Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     17MATTHIEU     17
1
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.
Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
1
2
Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο (Β ἐγένοντο ἐγένετο) (N ἐγένοντο ἐγένετο) λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
2
3
Καὶ ἰδού, ὤφθησαν (N ὤφθησαν ὤφθη) αὐτοῖς Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) καὶ Ἠλίας, μετ’ (N μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες συλλαλοῦντες μετ’ αὐτοῦ) αὐτοῦ συλλαλοῦντες.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
3
4
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: εἰ θέλεις, ποιήσωμεν (N ποιήσωμεν ποιήσω) ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ (N Μωσῇ Μωϋσεῖ) μίαν, καὶ μίαν (N μίαν Ἠλίᾳ Ἠλίᾳ μίαν) Ἠλίᾳ.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.
4
5
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς: καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα: αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἀκούετε ἀκούετε αὐτοῦ) ἀκούετε.
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le !
5
6
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον (N ἔπεσον ἔπεσαν) ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur.
6
7
Καὶ προσελθὼν (N προσελθὼν προσῆλθεν) ὁ Ἰησοῦς ἥψατο (N ἥψατο αὐτῶν καὶ καὶ ἁψάμενος αὐτῶν) αὐτῶν καὶ εἶπεν, Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε.
Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur !
7
8
Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν (N τὸν αὐτὸν) Ἰησοῦν μόνον.
Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul.
8
9
(Π) Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. (N ἀναστῇ ἐγερθῇ)
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts.
9
10
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
Les disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?
10
11
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ) ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς ) Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον, (N πρῶτον ) καὶ ἀποκαταστήσει πάντα:
Il répondit : Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses.
11
12
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν: οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.
Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part.
12
13
Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.
Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste.
13
14
(Π) Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν (N αὐτῶν ) πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit :
14
15
καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει: πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement ; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau.
15
16
Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir.
16
17
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι (N ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι) μεθ’ ὑμῶν; Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici.
17
18
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même.
18
19
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?
19
20
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς εἶπεν λέγει) εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπιστίαν (N ἀπιστίαν ὀλιγοπιστίαν) ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβηθι (N Μετάβηθι ἐντεῦθεν Μετάβα ἔνθεν) ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται: καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.
20
21
Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. (N )
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
21
22
(Π) Ἀναστρεφομένων (N Ἀναστρεφομένων Συστρεφομένων) δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ;
22
23
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés.
23
24
(Π) Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, (N Καπερναούμ Καφαρναούμ) προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ (N τελεῖ τὰ τελεῖ [τὰ]) δίδραχμα;
Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?
24
25
Λέγει, Ναί. Καὶ ὅτε (N ὅτε εἰσῆλθεν ἐλθόντα) εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? de leurs fils, ou des étrangers ?
25
26
Λέγει (N Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Εἰπόντος δέ) αὐτῷ ὁ Πέτρος, Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts.
26
27
Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν (N τὴν ) θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβαίνοντα (Β ἀναβαίνοντα ἀναβάντα) (N ἀναβαίνοντα ἀναβάντα) πρῶτον ἰχθὺν ἆρον: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα: ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.
Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi.
27