Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΨΑΛΜΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ     4PSAUMES DE SALOMON     4
1a
Διαλογὴ τοῦ Σαλωμων· τοῖς ἀνθρωπαρέσκοις.
Apostrophe de Salomon aux flatteurs.
1a
1
Ἵνα τί σύ, βέβηλε, κάθησαι ἐν συνεδρίῳ ὁσίων καὶ ἡ καρδία σου μακρὰν ἀφέστηκεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἐν παρανομίαις παροργίζων τὸν θεὸν Ισραηλ;
Pourquoi, toi, profane, sièges-tu à un tribunal saint, — Quand ton cœur est bien loin du Seigneur, — Exaspérant par tes transgressions le Dieu d'Israël?
1
2
περισσὸς ἐν λόγοις, περισσὸς ἐν σημειώσει ὑπὲρ πάντας, ὁ σκληρὸς ἐν λόγοις κατακρῖναι ἁμαρτωλοὺς ἐν κρίσει·
Il surpasse en paroles, il surpasse en gestes tous les autres, — Cet homme sévère en paroles, pour condamner les pécheurs qu'on juge;
2
3
καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐν πρώτοις ἐπ αὐτὸν ὡς ἐν ζήλει, καὶ αὐτὸς ἔνοχος ἐν ποικιλίᾳ ἁμαρτιῶν καὶ ἐν ἀκρασίαις.
Et sa main (se lève) parmi les premières contre le (condamné), comme par zèle, —
3
4
οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν γυναῖκα ἄνευ διαστολῆς, ἡ γλῶσσα αὐτοῦ ψευδὴς ἐν συναλλάγματι μεθ ὅρκου.
Ses yeux se portent sur toutes les femmes sans distinction: — Sa langue trompe dans les contrats faits sous serment.
4
5
ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἀποκρύφοις ἁμαρτάνει ὡς οὐχ ὁρώμενος, ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ λαλεῖ πάσῃ γυναικὶ ἐν συνταγῇ κακίας· ταχὺς εἰσόδῳ εἰς πᾶσαν οἰκίαν ἐν ἱλαρότητι ὡς ἄκακος.
Il pèche la nuit et dans le secret, croyant n'être pas vu; — Par ses yeux, il exprime à chaque femme une proposition mauvaise; — Il est prêt à entrer dans toute maison, le visage souriant, comme un innocent.
5
6
Ἐξάραι ὁ θεὸς τοὺς ἐν ὑποκρίσει ζῶντας μετὰ ὁσίων, ἐν φθορᾷ σαρκὸς αὐτοῦ καὶ πενίᾳ τὴν ζωὴν αὐτοῦ·
Que Dieu perde ceux qui vivent dans l'hypocrisie en compagnie des saints, — (Qu'il perde) leur vie par les maux du corps et la pauvreté!
6
7
ἀνακαλύψαι ὁ θεὸς τὰ ἔργα ἀνθρώπων ἀνθρωπαρέσκων, ἐν καταγέλωτι καὶ μυκτηρισμῷ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Que Dieu mette à nu les actions des flatteurs, — Que leurs actions soient livrées à la moquerie et à la dérision!
7
8
καὶ δικαιώσαισαν ὅσιοι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἐν τῷ ἐξαίρεσθαι ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ προσώπου δικαίου, ἀνθρωπάρεσκον λαλοῦντα νόμον μετὰ δόλου.
Que les saints proclament juste le jugement de leur Dieu, — Quand les pécheurs disparaissent de la face du juste, flatteurs qui ont la loi à la bouche en trompant!
8
9
καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐπ οἶκον ἀνδρὸς ἐν εὐσταθείᾳ ὡς ὄφις διαλῦσαι σοφίαν ἀλλήλων ἐν λόγοις παρανόμων.
Ses yeux fixent la maison de l'homme tranquille, — Comme le serpent, pour y détruire la sagesse d'autrui avec le langage des impies.
9
10
οἱ λόγοι αὐτοῦ παραλογισμοὶ εἰς πρᾶξιν ἐπιθυμίας ἀδίκου, οὐκ ἀπέστη, ἕως ἐνίκησεν σκορπίσαι ὡς ἐν ὀρφανίᾳ·
Ses paroles sont des sophismes, en vue de la réalisation de désirs injustes. — Il ne cesse pas qu'il n'ait réussi à (tout) disperser, comme avec des orphelins;
10
11
καὶ ἠρήμωσεν οἶκον ἕνεκεν ἐπιθυμίας παρανόμου, παρελογίσατο ἐν λόγοις, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁρῶν καὶ κρίνων·
Et il désole la maison pour satisfaire des convoitises illicites. — Il a trompé parce qu'il n'y avait personne pour voir et pour juger;
11
12
ἐπλήσθη ἐν παρανομίᾳ ἐν ταύτῃ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπ οἶκον ἕτερον ὀλεθρεῦσαι ἐν λόγοις ἀναπτερώσεως.
Il a été comblé au moyen de l'iniquité dans cette (maison). — Puis, ses yeux se tournent vers une autre maison — Pour la détruire par des paroles séduisantes.
12
13
οὐκ ἐμπίπλαται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ὡς ᾅδης ἐν πᾶσι τούτοις.
Son cœur, comme le Hadès, n'est pas rassasié de tout cela.
13
14
Γένοιτο, κύριε, ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν ἀτιμίᾳ ἐνώπιόν σου, ἡ ἔξοδος αὐτοῦ ἐν στεναγμοῖς καὶ ἡ εἴσοδος αὐτοῦ ἐν ἀρᾷ·
Que son lot, Seigneur, consiste dans la honte à tes yeux; — Que ses sorties se fassent dans les gémissements et ses rentrées dans la malédiction;
14
15
ἐν ὀδύναις καὶ πενίᾳ καὶ ἀπορίᾳ ἡ ζωὴ αὐτοῦ, κύριε, ὁ ὕπνος αὐτοῦ ἐν λύπαις καὶ ἡ ἐξέγερσις αὐτοῦ ἐν ἀπορίαις.
Que sa vie, Seigneur, (se passe) dans la peine, la pauvreté et la détresse; — Qu'il s'endorme dans les chagrins et se réveille dans les angoisses.
15
16
ἀφαιρεθείη ὕπνος ἀπὸ κροτάφων αὐτοῦ ἐν νυκτί, ἀποπέσοι ἀπὸ παντὸς ἔργου χειρῶν αὐτοῦ ἐν ἀτιμίᾳ.
Que le sommeil soit ravi à ses paupières pendant la nuit; — Que toute œuvre de ses mains échoue honteusement,
16
17
κενὸς χερσὶν αὐτοῦ εἰσέλθοι εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐλλιπὴς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἀπὸ παντός, οὗ ἐμπλήσει ψυχὴν αὐτοῦ·
Qu'il rentre les mains vides dans sa maison, — Que sa maison manque de tout ce dont il satisferait son âme;
17
18
ἐν μονώσει ἀτεκνίας τὸ γῆρας αὐτοῦ εἰς ἀνάλημψιν.
Que sa vieillesse reste solitaire, faute d'enfants, jusqu'à la mort!
18
19
Σκορπισθείησαν σάρκες ἀνθρωπαρέσκων ὑπὸ θηρίων, καὶ ὀστᾶ παρανόμων κατέναντι τοῦ ἡλίου ἐν ἀτιμίᾳ.
Que les cadavres des flatteurs soient déchirés par les bêtes — Et que les ossements des impies restent au soleil honteusement;
19
20
ὀφθαλμοὺς ἐκκόψαισαν κόρακες ὑποκρινομένων, ὅτι ἠρήμωσαν οἴκους πολλοὺς ἀνθρώπων ἐν ἀτιμίᾳ καὶ ἐσκόρπισαν ἐν ἐπιθυμίᾳ
Que les corbeaux déchiquettent les yeux des hypocrites! — Car ils ont dévasté de nombreuses maisons d'hommes honteusement, — Et ils les ont dispersées, par convoitise;
20
21
καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν θεοῦ καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν θεὸν ἐν ἅπασι τούτοις καὶ παρώργισαν τὸν θεὸν καὶ παρώξυναν.
Ils ne se sont pas souvenus de Dieu, — Et ils n'ont pas craint Dieu, dans toutes ces (actions); — Aussi ils ont irrité Dieu, et ils l'ont exaspéré,
21
22
ἐξάραι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς, ὅτι ψυχὰς ἀκάκων παραλογισμῷ ὑπεκρίνοντο.
Au point qu'il les fait disparaître de la terre, — Parce qu'ils ont trompé les âmes des innocents par leurs sophismes.
22
23
Μακάριοι οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐν ἀκακίᾳ αὐτῶν· ὁ κύριος ῥύσεται αὐτοὺς ἀπὸ ἀνθρώπων δολίων καὶ ἁμαρ τωλῶν καὶ ῥύσεται ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς σκανδάλου παρανόμου.
Heureux ceux qui craignent le Seigneur dans leur innocence! — Le Seigneur les délivrera des hommes tortueux et pécheurs, — Il nous délivrera de tous les pièges de l'impie.
23
24
ἐξάραι ὁ θεὸς τοὺς ποιοῦντας ἐν ὑπερηφανίᾳ πᾶσαν ἀδικίαν, ὅτι κριτὴς μέγας καὶ κραταιὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν δικαιοσύνῃ.
Que Dieu perde les artisans orgueilleux de toutes les iniquités! — Car le Seigneur notre Dieu est le juge suprême et tout-puissant, plein de justice.
24
25
γένοιτο, κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἀγαπῶντάς σε.
Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur tous ceux qui t'aiment!
25