Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     19MATTHIEU     19
1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée, et alla dans le territoire de la Judée, au delà du Jourdain.
1
2
Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.
Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades.
2
3
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ (N οἱ ) Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν, καὶ λέγοντες αὐτῷ, (N αὐτῷ Εἰ Εἰ) Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver : Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?
3
4
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς ) Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας (N ποιήσας κτίσας) ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς,
Il répondit : N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme
4
5
καὶ εἶπεν, Ἕνεκεν (N Ἕνεκεν Ἕνεκα) τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα (Β πατέρα πατέρα αὐτοῦ) καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται (Β προσκολληθήσεται κολληθήσεται) (N προσκολληθήσεται κολληθήσεται) τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?
5
6
Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία: ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
6
7
Λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; (N αὐτήν [αὐτήν])
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?
7
8
Λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν: ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; au commencement, il n'en était pas ainsi.
8
9
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται: καὶ (N καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται ) ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.
9
10
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.
10
11
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, (N τοῦτον [τοῦτον]) ἀλλ’ οἷς δέδοται.
Il leur répondit : Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné.
11
12
Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως: καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.
Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le sont devenus par les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne.
12
13
(Π) Τότε προσηνέχθη (N προσηνέχθη προσηνέχθησαν) αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent.
13
14
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.
14
15
Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς (N αὐτοῖς τὰς χεῖρας τὰς χεῖρας αὐτοῖς) τὰς χεῖρας, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
Il leur imposa les mains, et il partit de là.
15
16
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν (N εἶπεν αὐτῷ αὐτῷ εἶπεν) αὐτῷ, Διδάσκαλε ἀγαθέ, (N ἀγαθέ ) τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω (N ἔχω σχῶ) ζωὴν αἰώνιον;
Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?
16
17
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις (N λέγεις ἀγαθόν ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ) ἀγαθόν; Οὐδεὶς (N Οὐδεὶς ἀγαθός εἰ μὴ εἷς ὁ θεός Εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός) ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, (N εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν) τήρησον τὰς ἐντολάς.
Il lui répondit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il.
17
18
Λέγει αὐτῷ, Ποίας; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις: οὐ μοιχεύσεις: οὐ κλέψεις: οὐ ψευδομαρτυρήσεις:
Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d'adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère ;
18
19
τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα: καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
et : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
19
20
Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην (N ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου ἐφύλαξα) ἐκ νεότητός μου: τί ἔτι ὑστερῶ;
Le jeune homme lui dit : J'ai observé toutes ces choses ; que me manque-t-il encore ?
20
21
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, (N πτωχοῖς [τοῖσ] πτωχοῖς) καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ: (N οὐρανῷ οὐρανοῖς) καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
21
22
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste ; car il avait de grands biens.
22
23
(Π) Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως (N δυσκόλως πλούσιος πλούσιος δυσκόλως) πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
23
24
Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς (N εἰς εἰσελθεῖν εἰς) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. (N εἰσελθεῖν )
Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
24
25
Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent : Qui peut donc être sauvé ?
25
26
Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. (Β δυνατά δυνατά ἐστιν)
Jésus les regarda, et leur dit : Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
26
27
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il pour nous ?
27
28
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε (N καθίσεσθε καθήσεσθε) καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.
28
29
Καὶ πᾶς ὃς (N ὃς ὅστις) ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ (N ἢ γυναῖκα ) γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται, (N λήψεται λήμψεται) καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.
29
30
Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
30