Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     14APOCALYPSE     14
1
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, τὸ (Β τὸ ἀρνίον ἀρνίον) ἀρνίον ἑστηκὸς (N ἑστηκὸς ἑστὸς) ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἀριθμὸς ἑκατὸν τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
1
2
Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης: καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.
Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes.
2
3
Καὶ ᾄδουσιν (N ᾄδουσιν ᾄδουσιν [ὡσ]) ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο (Β ἐδύνατο ἠδύνατο) μαθεῖν τὴν ᾠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.
Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.
3
4
Οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν: παρθένοι γάρ εἰσιν. Οὗτοί εἰσιν (N εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες οἱ ἀκολουθοῦντες) οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν (Β ἂν ἐὰν) ὑπάγῃ. Οὗτοι ὑπὸ Ἰησοῦ ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau ;
4
5
Καὶ οὐχ (Β οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη) (N οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη) εὑρέθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ψεῦδος: ἄμωμοι γάρ εἰσιν.
et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.
5
6
(Π) Καὶ εἶδον ἄγγελον (N ἄγγελον ἄλλον ἄγγελον) πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, εὐαγγελίσαι τοὺς (N τοὺς ἐπὶ τοὺς) καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
6
7
λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν κύριον, (Β κύριον θεόν) (N κύριον θεόν) καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε αὐτὸν (Β αὐτὸν τὸν ποιήσαντα τῷ ποιήσαντι) (N αὐτὸν τὸν ποιήσαντα τῷ ποιήσαντι) τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν (N τὴν θάλασσαν θάλασσαν) θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.
Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.
7
8
(Π) Καὶ ἄλλος δεύτερος (Β δεύτερος ἄγγελος ἄγγελος δεύτερος) (N δεύτερος ἄγγελος ἄγγελος δεύτερος) ἄγγελος ἠκολούθησεν, λέγων, Ἔπεσεν (Β Ἔπεσεν Ἔπεσεν ἔπεσεν) (N Ἔπεσεν Ἔπεσεν ἔπεσεν) Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἐκ (N ἐκ ἣ ἐκ) τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.
Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité !
8
9
(Π) Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
9
10
καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν (N τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγγέλων ἁγίων) ἁγίων ἀγγέλων, καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου:
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.
10
11
καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει: καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
11
12
Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν: οἱ (Β οἱ ὧδε οἱ) τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.
C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
12
13
(Π) Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, (Β λεγούσης λεγούσης μοι) Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι: λέγει (Β λέγει Ναὶ Ναί, λέγει) (N λέγει Ναὶ Ναί, λέγει) Ναὶ τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται (N ἀναπαύσωνται ἀναπαήσονται) ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν: τὰ δὲ (N δὲ γὰρ) ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
13
14
(Π) Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱῷ (N υἱῷ υἱὸν) ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.
Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante.
14
15
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον: ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, (Β θερίσαι τοῦ θερίσαι) ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.
Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne ; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre.
15
16
Καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν (N τὴν νεφέλην τῆς νεφέλης) νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.
Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée.
16
17
(Π) Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.
Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille tranchante.
17
18
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν (N ἐξῆλθεν [ἐξῆλθεν]) ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων (N ἔχων [ὁ] ἔχων) ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν (Β ἐφώνησεν ἐφώνησεν ἐν) κραυγῇ (N κραυγῇ φωνῇ) μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν (Β ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς ἤκμασεν ἡ σταφυλὴ τῆς γῆς) αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.
Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre ; car les raisins de la terre sont mûrs.
18
19
Καὶ (Β Καὶ ἔβαλεν Καὶ ἐξέβαλεν) ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν.
Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu.
19
20
Καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.
Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.
20