Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     20MATTHIEU     20
1
Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne.
1
2
Καὶ (N Καὶ συμφωνήσας Συμφωνήσας δὲ) συμφωνήσας μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne.
2
3
Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς:
Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire.
3
4
καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.
Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable.
4
5
Οἱ δὲ ἀπῆλθον. Πάλιν ἐξελθὼν (N ἐξελθὼν [δὲ] ἐξελθὼν) περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως.
Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même.
5
6
Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν (N ὥραν ) ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς, (N ἀργούς ) καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?
6
7
Λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ (N καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε ) ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε.
Ils lui répondirent : C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il.
7
8
Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers.
8
9
Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.
Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier.
9
10
Ἐλθόντες (N Ἐλθόντες δὲ Καὶ ἐλθόντες) δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα (N πλείονα πλεῖον) λήψονται: (N λήψονται λήμψονται) καὶ ἔλαβον καὶ (N καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί) αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον.
Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier.
10
11
Λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου,
En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison,
11
12
λέγοντες ὅτι (N ὅτι ) Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας, τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
et dirent : Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur.
12
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν (N εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν) ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε: οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
Il répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?
13
14
Ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε: θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.
Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
14
15
(N [Ἢ]) οὐκ ἔξεστίν μοι ποιῆσαι (N ποιῆσαι ὃ θέλω ὃ θέλω ποιῆσαι) ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς; Εἰ (N Εἰ ) ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;
Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? -
15
16
Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι: πολλοὶ (N πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ) γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.
16
17
Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς (N μαθητὰς [μαθητὰσ]) κατ’ ἰδίαν ἐν (N ἐν τῇ ὁδῷ καὶ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ) τῇ ὁδῷ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit en chemin :
17
18
Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν: καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,
Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort,
18
19
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. (N ἀναστήσεται ἐγερθήσεται)
et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera.
19
20
(Π) Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ (N παρ’ ἀπ’) αὐτοῦ.
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande.
20
21
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; Λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche.
21
22
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ἢ (N ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι ) τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.
Jésus répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils.
22
23
Καὶ (N Καὶ λέγει Λέγει) λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ (N καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε ) τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε: τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου, (N μου οὐκ οὐκ) οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, (N δοῦναι [τοῦτο] δοῦναι) ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
Et il leur répondit : Il est vrai que vous boirez ma coupe ; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé.
23
24
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.
Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères.
24
25
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent.
25
26
Οὐχ οὕτως δὲ (N δὲ ) ἔσται ἐν ὑμῖν: ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος:
Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ;
26
27
καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἂν) θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔστω (N ἔστω ἔσται) ὑμῶν δοῦλος:
et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
27
28
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
28
29
(Π) Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.
Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus.
29
30
Καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, (N κύριε [κύριε]) υἱὸς Δαυίδ.
Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !
30
31
Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, (N ἔκραζον ἔκραξαν) λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυίδ.
La foule les reprenait, pour les faire taire ; mais ils crièrent plus fort : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !
31
32
Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
Jésus s'arrêta, les appela, et dit : Que voulez-vous que je vous fasse ?
32
33
Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν (N ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν) ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί.
Ils lui dirent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent.
33
34
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν (N ὀφθαλμῶν ὀμμάτων) αὐτῶν: καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν (N αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ) οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent.
34