Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     94 MACCABEES     9
1
Τί μέλλεις, ὦ τύραννε; ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν ἀποθνῄσκειν ἢ παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς·
Qu'attends-tu, ô tyran? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les commandements de nos pères.
1
2
αἰσχυνόμεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως, εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωυσεῖ χρησαίμεθα.
En effet nous devrions rougir devant nos aïeux si pour que nous obéissions à la Loi, Moïse ne nous servait pas aussi de conseiller!
2
3
σύμβουλε τύραννε παρανομίας, μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἡμᾶς ἐλέα.
Tyran, qui nous conseille mais pour que nous transgressions la Loi, n'ait point pitié de nous, de nous-mêmes que tu hais!
3
4
χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον.
Car nous pensons que ta pitié qui ne nous promet le salut que si nous transgressions la Loi est plus cruelle que la mort elle-même.
4
5
ἐκφοβεῖς δὲ ἡμᾶς τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἡμῖν ἀπειλῶν ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέως παρ Ελεαζαρου μαθών.
Tu veux nous effrayer en nous menaçant de nous faire mourir dans les tourments: comme si Eléazar, il n'y a qu'un instant ne t'avait rien appris!
5
6
εἰ δ οἱ γέροντες τῶν Εβραίων διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβησαν, ἀποθάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς οἱ νέοι τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες, ἃς καὶ ὁ παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησεν.
Mais si les vieillards des Hébreux sont morts pour la pitié en endurant même les tortures, il est plus juste encore que nous mourions, nous les jeunes en méprisant les tourments par lesquels tu veux nous contraindre et dont a triomphé même ce vieillard notre maître.
6
7
πείραζε τοιγαροῦν, τύραννε· καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέβειαν, μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανίζων.
Essaye donc, tyran! Mais si tu prends nos vies, si tu nous mets à mort pour la cause de la piété, ne crois pas que c'est à nous que tu fais tort par ces tourments:
7
8
ἡμεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπαθείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσόμεθα παρὰ θεῷ, δι ὃν καὶ πάσχομεν·
Car nous par ce supplice et par notre patience, nous remporterons le prix des vertueux combats et nous serons auprès de Dieu, de Dieu même pour qui nous souffrons,
8
9
σὺ δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μιαιφονίαν αὐτάρκη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον διὰ πυρός.
Mais toi pour notre meurtre dont tu vas te souiller, tu auras à souffrir de la part de la justice divine par le feu, un tourment éternel proportionné à ton crime!
9
10
Ταῦτα αὐτῶν εἰπόντων οὐ μόνον ὡς κατὰ ἀπειθούντων ἐχαλέπαινεν ὁ τύραννος, ἀλλὰ καὶ ὡς κατὰ ἀχαρίστων ὠργίσθη.
Telles furent leurs paroles: elles existèrent contre eux non seulement l'indignation du tyran, du fait de leur désobéissance mais encore sa colère du fait de leur ingratitude.
10
11
ὅθεν τὸν πρεσβύτατον αὐτῶν κελευσθέντες παρῆγον οἱ ὑπασπισταὶ καὶ διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν.
Sur son ordre donc les bourreaux armés de fouets amenèrent l'aîné des frères, déchirèrent sa tunique et lui lièrent les mains et les bras de part et d'autre avec des courroies.
11
12
ὡς δὲ τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν μηδὲν ἀνύοντες, ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν·
Ils le frappèrent à coups de fouet; fatigués comme ils n'obtenaient rien de lui, ils le jetèrent sur la roue:
12
13
περὶ ὃν κατατεινόμενος ὁ εὐγενὴς νεανίας ἔξαρθρος ἐγίνετο.
Étendu autour de cette roue, le noble jeune homme fut écartelé,
13
14
καὶ κατὰ πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων
Tandis que tous ses membres se brisaient, il accusait le tyran en ces termes:
14
15
Τύραννε μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχθρὲ καὶ ὠμόφρων, οὐκ ἀνδροφονήσαντά με τοῦτον καταικίζεις τὸν τρόπον οὐδὲ ἀσεβήσαντα ἀλλὰ θείου νόμου προασπίζοντα.
Impur tyran, ennemi de la Justice céleste, cœur cruel, ce n'est pas un assassin que tu tortures de la sorte, ce n'est pas un impie mais un défenseur de la Loi de Dieu!
15
16
καὶ τῶν δορυφόρων λεγόντων Ὁμολόγησον φαγεῖν, ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων,
Et comme les gardes lui disaient: Consens à manger pour te délivrer des tourments!
16
17
ὁ δὲ εἶπεν Οὐχ οὕτως ἰσχυρὸς ὑμῶν ἐστιν ὁ τροχός, ὦ μιαροὶ διάκονοι, ὥστε μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι· τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτέ μου τὰς σάρκας καὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρθρα.
Il leur dit: Impurs valets! Votre roue n'est pas assez forte pour étouffer ma raison! Coupez mes membres, brûlez mes chairs, tordez mes jointures:
17
18
διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω τῶν βασάνων ὅτι μόνοι παῖδες Εβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς εἰσιν ἀνίκητοι.
A travers tous les supplices, je vous ferai voir que seuls les enfants des Hébreux sont invincibles au service de la vertu!
18
19
ταῦτα λέγοντι ὑπέστρωσαν πῦρ καὶ τὸ διερεθίζον τὸν τροχὸν προσεπικατέτεινον·
Comme il disait ces mots, ils placèrent au-dessous de lui un brasier et tout en attisant le feu ils tendaient la roue encore plus fort.
19
20
ἐμολύνετο δὲ πάντοθεν αἵματι ὁ τροχός, καὶ ὁ σωρὸς τῆς ἀνθρακιᾶς τοῖς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς, καὶ περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον αἱ σάρκες.
La roue était toute tachée de sang et les charbons entassés s'éteignaient sous une pluie de sang et les chairs se répandaient tout autour des essieux.
20
21
καὶ περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα ὁ μεγαλόφρων καὶ Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ ἐστέναξεν,
Déjà se consumait la charpente des os: le magnanime jeune homme, vrai fils d'Abraham ne poussa pas une plainte,
21
22
ἀλλ ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀφθαρσίαν ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας
Mais comme si dans le feu il se muait en un être incorruptible, il endura généreusement les tourments:
22
23
Μιμήσασθέ με, ἀδελφοί, λέγων, μή μου τὸν ἀγῶνα λειποτακτήσητε μηδὲ ἐξομόσησθέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας ἀδελφότητα.
Imitez-moi mes frères, disait-il; ne désertez pas ma lutte, n'abjurez point la fraternité qui unit nos courages, combattez le saint et noble combat de la piété!
23
24
ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς εὐσεβείας, δι ἧς ἵλεως ἡ δικαία καὶ πάτριος ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔθνει γενηθεῖσα τιμωρήσειεν τὸν ἀλάστορα τύραννον.
C'est par la piété que la juste providence qui veille sur nous comme elle a veillé sur nos pères, deviendra propice à notre peuple et punira le tyran maudit!
24
25
καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱεροπρεπὴς νεανίας ἀπέρρηξεν τὴν ψυχήν.
En prononçant ces mots, le saint jeune homme rendit l'âme.
25
26
Θαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν αὐτοῦ ἦγον οἱ δορυφόροι τὸν καθ ἡλικίαν τοῦ προτέρου δεύτερον καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας ὀξέσι τοῖς ὄνυξιν ὀργάνῳ καὶ καταπέλτῃ προσέδησαν αὐτόν.
Tous furent dans l'admiration de tant de constance: les gardes emmenèrent ensuite le second en âge des frères et gantés de moins de fer aux ongles aiguisés, ils le lièrent aux instruments de torture et à la catapulte.
26
27
ὡς δ εἰ φαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίζεσθαι πυνθανόμενοι τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν,
Avant de le supplicier ils lui demandèrent s'il voulait manger: mais il leur dit sa noble résolution.
27
28
ἀπὸ τῶν τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεφαλῆς δορὰν οἱ παρδάλεοι θῆρες ἀπέσυρον. ὁ δὲ ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν
Alors ces tigres, tirant avec les mains de fer depuis les muscles de la nuque, arrachèrent toute la chair jusqu'au menton et toute la peau de la tête. Il supportait ce supplice sans être ébranlé, disant:
28
29
Ὡς ἡδὺς πᾶς θανάτου τρόπος διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέβειαν. ἔφη τε πρὸς τὸν τύραννον
Qu'elle est douce, sous toutes ses formes, la mort qu'on souffre pour la cause de notre ancestrale piété! Au tyran il dit:
29
30
Οὐ δοκεῖς, πάντων ὠμότατε τύραννε, πλέον ἐμοῦ σε βασανίζεσθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς τυραννίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς;
Ne crois-tu pas ô le plus cruel de tous les tyrans que tu souffres en ce moment des tortures pires que les miennes à voir ton orgueilleuse raison de tyran vaincue par notre endurance au service de la pitié?
30
31
ἐγὼ μὲν γὰρ ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πόνον ἐπικουφίζομαι,
Car pour moi, les plaisirs que je goûte à cause de la vertu allègent ma douleur,
31
32
σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίζῃ. οὐκ ἐκφεύξῃ δέ, μιαρώτατε τύραννε, τὰς τῆς θείας ὀργῆς δίκας.
Mais toi tu souffres la torture dans les menaces même que profère ton impiété et tu n'échapperas pas impur tyran aux justes châtiments de la colère divine!
32