Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ     34 MACCABEES     3
1
ἔστιν δὲ κομιδῇ γελοῖος ὁ λόγος· οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται, ἀλλὰ τῶν σωματικῶν.
Un tel propos est parfaitement ridicule. Il est clair, en effet, que la raison maîtrise non pas ses propres passions mais celles du corps.
1
2
οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν, ἀλλὰ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ δύναται ὁ λογισμὸς παρασχέσθαι.
Ainsi, nul d'entre vous ne peut arracher un désir, mais la raison peut vous aider à ne pas devenir l'esclave de ce désir.
2
3
θυμόν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ὑμῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῷ θυμῷ δυνατὸν τὸν λογισμὸν βοηθῆσαι.
Nul d'entre vous ne peut arracher de son âme la colère, mais la raison a le pouvoir de calmer la colère.
3
4
κακοήθειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται ἐκκόψαι, ἀλλὰ τὸ μὴ καμφθῆναι τῇ κακοηθείᾳ δύναιτ ἂν ὁ λογισμὸς συμμαχῆσαι·
Nul d'entre vous ne peut arracher la méchanceté, mais la raison peut vous aider dans la lutte et vous empêcher de capituler devant la méchanceté.
4
5
οὐ γὰρ ἐκριζωτὴς τῶν παθῶν ὁ λογισμός ἐστιν, ἀλλὰ ἀνταγωνιστής.
La raison, en effet, n'est point l'extirpateur des passions, mais leur adversaire.
5
6
Ἔστιν γοῦν τοῦτο διὰ τῆς Δαυιδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέστερον ἐπιλογίσασθαι.
L'exemple de la soif du roi David peut, à coup sûr, servir à rendre ce raisonnement plus clair.
6
7
ἐπεὶ γὰρ δι ὅλης ἡμέρας προσβαλὼν τοῖς ἀλλοφύλοις ὁ Δαυιδ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινεν μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους στρατιωτῶν,
David avait durant une journée entière combattu les étrangers, et aidé les guerriers de son peuple, il en avait tué un grand nombre.
7
8
τότε δὴ γενομένης ἑσπέρας ἱδρῶν καὶ σφόδρα κεκμηκὼς ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθεν, περὶ ἣν ὁ πᾶς τῶν προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύκει.
Le soir venu, couvert de sueur et très las, il alla vers la tente royale, autour de laquelle campait toute l'armée de nos pères.
8
9
οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν,
Ils étaient donc tous occupés au repos:
9
10
ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς μάλιστα διψῶν, καίπερ ἀφθόνους ἔχων πηγάς, οὐκ ἠδύνατο δι αὐτῶν ἰάσασθαι τὴν δίψαν,
Mais le roi, que consumait une soif intense, ne pouvait bien que les sources abondantes fussent à proximité, étancher sa soif avec cette eau;
10
11
ἀλλά τις αὐτὸν ἀλόγιστος ἐπιθυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος ἐπιτείνουσα συνέφρυγεν καὶ λύουσα κατέφλεγεν.
Un désir irrationnel pour l'eau qui se trouvait chez les ennemis se tendait et se détendait en lui, l'enflammant et le consumant.
11
12
ὅθεν τῶν ὑπασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίᾳ σχετλιαζόντων δύο νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροὶ καταιδεσθέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίαν τὰς παντευχίας καθωπλίσαντο καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβησαν τοὺς τῶν πολεμίων χάρακας
Les gardes se mirent à murmurer contre ce désir du roi; mais deux jeunes gens, soldats robustes, humiliés de voir le roi en proie à ce désir, revêtirent leur armure, prirent une cruche et franchirent les retranchements adverses.
12
13
καὶ λαθόντες τοὺς τῶν πυλῶν ἀκροφύλακας διεξῄεσαν ἀνερευνώμενοι κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον
Échappant aux sentinelles qui veillaient aux portes, ils allèrent à la découverte à travers tout le camp ennemi:
13
14
καὶ ἀνευράμενοι τὴν πηγὴν ἐξ αὐτῆς θαρραλέως ἐκόμισαν τῷ βασιλεῖ τὸ ποτόν·
Ils trouvèrent enfin la source et pleins de hardiesse, ils y puisèrent et apportèrent le breuvage au roi.
14
15
ὁ δὲ καίπερ τῇ δίψῃ διαπυρούμενος ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον ψυχῇ λογισθὲν ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι,
Mais celui-ci, bien que brûlant des ardeurs de la soif, estima qu'un breuvage auquel il avait donné une valeur de sang était pour l'âme un épouvantable danger:
15
16
ὅθεν ἀντιθεὶς τῇ ἐπιθυμίᾳ τὸν λογισμὸν ἔσπεισεν τὸ πόμα τῷ θεῷ.
Il opposa donc la raison au désir et offrit cette eau en libation à Dieu.
16
17
δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς νικῆσαι τὰς τῶν παθῶν ἀνάγκας καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονὰς
Car l'intelligence tempérante est capable de triompher de la contrainte des passions: elle éteint le feu de leurs brûlures,
17
18
καὶ τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας καθ ὑπερβολὴν οὔσας καταπαλαῖσαι καὶ τῇ καλοκἀγαθίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀποπτύσαι πάσας τὰς τῶν παθῶν ἐπικρατείας.
Elle surmonte les douleurs du corps, si extrêmes qu'elles soient et sûre de l'excellence de la raison, elle repousse avec mépris toutes les dictatures de la passion.
18
19
Ἤδη δὲ καὶ ὁ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἱστορίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ.
Mais il est temps puisque ce jour nous y invite, d'exposer l'histoire de la raison tempérante.
19
20
Ἐπειδὴ γὰρ βαθεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς ὥστε καὶ τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα Σέλευκον τὸν Νικάνορα καὶ χρήματα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν ἀποδέχεσθαι,
Nos pères jouissaient d'une profonde paix, grâce à la bonne observation de la Loi et leurs affaires allaient si bien que le roi d'Asie, Sélencus Nicanor, levait pour eux l'impôt destiné au service du temps et leur reconnaissait le droit de cité:
20
21
τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφοραῖς.
Lorsque quelques-uns se posant en novateurs, au mépris de la concorde générale, attirèrent sur nous toutes sortes de malheurs.
21