Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ     11JEAN     11
1
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
Or il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe sa sœur.
1
2
Ἦν δὲ Μαρία (N Μαρία Μαριὰμ) ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ, καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
Or Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum, et qui essuya ses pieds avec ses cheveux ; et c'était son frère, Lazare, qui était malade.
2
3
Ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.
Les sœurs donc envoyèrent à Jésus pour lui dire : Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
3
4
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς.
Jésus ayant entendu cela, dit : Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
4
5
Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare.
5
6
Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας.
Lors donc qu'il eut appris qu'il était malade, il demeura, il est vrai, deux jours au lieu où il était ;
6
7
Ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
puis, après cela, il dit aux disciples : Retournons en Judée.
7
8
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
Les disciples lui disent : Rabbi, tout dernièrement les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas !
8
9
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν (N εἰσιν ὧραι ὧραί εἰσιν) ὧραι τῆς ἡμέρας; Ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει.
Jésus répondit : N'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point ; parce qu'il voit la lumière de ce monde ;
9
10
Ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il se heurte, parce que la lumière n'est point en lui.
10
11
Ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται: ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
Il parla ainsi, et après cela il leur dit : Lazare, notre ami, s'est endormi ; mais je vais, afin de l'éveiller.
11
12
Εἶπον (N Εἶπον Εἶπαν) οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ αὐτῷ) Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται.
Les disciples lui dirent donc : Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé.
12
13
Εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ: ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.
Or Jésus avait dit cela de sa mort ; mais eux crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
13
14
Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν.
Alors donc Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort,
14
15
Καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ: ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
et je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez ; mais allons vers lui.
15
16
Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.
Thomas donc, appelé Didyme, dit aux disciples : Allons, nous aussi, afin que nous mourions avec lui.
16
17
(Π) Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας (N ἡμέρας ἤδη ἤδη ἡμέρας) ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.
Jésus étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.
17
18
Ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε:
Or, Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ ;
18
19
καὶ (N καὶ πολλοὶ πολλοὶ δὲ) πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὰς (N τὰς περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν τὴν Μάρθαν καὶ Μαριάμ) περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν, ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν. (N αὐτῶν )
et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie, pour les consoler au sujet de leur frère.
19
20
Ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ: Μαρία (N Μαρία Μαριὰμ) δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.
Marthe donc, dès qu'elle apprit que Jésus venait, alla au-devant de lui ; mais Marie était assise à la maison.
20
21
Εἶπεν οὖν Μάρθα (N Μάρθα ἡ Μάρθα) πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ (N ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου) ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει.
Marthe donc dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ;
21
22
Ἀλλὰ (N Ἀλλὰ [Ἀλλὰ]) καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεόν, δώσει σοι ὁ θεός.
maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera.
22
23
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.
Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.
23
24
Λέγει αὐτῷ Μάρθα, (N Μάρθα ἡ Μάρθα) Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Marthe lui dit : Je sais qu'il ressuscitera, en la résurrection, au dernier jour.
24
25
Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή: ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται:
Jésus lui dit : C'est moi qui suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra ;
25
26
καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο;
et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
26
27
Λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε: ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.
Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde.
27
28
Καὶ ταῦτα (N ταῦτα τοῦτο) εἰποῦσα ἀπῆλθεν, καὶ ἐφώνησεν Μαρίαν (N Μαρίαν Μαριὰμ) τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ, εἰποῦσα, Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.
Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret, disant : Le maître est ici, et il t'appelle.
28
29
Ἐκείνη ὡς (N ὡς δὲ ὡς) ἤκουσεν, ἐγείρεται (N ἐγείρεται ἠγέρθη) ταχὺ καὶ ἔρχεται (N ἔρχεται ἤρχετο) πρὸς αὐτόν.
Celle-ci, dès qu'elle eut entendu, se lève promptement, et vient vers lui.
29
30
Οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἐν (N ἐν ἔτι ἐν) τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
Or Jésus n'était pas encore entré dans le village ; mais il était encore à l'endroit où Marthe l'avait rencontré.
30
31
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν (N Μαρίαν Μαριὰμ) ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες (N λέγοντες δόξαντες) ὅτι Ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
Les Juifs donc qui étaient avec Marie dans la maison, et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, croyant qu'elle allait au sépulcre pour y pleurer.
31
32
Ἡ οὖν Μαρία, (N Μαρία Μαριάμ) ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς Ἰησοῦς) Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς (N εἰς πρὸς) τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέν (N ἀπέθανέν μου μου ἀπέθανεν) μου ὁ ἀδελφός.
Marie donc, quand elle arriva au lieu où était Jésus, l'ayant vu, tomba à ses pieds, en lui disant : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
32
33
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι, καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
Quand donc Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et s'émut.
33
34
καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.
Et il dit : Où l'avez-vous mis ? Ils lui dirent : Seigneur, viens et vois.
34
35
Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
Jésus pleura.
35
36
Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
Les Juifs disaient donc : Voyez comme il l'aimait !
36
37
Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, (N εἶπον Οὐκ ἠδύνατο εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο) Οὐκ ἠδύνατο οὗτος, ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
Mais quelques-uns d'entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?
37
38
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον. Ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, vient au sépulcre. Or, c'était une grotte, et une pierre était placée dessus.
38
39
Λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος (N τεθνηκότος τετελευτηκότος) Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει: τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis quatre jours.
39
40
Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει (N ὄψει ὄψῃ) τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ;
Jésus lui répondit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?
40
41
Ἦραν οὖν τὸν λίθον, οὗ (N οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος ) ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.
41
42
Ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις: ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai dit ceci à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
42
43
Καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.
Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors !
43
44
Καὶ (N Καὶ ἐξῆλθεν Ἐξῆλθεν) ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε αὐτόν, καὶ ἄφετε ὑπάγειν. (N ὑπάγειν αὐτὸν ὑπάγειν)
Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le et le laissez aller.
44
45
(Π) Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν (N Μαρίαν Μαριὰμ) καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.
Beaucoup des Juifs donc qui étaient venus vers Marie, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
45
46
Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ (N ) Ἰησοῦς.
Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.
46
47
(Π) Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν; Ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα (N σημεῖα ποιεῖ ποιεῖ σημεῖα) ποιεῖ.
Les principaux sacrificateurs et les pharisiens convoquèrent donc une séance du sanhédrin, et ils disaient : Que faisons-nous ? car cet homme fait beaucoup de miracles.
47
48
Ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν: καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
Si nous le laissons faire, tous croiront en lui ; et les Romains viendront, et ils détruiront et notre lieu et notre nation.
48
49
Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,
Mais l'un d'entre eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n'y entendez rien,
49
50
οὐδὲ διαλογίζεσθε (N διαλογίζεσθε λογίζεσθε) ὅτι συμφέρει ἡμῖν (N ἡμῖν ὑμῖν) ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
et vous ne considérez pas qu'il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas !
50
51
Τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, προεφήτευσεν (N προεφήτευσεν ἐπροφήτευσεν) ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
Or il ne dit pas cela de lui-même : mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation ;
51
52
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
et non seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassemblât en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
52
53
Ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο (N συνεβουλεύσαντο ἐβουλεύσαντο) ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
Depuis ce jour-là donc, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir.
53
54
(Π) Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς οὖν Ὁ οὖν Ἰησοῦς) οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραῒμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβεν (N διέτριβεν ἔμεινεν) μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. (N αὐτοῦ )
C'est pourquoi Jésus ne paraissait plus ouvertement parmi les Juifs ; mais il s'en alla de là dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et il séjournait là avec ses disciples.
54
55
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων: καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ Πάσχα, ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
Or la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens de la contrée montèrent à Jérusalem, avant la Pâque, pour se purifier.
55
56
Ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; Ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
Ils cherchaient donc Jésus, et ils se disaient les uns aux autres, se tenant là dans le temple : Que vous en semble ? Pensez-vous qu'il ne viendra point à la fête ?
56
57
Δεδώκεισαν δὲ καὶ (N καὶ οἱ ἀρχιερεῖς οἱ ἀρχιερεῖς) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολήν, (N ἐντολήν ἐντολάς) ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν, μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
Mais les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné des ordres pour que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.
57