Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΨΑΛΜΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ     8PSAUMES DE SALOMON     8
1a
Τῷ Σαλωμων· εἰς νεῖκος.
Psaume de Salomon. Pour la victoire.
1a
1
Θλῖψιν καὶ φωνὴν πολέμου ἤκουσεν τὸ οὖς μου, φωνὴν σάλπιγγος ἠχούσης σφαγὴν καὶ ὄλεθρον·
Mon oreille a entendu le tumulte et le bruit de la guerre, — Le bruit de la trompette sonnant le carnage et la mort:
1
2
φωνὴ λαοῦ πολλοῦ ὡς ἀνέμου πολλοῦ σφόδρα, ὡς καταιγὶς πυρὸς πολλοῦ φερομένου δι ἐρήμου.
Bruit d'un peuple immense, comme celui d'un vent immense, — Comme le tourbillon d'un incendie immense avançant à travers le désert.
2
3
καὶ εἶπα [ἐν] τῇ καρδίᾳ μου Ποῦ ἄρα κρινεῖ αὐτὸν ὁ θεός;
Alors j'ai dit à mon cœur: Où donc Dieu le jugera-t-il?
3
4
φωνὴν ἤκουσα εἰς Ιερουσαλημ πόλιν ἁγιάσματος·
J'ai entendu le bruit vers Jérusalem, la ville sainte:
4
5
συνετρίβη ἡ ὀσφύς μου ἀπὸ ἀκοῆς, παρελύθη γόνατά μου, ἐφοβήθη ἡ καρδία μου, ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου ὡς λίνον.
Mes reins ont été brisés de l'entendre, mes genoux paralysés, — Mon cœur a été effrayé, mes os secoués comme le lin.
5
6
εἶπα Κατευθυνοῦσιν ὁδοὺς αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ.
Je me suis dit: (Ses habitants) dirigent-ils leurs voies dans la justice?
6
7
Ἀνελογισάμην τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ ἀπὸ κτίσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἐδικαίωσα τὸν θεὸν ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ τοῖς ἀπ αἰῶνος.
J'ai récapitulé les jugements du Seigneur depuis la création du ciel et de la terre; — j'ai reconnu Dieu juste dans ses jugements rendus depuis l'origine du temps.
7
8
ἀνεκάλυψεν ὁ θεὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐναντίον τοῦ ἡλίου, ἔγνω πᾶσα ἡ γῆ τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ τὰ δίκαια.
Dieu a dévoilé leurs péchés à la face du soleil: — Toute la terre a connu les justes jugements de Dieu.
8
9
ἐν καταγαίοις κρυφίοις αἱ παρανομίαι αὐτῶν ἐν παροργισμῷ· υἱὸς μετὰ μητρὸς καὶ πατὴρ μετὰ θυγατρὸς συνεφύροντο.
Dans des souterrains cachés (se commettaient) leurs iniquités exaspérantes: — Ils s'unissaient, le fils avec la mère, et le père avec la fille.
9
10
ἐμοιχῶντο ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, συνέθεντο αὑτοῖς συνθήκας μετὰ ὅρκου περὶ τούτων.
Ils forniquaient chacun avec la femme de son voisin. — Ils faisaient entre eux des conventions sous serment à ce sujet;
10
11
τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ διηρπάζοσαν ὡς μὴ ὄντος κληρονόμου λυτρουμένου.
Ils s'emparaient de force du culte de Dieu, comme s'il n'y avait pas d'héritier qui le revendiquât;
11
12
ἐπατοῦσαν τὸ θυσιαστήριον κυρίου ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας καὶ ἐν ἀφέδρῳ αἵματος ἐμίαναν τὰς θυσίας ὡς κρέα βέβηλα.
Ils fréquentaient l'autel du Seigneur au sortir de toutes les souillures, — Et, pendant le flux menstruel du sang, ils profanaient les victimes, comme des viandes communes;
12
13
οὐ παρέλιπον ἁμαρτίαν, ἣν οὐκ ἐποίησαν ὑπὲρ τὰ ἔθνη.
ils n'ont pas laissé de péché qu'ils ne l'aient commis plus que les païens.
13
14
Διὰ τοῦτο ἐκέρασεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα πλανήσεως, ἐπότισεν αὐτοὺς ποτήριον οἴνου ἀκράτου εἰς μέθην.
Pour ce motif, Dieu a mélangé à leur breuvage un esprit de vertige, il les a abreuvés d'une coupe de vin pur jusqu'à l'ivresse.
14
15
ἤγαγεν τὸν ἀπ ἐσχάτου τῆς γῆς, τὸν παίοντα κραταιῶς, ἔκρινεν τὸν πόλεμον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ τὴν γῆν αὐτῆς.
Il a amené l'Homme des confins de la terre, l'Homme aux coups puissants. — Celui-ci décida la guerre contre Jérusalem et son territoire.
15
16
ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἄρχοντες τῆς γῆς μετὰ χαρᾶς, εἶπαν αὐτῷ Ἐπευκτὴ ἡ ὁδός σου, δεῦτε εἰσέλθατε μετ εἰρήνης.
Les princes du pays allèrent au-devant de lui avec joie: ils lui dirent: — Ton arrivée est très désirée venez, entrez en paix.
16
17
ὡμάλισαν ὁδοὺς τραχείας ἀπὸ εἰσόδου αὐτοῦ, ἤνοιξαν πύλας ἐπὶ Ιερουσαλημ, ἐστεφάνωσαν τείχη αὐτῆς.
Ils aplanirent les chemins raboteux devant ses pas, — Ils ouvrirent les portes de Jérusalem, ils en couronnèrent les murs.
17
18
Εἰσῆλθεν ὡς πατὴρ εἰς οἶκον υἱῶν αὐτοῦ μετ εἰρήνης, ἔστησεν τοὺς πόδας αὐτοῦ μετὰ ἀσφαλείας πολλῆς.
Il est entré comme un père chez ses fils, paisiblement, — Il a posé ses pieds en toute sécurité;
18
19
κατελάβετο τὰς πυργοβάρεις αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ, ὅτι ὁ θεὸς ἤγαγεν αὐτὸν μετὰ ἀσφαλείας ἐν τῇ πλανήσει αὐτῶν.
Il a occupé les tours et le rempart de Jérusalem; — Car Dieu l'a conduit en sécurité, grâce à leur aveuglement.
19
20
ἀπώλεσεν ἄρχοντας αὐτῶν καὶ πᾶν σοφὸν ἐν βουλῇ, ἐξέχεεν τὸ αἷμα τῶν οἰκούντων Ιερουσαλημ ὡς ὕδωρ ἀκα θαρσίας.
Il a fait périr leurs chefs et tous les sages conseillers, — Il a versé le sang des habitants de Jérusalem comme de l'eau sale;
20
21
ἀπήγαγεν τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν, ἃ ἐγέννησαν ἐν βεβηλώσει.
Il a déporté leurs fils et leurs filles, qu'ils avaient engendrés dans la profanation.
21
22
Ἐποίησαν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καθὼς οἱ πατέρες αὐτῶν, ἐμίαναν Ιερουσαλημ καὶ τὰ ἡγιασμένα τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ.
Ils avaient agi dans leurs abominations comme leurs pères; ils avaient souillé Jérusalem et le culte consacré au nom de Dieu.
22
23
ἐδικαιώθη ὁ θεὸς ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς, καὶ οἱ ὅσιοι τοῦ θεοῦ ὡς ἀρνία ἐν ἀκακίᾳ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Dieu a été justifié dans ses jugements parmi les peuples de la terre. — Mais les saints de Dieu sont comme des agneaux innocents au milieu d'eux.
23
24
αἰνετὸς κύριος ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ.
Loué soit le Seigneur qui juge toute la terre avec sa justice!
24
25
Ἰδοὺ δή, ὁ θεός, ἔδειξας ἡμῖν τὸ κρίμα σου ἐν τῇ δικαιο σύνῃ σου, εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν τὰ κρίματά σου, ὁ θεός.
Voilà donc, ô Dieu, que tu nous as montré ton jugement plein de ta justice; nos yeux ont vu tes jugements, ô Dieu;
25
26
ἐδικαιώσαμεν τὸ ὄνομά σου τὸ ἔντιμον εἰς αἰῶνας, ὅτι σὺ ὁ θεὸς τῆς δικαιοσύνης κρίνων τὸν Ισραηλ ἐν παιδείᾳ.
Nous avons rendu justice à ton nom précieux à jamais. — Parce que tu es le Dieu de la justice, jugeant Israël pour le corriger.
26
27
ἐπίστρεψον, ὁ θεός, τὸ ἔλεός σου ἐφ ἡμᾶς καὶ οἰκτίρησον ἡμᾶς·
Tourne, ô Dieu, ta miséricorde vers nous, et aie pitié de nous.
27
28
συνάγαγε τὴν διασπορὰν Ισραηλ μετὰ ἐλέους καὶ χρηστότητος, ὅτι ἡ πίστις σου μεθ ἡμῶν.
Rassemble la Dispersion d'Israël avec miséricorde et bonté: — Car tu es fidèle avec nous, tandis que nous,
28
29
καὶ ἡμεῖς ἐσκληρύναμεν τὸν τράχηλον ἡμῶν, καὶ σὺ παιδευτὴς ἡμῶν εἶ.
Nous raidissons notre cou, et toi tu es notre correcteur.
29
30
μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς, ὁ θεὸς ἡμῶν, ἵνα μὴ καταπίωσιν ἡμᾶς ἔθνη ὡς μὴ ὄντος λυτρουμένου.
Ne nous regarde pas dédaigneusement, ô notre Dieu, de peur que les païens ne nous dévorent, comme s'il n'y avait pas (pour nous) de défenseur.
30
31
καὶ σὺ ὁ θεὸς ἡμῶν ἀπ ἀρχῆς, καὶ ἐπὶ σὲ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, κύριε·
Tu es notre Dieu depuis le principe, — Et notre espérance (repose) sur toi, Seigneur.
31
32
καὶ ἡμεῖς οὐκ ἀφεξόμεθά σου, ὅτι χρηστὰ τὰ κρίματά σου ἐφ ἡμᾶς.
Pour nous, nous ne nous éloignerons pas de toi, — Parce que les jugements envers nous sont bons.
32
33
ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἡ εὐδοκία εἰς τὸν αἰῶνα· κύριε σωτὴρ ἡμῶν, οὐ σαλευθησόμεθα ἔτι τὸν αἰῶνα χρόνον.
Ta bienveillance (est) pour nous et nos enfants à jamais: — Seigneur notre sauveur, nous ne serons plus jamais ébranlés.
33
34
αἰνετὸς κύριος ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ ἐν στόματι ὁσίων, καὶ εὐλογημένος Ισραηλ ὑπὸ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα.
Loué (soit) le Seigneur pour ses jugements par la bouche des saints, — Et béni (soit) Israël par le Seigneur à jamais!
34