Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     22APOCALYPSE     22
1
Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν καθαρὸν (Β καθαρὸν ) (N καθαρὸν ) ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
1
2
Ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς, καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν, (Β ἐκεῖθεν ἐντεῦθεν) ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον (Β ἕκαστον ἀποδιδοὺς ἀποδιδοὺς ἕκαστον) ἀποδιδοὺς (N ἀποδιδοὺς ἀποδιδοῦν) τὸν καρπὸν αὐτοῦ: καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
2
3
Καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι: (Β ἔτι ἐκεῖ) καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται: καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ,
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
3
4
καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ: καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
et son nom sera sur leurs fronts.
4
5
Καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, (N ἐκεῖ καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσιν ἔτι καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς) καὶ χρείαν (Β χρείαν οὐκ ἔχουσιν οὐ χρεία) οὐκ ἔχουσιν λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτιεῖ (N φωτιεῖ φωτίσει ἐπ’) αὐτούς: καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
5
6
(Π) Καὶ λέγει (Β λέγει εἶπέν) (N λέγει εἶπέν) μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί: καὶ κύριος (N κύριος ὁ κύριος) ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.
Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. -
6
7
Καὶ (Β Καὶ ) ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. Μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.
Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre !
7
8
(Π) Κἀγὼ (Β Κἀγὼ Καὶ ἐγὼ) Ἰωάννης ὁ ἀκούων (Β ἀκούων καὶ βλέπων βλέπων καὶ ἀκούων) καὶ βλέπων ταῦτα. Καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, (Β ἔβλεψα εἶδον) ἔπεσον (N ἔπεσον ἔπεσα) προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός (Β δεικνύοντός δεικνύντος) μοι ταῦτα.
C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer.
8
9
Καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή: σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου: τῷ θεῷ προσκύνησον.
Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
9
10
(Π) Καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου: ὁ (Β ὁ καιρὸς γὰρ ὅτι ὁ καιρὸς) καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.
Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche.
10
11
Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι: καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω (N ῥυπαρευθήτω ῥυπανθήτω) ἔτι: καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι: καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
11
12
Ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται (Β ἔσται αὐτοῦ αὐτοῦ ἔσται) (N ἔσται ἐστὶν) αὐτοῦ.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
12
13
Ἐγὼ τὸ Ἄλφα (Β Ἄλφα ) καὶ τὸ Ὦ, ὁ (Β ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος ἀρχὴ καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος) πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
13
14
Μακάριοι οἱ ποιοῦντες (N ποιοῦντες πλύνοντες) τὰς ἐντολὰς (N ἐντολὰς αὐτοῦ στολὰς αὐτῶν) αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville !
14
15
Ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς φιλῶν (Β φιλῶν ὁ φιλῶν) καὶ ποιῶν ψεῦδος.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !
15
16
(Π) Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. Ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
16
17
(Π) Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, Ἔρχου. Καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἔρχου. Καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω: ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.
Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.
17
18
(Π) Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσαι (Β ἐπιθήσαι ἐπιθήσει) (N ἐπιθήσαι ἐπιθήσει)(Β ὁ θεὸς ἐπ’ αὐτὸν ἐπ’ αὐτὸν ὁ θεὸς) θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς (Β πληγὰς ἑπτὰ πληγὰς) τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ:
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ;
18
19
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφέλοι (Β ἀφέλοι ἀφελεῖ) (N ἀφέλοι ἀφελεῖ) ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.
19
20
(Π) Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν. Ναί, (N Ναί ἔρχου Ἔρχου) ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. (Β Ἰησοῦ Ἰησοῦ χριστέ)
Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
20
21
(Π) Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ (N χριστοῦ ) μετὰ πάντων τῶν (N τῶν ἁγίων Ἀμήν ) ἁγίων. Ἀμήν.
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !
21