Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΨΑΛΜΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ     2PSAUMES DE SALOMON     2
1a
Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων· περὶ Ιερουσαλημ.
Un Psaume de Salomon, au sujet de Jérusalem.
1a
1
Ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐν κριῷ κατέβαλε τείχη ὀχυρά, καὶ οὐκ ἐκώλυσας.
Dans son orgueil, l'impie a renversé avec le bélier les remparts solides, — Et Tu ne l'as pas empêché.
1
2
ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου ἔθνη ἀλλότρια, κατεπατοῦσαν ἐν ὑποδήμασιν αὐτῶν ἐν ὑπερηφανίᾳ,
Des peuples étrangers sont montés à ton autel, — Ils s'y sont promenés avec leurs chaussures orgueilleusement.
2
3
ἀνθ ὧν οἱ υἱοὶ Ιερουσαλημ ἐμίαναν τὰ ἅγια κυρίου, ἐβεβηλοῦσαν τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ἐν ἀνομίαις.
Parce que les fils de Jérusalem ont souillé le culte du Seigneur, — Qu'ils ont profané les présents offerts à Dieu par des iniquités,
3
4
ἕνεκεν τούτων εἶπεν Ἀπορρίψατε αὐτὰ μακρὰν ἀπ ἐμοῦ, οὐκ εὐδοκῶ ἐν αὐτοῖς.
Pour cette raison (Dieu) a dit: Otez-les de devant moi. — Car je ne prend pas plaisir en eux:
4
5
τὸ κάλλος τῆς δόξης αὐτῆς ἐξουθενώθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ἠτιμώθη ἕως εἰς τέλος.
Il est devenu comme rien devant Dieu, — Il a été méprisé jusqu'au dernier point.
5
6
οἱ υἱοὶ καὶ αἱ θυγατέρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πονηρᾷ, ἐν σφραγῖδι ὁ τράχηλος αὐτῶν, ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Garçons et filles subissent une captivité rigoureuse; — Leur cou porte un stigmate, une marque distinctive parmi les païens.
6
7
Κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐποίησεν αὐτοῖς, ὅτι ἐγκατέλιπεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας κατισχυόντων.
(Dieu) les a traités selon leurs péchés, — En les abandonnant entre les mains des vainqueurs,
7
8
ἀπέστρεψεν γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ ἐλέους αὐτῶν, νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν εἰς ἅπαξ, ὅτι πονηρὰ ἐποίησαν εἰς ἅπαξ τοῦ μὴ ἀκούειν.
Détournant sa face pour ne pas avoir pitié d'eux, — (les abandonnant) jeunes et vieux et leurs enfants en bloc,
8
9
καὶ ὁ οὐρανὸς ἐβαρυθύμησεν, καὶ ἡ γῆ ἐβδελύξατο αὐτούς, ὅτι οὐκ ἐποίησε πᾶς ἄνθρωπος ἐπ αὐτῆς ὅσα ἐποίησαν.
Alors le ciel s'est irrité, et la terre les a exécrés, — Parce que personne n'y avait fait tout ce qu'ils ont fait;
9
10
καὶ γνώσεται ἡ γῆ τὰ κρίματά σου πάντα τὰ δίκαια, ὁ θεός.
Aussi la terre connaîtra tous tes justes jugements, ô Dieu!
10
11
Ἔστησαν τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ εἰς ἐμπαιγμὸν ἀντὶ πορνῶν ἐν αὐτῇ· πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰσεπορεύετο κατέναντι τοῦ ἡλίου.
On a exposé les fils de Jérusalem à l'insulte, au lieu de prostituées, au milieu d'elle; — Tout passant s'en approchait à la face du soleil;
11
12
ἐνέπαιζον ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν καθὰ ἐποίουν αὐτοί, ἀπέναντι τοῦ ἡλίου παρεδειγμάτισαν ἀδικίας αὐτῶν.
On insultait à leurs iniquités, comme ils les avaient commises eux-mêmes; — A la face du soleil on a révélé leurs actions criminelles.
12
13
καὶ θυγατέρες Ιερουσαλημ βέβηλοι κατὰ τὸ κρίμα σου, ἀνθ ὧν αὐταὶ ἐμιαίωσαν αὑτὰς ἐν φυρμῷ ἀναμείξεως.
De même, les filles de Jérusalem étaient profanes, selon ton jugement, — Parce qu'elles s'étaient souillées par des unions illicites.
13
14
τὴν κοιλίαν μου καὶ τὰ σπλάγχνα μου πονῶ ἐπὶ τούτοις.
Je souffre dans mon sein et mes entrailles, à ce spectacle.
14
15
Ἐγὼ δικαιώσω σε, ὁ θεός, ἐν εὐθύτητι καρδίας, ὅτι ἐν τοῖς κρίμασίν σου ἡ δικαιοσύνη σου, ὁ θεός.
Mais je te reconnais juste, ô Dieu, dans la droiture de mon cœur, — Parce que ta justice (éclate) dans tes jugements, ô Dieu:
15
16
ὅτι ἀπέδωκας τοῖς ἁμαρτωλοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν τὰς πονηρὰς σφόδρα.
Car tu as rendu aux pécheurs selon leurs œuvres, — et selon leurs péchés excessivement graves.
16
17
ἀνεκάλυψας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἵνα φανῇ τὸ κρίμα σου, ἐξήλειψας τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς.
Tu as dévoilé leurs péchés, pour montrer ton jugement; — Tu as effacé leur souvenir de la terre.
17
18
ὁ θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ οὐ θαυμάσει πρόσωπον.
Dieu est un juste juge et il ne s'émerveille pas de l'apparence.
18
19
Ὠνείδισαν γὰρ ἔθνη Ιερουσαλημ ἐν καταπατήσει, κατεσπάσθη τὸ κάλλος αὐτῆς ἀπὸ θρόνου δόξης.
Or, les païens ont outragé Jérusalem en la foulant aux pieds. — Elle a arraché sa beauté de son trône glorieux;
19
20
περιεζώσατο σάκκον ἀντὶ ἐνδύματος εὐπρεπείας, σχοινίον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἀντὶ στεφάνου.
Elle s'est revêtue du sac au lieu d'un costume brillant. — D'une tresse autour de sa tête au lieu d'une couronne;
20
21
περιείλατο μίτραν δόξης, ἣν περιέθηκεν αὐτῇ ὁ θεός· ἐν ἀτιμίᾳ τὸ κάλλος αὐτῆς, ἀπερρίφη ἐπὶ τὴν γῆν.
Elle a enlevé la mitre glorieuse que Dieu lui avait mise: — Sa parure a été jetée honteusement à terre.
21
22
Καὶ ἐγὼ εἶδον καὶ ἐδεήθην τοῦ προσώπου κυρίου καὶ εἶπον Ἱκάνωσον, κύριε, τοῦ βαρύνεσθαι χεῖρά σου ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ἐπαγωγῇ ἐθνῶν·
Je l'ai vu, et j'ai prié la face du Seigneur en disant: — Assez, Seigneur, et n'appesantis plus ta main sur Israël, en amenant contre lui des peuples païens.
22
23
ὅτι ἐνέπαιξαν καὶ οὐκ ἐφείσαντο ἐν ὀργῇ καὶ θυμῷ μετὰ μηνίσεως· καὶ συντελεσθήσονται, ἐὰν μὴ σύ, κύριε, ἐπιτιμήσῃς αὐτοῖς ἐν ὀργῇ σου.
Car ils l'ont maltraité, sans l'épargner, dans leur colère et leur fureur avec ressentiment; — Et c'en sera fait de lui si toi, Seigneur, tu ne les arrêtes dans ta colère.
23
24
ὅτι οὐκ ἐν ζήλει ἐποίησαν, ἀλλ ἐν ἐπιθυμίᾳ ψυχῆς ἐκχέαι τὴν ὀργὴν αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἐν ἁρπάγματι.
Car ils ont agi, non par zèle, mais par passion pure, — Pour répandre leur colère sur nous en nous ravissant.
24
25
μὴ χρονίσῃς, ὁ θεός, τοῦ ἀποδοῦναι αὐτοῖς εἰς κεφαλάς, τοῦ εἰπεῖν τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ δράκοντος ἐν ἀτιμίᾳ.
Ne tarde donc pas,ô Dieu, à le faire retomber sur leurs têtes. — De manière à [abattre] l'orgueil du Dragon avec honte.
25
26
Καὶ οὐκ ἐχρόνισα ἕως ἔδειξέν μοι ὁ θεὸς τὴν ὕβριν αὐτοῦ, ἐκκεκεντημένον ἐπὶ τῶν ὀρέων Αἰγύπτου ὑπὲρ ἐλάχιστον ἐξουδενωμένον ἐπὶ γῆς καὶ θαλάσσης·
Je n'ai pas attendu longtemps que Dieu me montrât son ignominie, (Me le montrât) poignardé sur les collines d'Egypte, — Anéanti, plus que le dernier (des hommes), sur terre et sur mer,
26
27
τὸ σῶμα αὐτοῦ διαφερόμενον ἐπὶ κυμάτων ἐν ὕβρει πολλῇ, καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων, ὅτι ἐξουθένωσεν αὐτὸν ἐν ἀτιμίᾳ.
Son cadavre ballotté sur les flots dans une ignominie complète, — Et il n'y avait personne pour (l')ensevelir, c'est que Dieu] l'a anéanti honteusement.
27
28
Οὐκ ἐλογίσατο ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν, καὶ τὸ ὕστερον οὐκ ἐλογίσατο.
Il n'avait pas calculé qu'il était homme, — Il n'avait pas calculé l'avenir.
28
29
εἶπεν Ἐγὼ κύριος γῆς καὶ θαλάσσης ἔσομαι· καὶ οὐκ ἐπέγνω ὅτι ὁ θεὸς μέγας, κραταιὸς ἐν ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ.
Il avait dit: Je serai le maître de la terre et de la mer. — Il n'avait pas reconnu que c'est Dieu qui est grand, qui est puissant par sa force immense.
29
30
αὐτὸς βασιλεὺς ἐπὶ τῶν οὐρανῶν καὶ κρίνων βασιλεῖς καὶ ἀρχάς·
C'est Lui qui est le roi des cieux, — Et qui juge rois et princes;
30
31
ὁ ἀνιστῶν ἐμὲ εἰς δόξαν καὶ κοιμίζων ὑπερηφάνους εἰς ἀπώλειαν αἰῶνος ἐν ἀτιμίᾳ, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν αὐτόν.
C'est lui qui me relève à mon rang glorieux. — Et couche les orgueilleux dans leur perte éternelle, — Honteusement, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu.
31
32
Καὶ νῦν ἴδετε, οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, τὸ κρίμα τοῦ κυρίου, ὅτι μέγας βασιλεὺς καὶ δίκαιος κρίνων τὴν ὑπ οὐρανόν.
Et maintenant voyez, grands de la terre, le jugement du Seigneur, — (Voyez) qu'il est le roi grand et juste, jugeant la terre sous le ciel.
32
33
εὐλογεῖτε τὸν θεόν, οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐν ἐπιστήμῃ, ὅτι τὸ ἔλεος κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν μετὰ κρίματος
Bénissez Dieu, vous qui craignez le Seigneur avec intelligence; — Car la miséricorde du Seigneur se répand sur ceux qui le craignent, en même temps qu'il juge,
33
34
τοῦ διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἁμαρτωλοῦ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλοῖς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
De manière à séparer le juste du pécheur, — Afin de rendre aux pécheurs pour toujours selon leurs œuvres,
34
35
καὶ ἐλεῆσαι δίκαιον ἀπὸ ταπεινώσεως ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλῷ ἀνθ ὧν ἐποίησεν δικαίῳ.
D'avoir pitié du juste humilié par le pécheur, — Et de rendre au pécheur ce qu'il a fait au juste.
35
36
ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ὑπομονῇ ποιῆσαι κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ παρεστάναι διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι.
Car le Seigneur est si bon pour ceux qui l'invoquent patiemment, — Qu'il exerce sa miséricorde envers ses saints, De sorte qu'ils demeurent toujours devant lui pleins de force.
36
37
εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον δούλων αὐτοῦ.
Béni soit à jamais le Seigneur par ses serviteurs!
37