Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     74 MACCABEES     7
1
Ὥσπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ελεαζαρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσεβείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παθῶν πελάγει
En effet semblable à un habile pilote la raison de notre père Eléazar gouverna le vaisseau de la piété au milieu de la mer des passions;
1
2
καὶ καταικιζόμενος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις
Les menaces du tyran qui le battaient comme la tempête, les tortures qui le submergeaient comme des lames,
2
3
κατ οὐδένα τρόπον ἔτρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας, ἕως οὗ ἔπλευσεν ἐπὶ τὸν τῆς ἀθανάτου νίκης λιμένα.
Ne lui firent lâcher à aucun moment le gouvernail de piété jusqu'à ce qu'il cinglât vers le havre de l'immortelle victoire.
3
4
οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς ὁ πανάγιος ἐκεῖνος. τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησεν τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν.
Nulle ville assiégée à l'aide des machines de guerre les plus nombreuses et les plus variées n'a jamais résisté comme cet homme vraiment sacré: sa sainte âme attaquée par les coups, par les tortures, par le feu a vaincu ceux qui l'assiégeaient, grâce à la raison unie à la piété qui le couvrait comme un bouclier.
4
5
ὥσπερ γὰρ πρόκρημνον ἄκραν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὁ πατὴρ Ελεαζαρ ἐκτείνας περιέκλασεν τοὺς ἐπιμαινομένους τῶν παθῶν κλύδωνας.
Car dressant sa pensée comme un rocher abrupt, notre père Eléazar brisa les flots furieux de la passion.
5
6
ὦ ἄξιε τῆς ἱερωσύνης ἱερεῦ, οὐκ ἐμίανας τοὺς ἱεροὺς ὀδόντας οὐδὲ τὴν θεοσέβειαν καὶ καθαρισμὸν χωρήσασαν γαστέρα ἐκοίνωσας μιαροφαγίᾳ.
Ô prêtre digne du sacerdoce tu n'as point souillé tes dents saintes! Tu n'as point par des mets impurs profané tes entrailles, elles qui ne s'ouvrirent jamais qu'à la piété et à la pureté!
6
7
ὦ σύμφωνε νόμου καὶ φιλόσοφε θείου βίου.
Ô l'écho de la Loi et le philosophe de la vie divine.
7
8
τοιούτους δεῖ εἶναι τοὺς δημιουργοῦντας τὸν νόμον ἰδίῳ αἵματι καὶ γενναίῳ ἱδρῶτι τοῖς μέχρι θανάτου πάθεσιν ὑπερασπίζοντας.
C'est ainsi que doivent être ceux qui sont investis des fonctions saintes; des défenseurs de la Loi luttant contre les passions jusqu'à la mort au prix de leur propre sang, au prix d'une noble sueur!
8
9
σύ, πάτερ, τὴν εὐνομίαν ἡμῶν διὰ τῶν ὑπομονῶν εἰς δόξαν ἐκύρωσας καὶ τὴν ἁγιαστίαν σεμνολογήσας οὐ κατέλυσας καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιστοποίησας τοὺς τῆς θείας φιλοσοφίας σου λόγους,
Ô père, par ta constance glorieuse tu as fortifié notre fidélité à la Loi par tes paroles vénérables tu as gardé de la ruine nos coutumes sacrées, par tes actes tu as confirmé les discours de la philosophie.
9
10
ὦ βασάνων βιαιότερε γέρων καὶ πυρὸς εὐτονώτερε πρεσβῦτα καὶ παθῶν μέγιστε βασιλεῦ Ελεαζαρ.
Ô vieillard plus fort que les tourments et plus énergique que le feu qui te brûlait, roi très puissant des passions, Eléazar!
10
11
ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ Ααρων τῷ θυμιατηρίῳ καθωπλισμένος διὰ τοῦ ἐθνοπλήθους ἐπιτρέχων τὸν ἐμπυριστὴν ἐνίκησεν ἄγγελον,
Car comme notre père Aaron, armé de l'encensoir courut à travers la foule et vainquit l'ange de feu,
11
12
οὕτως ὁ Ααρωνίδης Ελεαζαρ διὰ τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν.
Ainsi à travers le feu, consumé, Eléazar le fils d'Aaron garda sa raison immuable.
12
13
καίτοι τὸ θαυμασιώτατον, γέρων ὢν λελυμένων μὲν ἤδη τῶν τοῦ σώματος τόνων, περικεχαλασμένων δὲ τῶν σαρκῶν, κεκμηκότων δὲ καὶ τῶν νεύρων ἀνενέασεν
Mais ce qui est le plus admirable c'est que ce vieillard dont déjà l'énergie corporelle était détendue, dont les muscles étaient relâchés, dont les nerfs étaient affaiblis, redevient un jeune homme
13
14
τῷ πνεύματι διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῷ Ισακίῳ λογισμῷ τὴν πολυκέφαλον στρέβλαν ἠκύρωσεν.
Par l'esprit de la raison et grâce à sa raison digne d'Isaac, réduisit à l'impuissance la torture aux cent têtes.
14
15
ὦ μακαρίου γήρως καὶ σεμνῆς πολιᾶς καὶ βίου νομίμου, ὃν πιστὴ θανάτου σφραγὶς ἐτελείωσεν.
Ô bienheureuse vieillesse! ô vénérables cheveux blancs! ô vie fidèle à la loi, que le sceau authentique de la mort a porté à la perfection!
15
16
Εἰ δὴ τοίνυν γέρων ἀνὴρ τῶν μέχρι θανάτου βασάνων περιεφρόνει δι εὐσέβειαν, ὁμολογουμένως ἡγεμών ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.
Si donc, à cause de la piété un vieillard a méprisé les tourments jusqu'à la mort, il faut avouer que la raison pieuse est la souveraine des passions.
16
17
ἴσως δ ἂν εἴποιέν τινες Τῶν παθῶν οὐ πάντες περικρατοῦσιν, ὅτι οὐδὲ πάντες φρόνιμον ἔχουσιν τὸν λογισμόν.
Mais dirait-on peut-être, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les passions, c'est qu'aussi tout le monde n'a pas une raison prudente.
17
18
ἀλλ ὅσοι τῆς εὐσεβείας προνοοῦσιν ἐξ ὅλης καρδίας, οὗτοι μόνοι δύνανται κρατεῖν τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν
Mais ceux qui de tout leur cœur s'adonnent avec vigilance à la piété, ceux-là seuls sont capables de commander aux passions de la chair,
18
19
πιστεύοντες ὅτι θεῷ οὐκ ἀποθνῄσκουσιν, ὥσπερ οὐδὲ οἱ πατριάρχαι ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, ἀλλὰ ζῶσιν τῷ θεῷ.
Convaincus qu'en Dieu, ils ne meurent pas, comme ne sont pas morts non plus nos patriarches Abraham, Isaac, Jacob mais qu'ils vivent en Dieu.
19
20
οὐδὲν οὖν ἐναντιοῦται τὸ φαίνεσθαί τινας παθοκρατεῖσθαι διὰ τὸν ἀσθενῆ λογισμόν·
Ne soyons donc point d'objection dans le fait que certains apparaissent asservis à leurs passions, par suite de la faiblesse de leur raison:
20
21
ἐπεὶ τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα φιλοσοφῶν καὶ πεπιστευκὼς θεῷ
Mais est-il possible qu'un philosophe qui suit avec piété et intégralement la règle de la philosophie qui croit en Dieu,
21
22
καὶ εἰδὼς ὅτι διὰ τὴν ἀρετὴν πάντα πόνον ὑπομένειν μακάριόν ἐστιν, οὐκ ἂν περικρατήσειεν τῶν παθῶν διὰ τὴν θεοσέβειαν;
qui sait que c'est un bonheur d'endurer pour la vertu toutes sortes de souffrances, ne maîtrise pas les passions à cause de la piété?
22
23
μόνος γὰρ ὁ σοφὸς καὶ ἀνδρεῖός ἐστιν τῶν παθῶν κύριος.
Seul en effet l'homme sage et tempérant, courageux est le maître des passions.
23