Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     164 MACCABEES     16
1
Εἰ δὲ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παίδων μήτηρ ὑπέμεινεν τὰς μέχρι θανάτου βασάνους τῶν τέκνων ὁρῶσα, ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.
Concluons: si une femme et d'un grand âge et mère de sept enfants a enduré la vue des tourments infligés à ses fils jusqu'à la mort, il faut bien convenir que la raison pieuse est la souveraine des passions.
1
2
ἀπέδειξα οὖν ὅτι οὐ μόνον ἄνδρες τῶν παθῶν ἐκράτησαν, ἀλλὰ καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεφρόνησεν.
J'ai bel et bien montré non seulement que les hommes avaient maîtrisé les passions mais encore qu'une femme avait méprisé les tourments les plus terribles.
2
3
καὶ οὐχ οὕτως οἱ περὶ Δανιηλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι οὐδὲ ἡ Μισαηλ ἐκφλεγομένη κάμινος λαβροτάτῳ πυρί, ὡς ἡ τῆς φιλοτεκνίας περιέκαιεν ἐκείνην φύσις ὁρῶσαν αὐτῆς οὕτως ποικίλως βασανιζομένους τοὺς ἑπτὰ υἱούς.
Moins cruels étaient les lions autour de Daniel, moins violent le feu de la chaudière qui brûlait Mishaël que l'instinct de l'amour maternel dont cette femme était enflammée à la vue de ses propres fils, de ses sept fils en proie aux supplices.
3
4
ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσεβείας κατέσβεσεν τὰ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάθη ἡ μήτηρ.
Mais chez cette mère la raison unie à la piété éteignit les passions si nombreuses et si vives qu'elles fussent.
4
5
Καὶ γὰρ τοῦτο ἐπιλογίσασθε, ὅτι δειλόψυχος εἰ ἦν ἡ γυνὴ καίπερ μήτηρ οὖσα, ὠλοφύρετο ἂν ἐπ αὐτοῖς καὶ ἴσως ἂν ταῦτα εἶπεν
Considérez en effet que si cette femme avait eu une âme sans courage, bien qu'elle fût une mère, elle se serait lamentée sur eux et peut-être aurait-elle tenu les propos que voici:
5
6
Ὦ μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαθλία, ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι.
Ô infortunée que je suis! Ô tant de fois accablée par le malheur! J'avais mis au monde sept fils et je ne suis plus la mère d'aucun!
6
7
ὦ μάταιοι ἑπτὰ κυοφορίαι καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροφίαι.
Ô vaines ces sept grossesses! Inutiles ces sept gestations de dix mois! Stériles les premiers soins que je leur ai donnés! Funestes mes allaitements!
7
8
μάτην δὲ ἐφ ὑμῖν, ὦ παῖδες, πολλὰς ὑπέμεινα ὠδῖνας καὶ χαλεπωτέρας φροντίδας ἀνατροφῆς.
C'est en vain que pour vous, ô mes enfants, j'ai enduré tant de fois les douleurs de l'enfantement et les soucis de l'éducation plus pénibles encore!
8
9
ὦ τῶν ἐμῶν παίδων οἱ μὲν ἄγαμοι, οἱ δὲ γήμαντες ἀνόνητοι· οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι.
Ô mes fils, dont les uns n'étaient pas mariés, dont les autres n'ont connu que d'inutiles épousailles Je ne verrai point vos enfants, je n'aurai pas la joie d'être appelée grand-mère.
9
10
ὦ ἡ πολύπαις καὶ καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύθρηνος·
Hélas! Moi qui fut la mère de nombreux et beaux enfants, et suis maintenant une pauvre femme, veuve et abandonnée!
10
11
οὐδ ἂν ἀποθάνω, θάπτοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά.
Et quand je mourrai, je n'aurai pas un de mes fils pour m'ensevelir!
11
12
Ἀλλὰ τούτῳ τῷ θρήνῳ οὐδένα ὠλοφύρετο ἡ ἱερὰ καὶ θεοσεβὴς μήτηρ οὐδ ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν τινα οὐδ ὡς ἀποθνῃσκόντων ἐλυπήθη,
Mais cette lamentation, la sainte et pieuse mère ne la proféra sur aucun de ses fils. Elle n'en détourna aucun de la résolution de mourir, elle ne s'attrista pas au moment de leur mort:
12
13
ἀλλ ὥσπερ ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν καὶ εἰς ἀθανασίαν ἀνατίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριθμὸν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸν θάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἱκετεύουσα.
Mais au contraire comme si son intelligence eut été d'acier et comme si elle enfantait à nouveau, pour l'immortalité, la totalité de ses fils, elle les exhortait, elle les suppliait de mourir pour la piété.
13
14
ὦ μῆτερ δι εὐσέβειαν θεοῦ στρατιῶτι πρεσβῦτι καὶ γύναι, διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον ἐνίκησας καὶ ἔργοις δυνατωτέρα καὶ λόγοις εὑρέθης ἀνδρός.
Ô mère, soldat de Dieu pour la cause de la piété! Toi, un vieillard, toi une femme! Tu as vaincu par ta constance le tyran lui-même, et par tes actes et par tes paroles tu as été trouvée plus forte qu'un homme!
14
15
καὶ γὰρ ὅτε συνελήμφθης μετὰ τῶν παίδων, εἱστήκεις τὸν Ελεαζαρον ὁρῶσα βασανιζόμενον καὶ ἔλεγες τοῖς παισὶν ἐν τῇ Εβραίδι φωνῇ
Quand tu fus enlevée avec tes enfants, debout tu regardais Eléazar pendant son supplice et en hébreu tu disais à tes enfants:
15
16
Ὦ παῖδες, γενναῖος ὁ ἀγών, ἐφ ὃν κληθέντες ὑπὲρ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ ἔθνους ἐναγωνίσασθε προθύμως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου·
Mes fils, noble est le combat, appelés à ce combat pour porter témoignage pour notre nation, luttez avec ardeur pour la Loi de nos pères.
16
17
καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀλγηδόνας, ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς βασάνους.
Il serait honteux que ce vieillard eût enduré tant de douleurs pour la piété et que vous les jeunes vous fussiez effrayés devant les supplices!
17
18
ἀναμνήσθητε ὅτι διὰ τὸν θεὸν τοῦ κόσμου μετελάβετε καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε,
Souvenez-vous que c'est grâce à Dieu que vous avez une part en ce monde et que vous jouissez de la vie!
18
19
καὶ διὰ τοῦτο ὀφείλετε πάντα πόνον ὑπομένειν διὰ τὸν θεόν,
C'est pourquoi aussi vous devez supporter toutes les souffrances pour Dieu.
19
20
δι ὃν καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν Αβρααμ ἔσπευδεν τὸν ἐθνοπάτορα υἱὸν σφαγιάσαι Ισαακ, καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιφηφόρον καταφερομένην ἐπ αὐτὸν ὁρῶν οὐκ ἔπτηξεν.
C'est pour lui aussi que votre père Abraham s'empressait d'égorger Isaac son fils, père d'une nation et que celui-ci voyant la main de son père s'abattre sur lui, armée du glaive, ne recula point de frayeur.
20
21
καὶ Δανιηλ ὁ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήθη, καὶ Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσφενδονήθησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν θεόν.
Et Daniel le juste fut jeté aux lions, et Ananias, Azarias et Mishaël furent précipités dans la fournaise ardente: pour Dieu ils supportaient tout.
21
22
καὶ ὑμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν θεὸν ἔχοντες μὴ χαλεπαίνετε.
Vous aussi par conséquent, qui avez la même foi en Dieu, ne vous démontez pas:
22
23
ἀλόγιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀνθίστασθαι τοῖς πόνοις.
Car il serait absurde connaissant la piété de ne pas tenir tête à la souffrance.
23
24
Διὰ τούτων τῶν λόγων ἡ ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακαλοῦσα ἀποθανεῖν ἔπεισεν μᾶλλον ἢ παραβῆναι τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ,
C'est en ces termes que la mère des sept exhortait ses fils et les persuadait de mourir plutôt que de transgresser le précepte de Dieu.
24
25
ἔτι δὲ καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν θεὸν ἀποθνῄσκοντες ζῶσιν τῷ θεῷ ὥσπερ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι.
Mais en outre, ils étaient convaincus aussi de cette vérité, que, quand on meurt pour Dieu, on vit désormais en Dieu, comme vivent Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches.
25