Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     174 MACCABEES     17
1
Ἔλεγον δὲ καὶ τῶν δορυφόρων τινὲς ὅτι ὡς ἔμελλεν συλλαμβάνεσθαι καὶ αὐτὴ πρὸς θάνατον, ἵνα μὴ ψαύσειέν τις τοῦ σώματος αὐτῆς, ἑαυτὴν ἔρριψε κατὰ τῆς πυρᾶς.
Quelques-uns des gardes ont rapporté comment sur le point d'être saisie pour être mise à mort, elle se jeta dans le bûcher pour qu'on ne toucha point son corps.
1
2
Ὦ μήτηρ σὺν ἑπτὰ παισὶν καταλύσασα τὴν τοῦ τυράννου βίαν καὶ ἀκυρώσασα τὰς κακὰς ἐπινοίας αὐτοῦ καὶ δείξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιότητα.
Ô mère, toi qui avec tes sept fils as brisé la violence du tyran, anéanti ses projets mauvais, montré la noblesse de la foi!
2
3
καθάπερ γὰρ σὺ στέγη ἐπὶ τοὺς στύλους τῶν παίδων γενναίως ἱδρυμένη ἀκλινὴς ὑπήνεγκας τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν.
Noblement appuyée sur tes fils comme un toit sur ses colonnes, tu as supporté sans fléchir l'ébranlement des supplices.
3
4
θάρρει τοιγαροῦν, ὦ μήτηρ ἱερόψυχε, τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς βεβαίαν ἔχουσα πρὸς τὸν θεόν.
Courage donc, ô mère à l'âme sainte, toi qui en Dieu possède un ferme espoir, soutien de ta patience!
4
5
οὐχ οὕτως σελήνη κατ οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνὴ καθέστηκεν, ὡς σὺ τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας φωταγωγήσασα πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔντιμος καθέστηκας θεῷ καὶ ἐστήρισαι σὺν αὐτοῖς ἐν οὐρανῷ·
La lune dans le ciel, entourée d'étoiles n'a pas autant de majesté que toi: versant la lumière sur tes sept fils, brillants comme des astres, tu reçois de Dieu les honneurs dus à la piété, tu es changée en constellation, avec eux dans le ciel!
5
6
ἦν γὰρ ἡ παιδοποιία σου ἀπὸ Αβρααμ τοῦ πατρός.
Car c'est d'Abraham leur père que sont nés tes enfants.
6
7
Εἰ δὲ ἐξὸν ἡμῖν ἦν ὥσπερ ἐπί τινος ζωγραφῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας σου ἱστορίαν, οὐκ ἂν ἔφριττον οἱ θεωροῦντες ὁρῶντες μητέρα ἑπτὰ τέκνων δι εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι θανάτου ὑπομείνασαν;
S'il vous était permis de peindre comme sur un tableau l'histoire de ta piété qui ne frémirait de voir une mère de sept enfants endurant jusqu'à la mort les supplices les plus divers pour la cause de la piété?
7
8
καὶ γὰρ ἄξιον ἦν καὶ ἐπ αὐτοῦ τοῦ ἐπιταφίου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα
Oui, il serait bien aussi d'inscrire sur la tombe elle-même les paroles suivantes comme mémorial pour ceux de notre peuple:
8
9
Ἐνταῦθα γέρων ἱερεὺς καὶ γυνὴ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγκεκήδευνται διὰ τυράννου βίαν τὴν Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι θέλοντος,
Ici un vieillard honoré du sacerdoce et une femme âgée et sept enfants sont ensevelis, victimes de la violence d'un tyran résolu à détruire l'état des Hébreux.
9
10
οἳ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ γένος εἰς θεὸν ἀφορῶντες καὶ μέχρι θανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες.
Eux aussi, ils ont vengé les droits de votre peuple en regardant vers Dieu et en endurant les tourments jusqu'à la mort.
10
11
Ἀληθῶς γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖος ὁ δι αὐτῶν γεγενημένος.
Car vraiment ce fut un combat divin que celui qu'ils ont livré.
11
12
ἠθλοθέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι ὑπομονῆς δοκιμάζουσα. τὸ νῖκος ἀφθαρσία ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ.
La vertu présidait la lutte: l'épreuve voulait de l'endurance: la victoire, c'était l'incorruptibilité dans une longue vie.
12
13
Ελεαζαρ δὲ προηγωνίζετο, ἡ δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων ἐνήθλει, οἱ δὲ ἀδελφοὶ ἠγωνίζοντο·
Eléazar ouvrit le combat; puis la mère des sept fils entra dans la lutte; les autres combattants, c'étaient les frères.
13
14
ὁ τύραννος ἀντηγωνίζετο· ὁ δὲ κόσμος καὶ ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐθεώρει·
L'adversaire c'était le tyran; les spectateurs, le monde et l'humanité.
14
15
θεοσέβεια δὲ ἐνίκα τοὺς ἑαυτῆς ἀθλητὰς στεφανοῦσα.
C'est à la piété que revint la victoire: elle donna la couronne à ses athlètes.
15
16
τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς θείας νομοθεσίας ἀθλητάς; τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν;
Qui n'admirerait ces athlètes de la Loi divine? qui ne serait saisi d'étonnement?
16
17
Αὐτός γέ τοι ὁ τύραννος καὶ ὅλον τὸ συμβούλιον ἐθαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν,
Le tyran lui-même et tout son conseil étaient émerveillés de leur patience;
17
18
δι ἣν καὶ τῷ θείῳ νῦν παρεστήκασιν θρόνῳ καὶ τὸν μακάριον βιοῦσιν αἰῶνα.
Celle-ci leur a valu de se tenir maintenant près du divin trône et de vivre les jours de la bienheureuse éternité!
18
19
καὶ γάρ φησιν ὁ Μωυσῆς Καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου.
Moïse dit, en effet: Et tous les saints sont sous tes mains.
19
20
καὶ οὗτοι οὖν ἁγιασθέντες διὰ θεὸν τετίμηνται, οὐ μόνον ταύτῃ τῇ τιμῇ, ἀλλὰ καὶ τῷ δι αὐτοὺς τὸ ἔθνος ἡμῶν τοὺς πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι
Ceux-ci donc, s'étant sanctifiés pour la cause de Dieu ont reçu non seulement cette récompense céleste mais encore celle-ci: c'est la grâce à eux que les ennemis n'ont point asservi notre peuple,
20
21
καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι, ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας.
Que le tyran a été châtié, que le sol de la patrie a été purifié, leur vie ayant servi pour ainsi dire de rançon pour le péché de notre peuple.
21
22
καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ θανάτου αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν Ισραηλ προκακωθέντα διέσωσεν.
Par le sang de ces hommes pieux, par l'expiation de leur mort, la Providence divine a sauvé Israël, naguère accablée de maux.
22
23
Πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν ὁ Ἀντίοχος τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονὴν
En effet, le tyran Antiochus avait remarqué le courage de leur vertu et leur patience en exemple à ses soldats:
23
24
ἔσχεν τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους εἰς πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησεν πάντας τοὺς πολεμίους.
Ce qui leur inspira un tel dévouement et un tel courage soit dans la guerre d'infanterie soit dans la guerre de siège, qu'il fut vainqueur de tous ses ennemis et pilla leurs biens.
24