καὶ καθάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἀπαμύνουσιν ἕως θανάτου;
Puisque les abeilles aussi à l'époque où elles font leur miel, repoussent l'assaillant frappent de leur dard comme d'un glaive aux qui s'approchent de leur progéniture et le défendent jusqu'à la mort?
19
20
ἀλλ οὐχὶ τὴν Αβρααμ ὁμόψυχον τῶν νεανίσκων μητέρα μετεκίνησεν συμπάθεια τέκνων.
Mais la mère des jeunes gens dont l'âme était semblable à celle d'Abraham, l'amour de ses enfants ne l'a point ébranlée!
20