Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     15MATTHIEU     15
1
Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ (N οἱ ) ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς (N γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς) καὶ Φαρισαῖοι, λέγοντες,
Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent :
1
2
Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; Οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν, (N αὐτῶν [αὐτῶν]) ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas.
2
3
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;
Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?
3
4
Ὁ γὰρ θεὸς ἐνετείλατο, (N ἐνετείλατο λέγων εἶπεν) λέγων, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα: καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω:
Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
4
5
ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ (N καὶ ) οὐ μὴ τιμήσῃ (N τιμήσῃ τιμήσει) τὸν πατέρα αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα ) ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ:
Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu,
5
6
καὶ ἠκυρώσατε τὴν (N τὴν ἐντολὴν τὸν λόγον) ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν:
n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
6
7
ὑποκριταί, καλῶς προεφήτευσεν (N προεφήτευσεν ἐπροφήτευσεν) περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας, λέγων,
Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit :
7
8
Ἐγγίζει (N Ἐγγίζει μοι ) μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ (N τῷ στόματι αὐτῶν καὶ ) στόματι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ: ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ.
Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi.
8
9
Μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.
C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
9
10
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς, Ἀκούετε καὶ συνίετε.
Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez, et comprenez.
10
11
Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον: ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.
11
12
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ εἶπον λέγουσιν) εἶπον αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;
Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?
12
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται.
Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée.
13
14
Ἄφετε αὐτούς: ὁδηγοί (N ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ [τυφλῶν]) εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν: τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
14
15
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην. (N ταύτην [ταύτην])
Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole.
15
16
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ) εἶπεν, Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?
16
17
Οὔπω (N Οὔπω Οὐ) νοεῖτε, ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ?
17
18
Τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
18
19
Ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι:
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
19
20
ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον: τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Voilà les choses qui souillent l'homme ; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme.
20
21
(Π) Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
21
22
Καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν (N ἐκραύγασεν αὐτῷ ἔκραζεν) αὐτῷ, λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὲ (N υἱὲ υἱὸς) Δαυίδ: ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.
22
23
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων (N ἠρώτων ἠρώτουν) αὐτόν, λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous.
23
24
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
24
25
Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν (N προσεκύνησεν προσεκύνει) αὐτῷ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι.
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi !
25
26
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.
26
27
Ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε: καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.
27
28
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις: γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.
28
29
(Π) Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας: καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.
Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit.
29
30
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, (N κωφούς κυλλούς κυλλούς κωφούς) κυλλούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ (N τοῦ Ἰησοῦ αὐτοῦ) Ἰησοῦ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς:
Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit ;
30
31
ὥστε τοὺς (N τοὺς ὄχλους τὸν ὄχλον) ὄχλους θαυμάσαι, βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς (N χωλοὺς καὶ χωλοὺς) περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.
en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient ; et elle glorifiait le Dieu d'Israël.
31
32
(Π) Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν: καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.
Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.
32
33
Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;
Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pains pour rassasier une si grande foule ?
33
34
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.
Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons.
34
35
Καὶ ἐκέλευσεν (N ἐκέλευσεν τοῖς ὄχλοις παραγγείλας τῷ ὄχλῳ) τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν:
Alors il fit asseoir la foule par terre,
35
36
καὶ (N καὶ λαβὼν ἔλαβεν) λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας (N εὐχαριστήσας καὶ εὐχαριστήσας) ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν (N ἔδωκεν ἐδίδου) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ (N τῷ ὄχλῳ τοῖς ὄχλοις) ὄχλῳ.
prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule.
36
37
Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν: καὶ ἦραν (N ἦραν τὸ τὸ) τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ (N ἑπτὰ ἦραν ἑπτὰ) σπυρίδας πλήρεις.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient.
37
38
Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants.
38
39
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη (Β ἐνέβη ἀνέβη) εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγδαλά. (N Μαγδαλά Μαγαδάν)
Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan.
39