Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ     19APOCALYPSE     19
1
Μετὰ (Β Μετὰ Καὶ μετὰ) ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, λεγόντων, Ἁλληλούϊα: ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις (N δύναμις καὶ ἡ δόξα δόξα καὶ ἡ δύναμις) καὶ ἡ δόξα τοῦ θεοῦ ἡμῶν:
Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu,
1
2
ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ: ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἥτις διέφθειρεν (N διέφθειρεν ἔφθειρεν) τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς (Β χειρὸς τῆς χειρὸς) αὐτῆς.
parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main.
2
3
Καὶ δεύτερον εἴρηκεν, (N εἴρηκεν εἴρηκαν) Ἁλληλούϊα: καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles.
3
4
Καὶ ἔπεσον (Β ἔπεσον ἔπεσαν) (N ἔπεσον ἔπεσαν) οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες, καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ (Β τοῦ θρόνου τῷ θρόνῳ) (N τοῦ θρόνου τῷ θρόνῳ) θρόνου, λέγοντες, Ἀμήν: Ἁλληλούϊα.
Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen ! Alléluia !
4
5
Καὶ φωνὴ ἀπὸ (Β ἀπὸ ἐκ) τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν, λέγουσα, Αἰνεῖτε τὸν (N τὸν θεὸν τῷ θεῷ) θεὸν ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ (N καὶ οἱ φοβούμενοι [καὶ] οἱ φοβούμενοι) οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.
Et une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !
5
6
Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λέγοντες, (Β λέγοντες λεγόντων = λέγοντας) (N λέγοντες λεγόντων) Ἁλληλούϊα: ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν (N ἡμῶν [ἡμῶν]) ὁ παντοκράτωρ.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne.
6
7
Χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεθα, (N ἀγαλλιώμεθα καὶ δῶμεν ἀγαλλιῶμεν καὶ δώσωμεν) καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ: ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée,
7
8
Καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καὶ (N καὶ καθαρόν καθαρόν) καθαρόν: τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.
et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
8
9
Καὶ λέγει μοι, Γράψον, Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. Καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ (Β τοῦ θεοῦ εἰσιν εἰσιν τοῦ θεοῦ) θεοῦ εἰσιν.
Et l'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
9
10
Καὶ ἔπεσα (Β ἔπεσα ἔπεσον) ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ: καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή: σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ: τῷ θεῷ προσκύνησον: ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.
Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
10
11
(Π) Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, (N ἀνεῳγμένον ἠνεῳγμένον) καὶ ἰδού, ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτόν, καλούμενος (N καλούμενος [καλούμενοσ]) πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ.
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
11
12
Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ (N φλὸξ [ὡσ] φλὸξ) πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά: ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός,
Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ;
12
13
καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι: καὶ καλεῖται (Β καλεῖται κέκληται) (N καλεῖται κέκληται) τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
13
14
Καὶ τὰ στρατεύματα τὰ (Β τὰ ἐν ἐν) (N τὰ ἐν [τὰ] ἐν) ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ (N ἐπὶ ἐφ’) ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
14
15
Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη: καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ: καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant.
15
16
Καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
16
17
(Π) Καὶ εἶδον ἄγγελον (Β ἄγγελον ἕνα ἄγγελον) (N ἄγγελον ἕνα ἄγγελον) ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ: καὶ ἔκραξεν φωνῇ (N φωνῇ [ἐν] φωνῇ) μεγάλῃ, λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε, συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ (Β τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ τὸν δεῖπνον τὸν μέγαν τοῦ = τὸ δεῖπνον τοῦ μεγάλου) μέγα τοῦ θεοῦ,
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu,
17
18
ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν (Β μικρῶν τε μικρῶν) (N μικρῶν τε μικρῶν) τε καὶ μεγάλων.
afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.
18
19
(Π) Καὶ εἶδον τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι πόλεμον (N πόλεμον τὸν πόλεμον) μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.
Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
19
20
Καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ ὁ (Β ὁ μετ’ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ὁ) (N ὁ μετ’ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ὁ) μετ’ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ: ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν (N τὴν καιομένην τῆς καιομένης) καιομένην ἐν θείῳ: (Β θείῳ τῷ θείῳ)
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
20
21
καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ: καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.
Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval ; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
21