Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     44 MACCABEES     4
1
Σιμων γάρ τις πρὸς Ονιαν ἀντιπολιτευόμενος τόν ποτε τὴν ἀρχιερωσύνην ἔχοντα διὰ βίου, καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα, ἐπειδὴ πάντα τρόπον διαβάλλων ὑπὲρ τοῦ ἔθνους οὐκ ἴσχυσεν κακῶσαι, φυγὰς ᾤχετο τὴν πατρίδα προδώσων.
Un certain Siméon était en lutte contre Onias, qui était alors grand prêtre, exerçant cette fonction à vie, homme du plus haut mérite. Mais, en dépit de toutes sortes de calomnies, il ne pouvait lui nuire dans l'esprit du peuple; il prit alors la fuite, dans le dessin de trahir sa patrie.
1
2
ὅθεν ἥκων πρὸς Ἀπολλώνιον τὸν Συρίας τε καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας στρατηγὸν ἔλεγεν
Il alla trouver Appolinius, gouverneur de Syrie, de Phénicie et de Cilicie et lui dit:
2
3
Εὔνους ὢν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν ἥκω μηνύων πολλὰς ἰδιωτικῶν χρημάτων μυριάδας ἐν τοῖς Ιεροσολύμων γαζοφυλακίοις τεθησαυρίσθαι τοῖς ἱεροῖς μὴ ἐπικοινωνούσας, καὶ προσήκειν ταῦτα Σελεύκῳ τῷ βασιλεῖ.
Je suis plein de zèle pour les intérêts du roi; je viens donc pour vous avertir qu'il y a dans les trésors du temple de Jérusalem des millions appartenant à des particuliers: cette fortune n'a rien à voir avec le temple, mais elle revient au roi Sélencus.
3
4
τούτων ἕκαστα γνοὺς ὁ Ἀπολλώνιος τὸν μὲν Σιμωνα τῆς εἰς τὸν βασιλέα κηδεμονίας ἐπαινεῖ, πρὸς δὲ τὸν Σέλευκον ἀναβὰς κατεμήνυσε τὸν τῶν χρημάτων θησαυρόν.
Appolinius s'informa des détails de l'affaire. Puis il félicita Simon de sa sollicitude à l'égard du roi, et se rendit auprès de Sélencus pour le prévenir de l'existence de ce trésor.
4
5
καὶ λαβὼν τὴν περὶ αὐτῶν ἐξουσίαν ταχὺ εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν μετὰ τοῦ καταράτου Σιμωνος καὶ βαρυτάτου στρατοῦ
Ayant reçu tout pouvoir dans cette affaire, il marcha en hâte vers cette patrie, accompagné de Simon, l'homme maudit et d'une très forte armée;
5
6
προσελθὼν ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς ἥκειν ἔλεγεν ὅπως τὰ ἰδιωτικὰ τοῦ γαζοφυλακίου λάβοι χρήματα.
Aussitôt arrivé, il déclara que par ordre du roi, il venait prendre possession de l'argent des particuliers déposé dans le trésor du temple.
6
7
καὶ τοῦ ἔθνους πρὸς τὸν λόγον σχετλιάζοντος ἀντιλέγοντός τε, πάνδεινον εἶναι νομίσαντες εἰ οἱ τὰς παρακαταθήκας πιστεύσαντες τῷ ἱερῷ θησαυρῷ στερηθήσονται, ὡς οἷόν τε ἦν ἐκώλυον.
A ces paroles, le peuple murmura et protesta, considérant qu'il serait véritablement terrible que fussent spoliés ceux qui avaient confié leurs dépôts au trésor sacré et ils firent tout leur possible pour l'empêcher.
7
8
μετὰ ἀπειλῶν δὲ ὁ Ἀπολλώνιος ἀπῄει εἰς τὸ ἱερόν.
Mais Appolinius menaçant, se dirigea vers le temple.
8
9
τῶν δὲ ἱερέων μετὰ γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν τῷ ἱερῷ ἱκετευσάντων τὸν θεὸν ὑπερασπίσαι τοῦ ἱεροῦ καταφρονουμένου τόπου
Les prêtres, les femmes, les enfants réunis dans le temple, supplièrent Dieu de protéger le Saint Lieu outragé.
9
10
ἀνιόντος τε μετὰ καθωπλισμένης τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἀπολλωνίου πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἁρπαγὴν οὐρανόθεν ἔφιπποι προυφάνησαν ἄγγελοι περιαστράπτοντες τοῖς ὅπλοις καὶ πολὺν αὐτοῖς φόβον τε καὶ τρόμον ἐνιέντες.
Comme Appolinius entrait avec une troupe en armes pour enlever l'argent, du ciel apparurent des anges montés sur des chevaux et revêtus d'armes éclatantes; une crainte et une frayeur immenses les saisirent.
10
11
καταπεσών γέ τοι ἡμιθανὴς ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ τὸν πάμφυλον τοῦ ἱεροῦ περίβολον τὰς χεῖρας ἐξέτεινεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μετὰ δακρύων τοὺς Εβραίους παρεκάλει ὅπως περὶ αὐτοῦ προσευξάμενοι τὸν οὐράνιον ἐξευμενίσωνται στρατόν.
Appolinius tomba à demi-mort sur le parvis des Gentils; il tendit les mains vers le ciel et en pleurant il supplia les Hébreux d'intercéder pour lui et de fléchir l'armée du ciel.
11
12
ἔλεγεν γὰρ ἡμαρτηκὼς ὥστε καὶ ἀποθανεῖν ἄξιος ὑπάρχειν πᾶσίν τε ἀνθρώποις ὑμνήσειν σωθεὶς τὴν τοῦ ἱεροῦ τόπου μακαριότητα.
Il avait péché, disait-il et son péché était si grave qu'il méritait la mort, mais, s'il était sauvé il célébrerait devant tous les hommes la félicité du Saint Lieu.
12
13
τούτοις ὑπαχθεὶς τοῖς λόγοις Ονιας ὁ ἀρχιερεύς, καίπερ ἄλλως εὐλαβηθείς, μήποτε νομίσειεν ὁ βασιλεὺς Σέλευκος ἐξ ἀνθρωπίνης ἐπιβουλῆς καὶ μὴ θείας δίκης ἀνῃρῆσθαι τὸν Ἀπολλώνιον ηὔξατο περὶ αὐτοῦ.
Ému par ces paroles et craignant aussi que le roi Sélencus n'attribuât la mort d'Appolinius à un complot tramé par les hommes et non à la justice divine, le grand prêtre Onias intercéda pour lui.
13
14
καὶ ὁ μὲν παραδόξως διασωθεὶς ᾤχετο δηλώσων τῷ βασιλεῖ τὰ συμβάντα αὐτῷ.
Ainsi sauvé par miracle, Appolinius se retira, ayant à rendre compte au roi de ce qui lui était arrivé.
14
15
Τελευτήσαντος δὲ Σελεύκου τοῦ βασιλέως διαδέχεται τὴν ἀρχὴν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἀντίοχος ὁ Ἐπιφανής, ἀνὴρ ὑπερήφανος καὶ δεινός,
Le roi Sélencus mourut: son fils Antiochus Epiphane lui succéda sur le trône; c'était un homme orgueilleux et terrible.
15
16
ὃς καταλύσας τὸν Ονιαν τῆς ἀρχιερωσύνης Ιασονα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν ἀρχιερέα
Il ôta le souverain pontificat à Onias et le donna à Jason, frère d'Onias,
16
17
συνθέμενον δώσειν, εἰ ἐπιτρέψειεν αὐτῷ τὴν ἀρχήν, κατ ἐνιαυτὸν τρισχίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τάλαντα.
Qui s'était engagé s'il revenait de lui cette charge, à lui donner chaque année trois mille six cent soixante talents.
17
18
ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτῷ καὶ ἀρχιερᾶσθαι καὶ τοῦ ἔθνους ἀφηγεῖσθαι·
Le roi lui confia donc le souverain pontificat et le gouvernement de la nation.
18
19
καὶ ἐξεδιῄτησεν τὸ ἔθνος καὶ ἐξεπολίτευσεν ἐπὶ πᾶσαν παρανομίαν
Jason introduisit dans la nation de nouvelles mœurs et un régime nouveau, entièrement contraires à la Loi:
19
20
ὥστε μὴ μόνον ἐπ αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆς πατρίδος ἡμῶν γυμνάσιον κατασκευάσαι, ἀλλὰ καὶ καταλῦσαι τὴν τοῦ ἱεροῦ κηδεμονίαν.
Non seulement il construisit un gymnase sur la citadelle même de notre patrie, mais encore il supprima le service du temps.
20
21
ἐφ οἷς ἀγανακτήσασα ἡ θεία δίκη αὐτὸν αὐτοῖς τὸν Ἀντίοχον ἐπολέμωσεν.
La justice divine, irritée de ces crimes, attira sur eux l'hostilité d'Antiochus.
21
22
ἐπειδὴ γὰρ πολεμῶν ἦν κατ Αἴγυπτον Πτολεμαίῳ, ἤκουσέν τε ὅτι φήμης διαδοθείσης περὶ τοῦ τεθνάναι αὐτὸν ὡς ἔνι μάλιστα χαίροιεν οἱ Ιεροσολυμῖται, ταχέως ἐπ αὐτοὺς ἀνέζευξεν,
Comme celui-ci avait fait la guerre en Egypte contre Ptolémée, il apprit que le bruit de sa mort s'était répandu, les Jérosolymites en avaient témoigné une joie extrême;
22
23
καὶ ὡς ἐπόρθησεν αὐτούς, δόγμα ἔθετο ὅπως, εἴ τινες αὐτῶν φάνοιεν τῷ πατρίῳ πολιτευόμενοι νόμῳ, θάνοιεν.
Il marcha donc aussitôt contre eux, mit leur ville au pillage et prit un décret punissant de mort quiconque d'entre eux semblerait vivre selon la Loi de leurs pères.
23
24
καὶ ἐπεὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἴσχυεν καταλῦσαι διὰ τῶν δογμάτων τὴν τοῦ ἔθνους εὐνομίαν, ἀλλὰ πάσας τὰς ἑαυτοῦ ἀπειλὰς καὶ τιμωρίας ἑώρα καταλυομένας
Mais il ne put aucunement détruire par ses décrets la fidélité du peuple à la Loi; il voyait au contraire ses menaces et ses châtiments tous réduits à l'impuissance:
24
25
ὥστε καὶ γυναῖκας, ὅτι περιέτεμον τὰ παιδία, μετὰ τῶν βρεφῶν κατακρημνισθῆναι προειδυίας ὅτι τοῦτο πείσονται·
Des femmes mêmes pour avoir fait circoncire leurs enfants, bien qu'elles savaient d'avance quel serait leur sort, étaient précipitées du haut des murailles en même temps que leurs nouveau-nés.
25
26
ἐπεὶ οὖν τὰ δόγματα αὐτοῦ κατεφρονεῖτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ, αὐτὸς διὰ βασάνων ἕνα ἕκαστον τοῦ ἔθνους ἠνάγκαζεν μιαρῶν ἀπογευομένους τροφῶν ἐξόμνυσθαι τὸν Ιουδαισμόν.
Voyant donc que le peuple continuait à mépriser ses décrets, il eut recours aux tourments pour forcer lui-même chacun de ceux qui appartenaient à la nation à manger des viandes impures et à abjurer le judaïsme.
26