Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     14MATTHIEU     14
1
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης (N τετράρχης τετραάρχης) τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,
En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Jésus.
1
2
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής: αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.
Et il dit à ses serviteurs : C'est Jean-Baptiste ; c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts ; et c'est pour cela que des puissances miraculeuses agissent en lui.
2
3
Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν αὐτὸν (N αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο) καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ, διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Car Hérode, ayant fait arrêter Jean, l'avait fait lier et mettre en prison, à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère ;
3
4
Ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ (N αὐτῷ ὁ Ἰωάννης ὁ Ἰωάννης αὐτῷ) ὁ Ἰωάννης, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.
car Jean lui disait : Il ne t'est pas permis de l'avoir.
4
5
Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
Et voulant le faire mourir, il craignait la foule, parce qu'on le regardait comme un prophète.
5
6
Γενεσίων (N Γενεσίων δὲ ἀγομένων Γενεσίοις δὲ γενομένοις) δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡρῴδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ:
Mais comme on célébrait le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée, et plut à Hérode ;
6
7
ὅθεν μεθ’ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.
de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait.
7
8
Ἡ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
Elle donc, poussée par sa mère : Donne-moi, dit-elle, ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.
8
9
Καὶ ἐλυπήθη (N ἐλυπήθη λυπηθεὶς) ὁ βασιλεύς, διὰ δὲ (N δὲ ) τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι:
Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât,
9
10
καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν (N τὸν [τὸν]) Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
et il envoya décapiter Jean dans la prison.
10
11
Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ: καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
Et sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, et elle la porta à sa mère.
11
12
Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα, (N σῶμα πτῶμα) καὶ ἔθαψαν αὐτό: (N αὐτό αὐτό[ν]) καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.
Et ses disciples vinrent et emportèrent le corps, et l'ensevelirent ; et ils vinrent l'annoncer à Jésus.
12
13
(Π) Καὶ (N Καὶ ἀκούσας Ἀκούσας δὲ) ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν: καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.
Mais Jésus l'ayant appris, se retira de là sur une barque en un lieu désert, à l'écart. Et les foules l'ayant su, le suivirent à pied, de diverses villes.
13
14
Καὶ ἐξελθὼν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.
Et étant sorti, il vit une grande multitude ; et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs malades.
14
15
Ὀψίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) λέγοντες, Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν: ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.
Mais le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, disant : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà passée ; renvoie donc les foules, afin qu'elles s'en aillent dans les bourgades, et qu'elles achètent des vivres.
15
16
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς [Ἰησοῦσ]) εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν: δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.
Mais Jésus leur dit : Elles n'ont pas besoin de s'en aller ; donnez-leur vous-mêmes à manger.
16
17
Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.
Et ils lui disent : Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons.
17
18
Ὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ μοι αὐτοὺς (N αὐτοὺς ὧδε ὧδε αὐτούς) ὧδε.
Et il dit : Apportez-les-moi ici.
18
19
Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς (N τοὺς χόρτους τοῦ χόρτου) χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν, καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
Et après avoir commandé aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Puis ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule.
19
20
Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν: καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις.
Et tous mangèrent, et furent rassasiés ; et on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient.
20
21
Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
Or ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les petits enfants.
21
22
(Π) Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.
Et aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule.
22
23
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἰδίαν προσεύξασθαι: ὀψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ.
Et après qu'il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, à l'écart, afin de prier ; et comme le soir était venu ; il était là seul.
23
24
Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον (N μέσον τῆς θαλάσσης ἦν σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν) τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων: ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.
Or la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots ; car le vent était contraire.
24
25
Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθεν (N ἀπῆλθεν ἦλθεν) πρὸς αὐτοὺς ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς (N τῆς θαλάσσης τὴν θάλασσαν) θαλάσσης.
Mais à la quatrième veille de la nuit, il vint à eux, marchant sur la mer.
25
26
Καὶ (N Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ Οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν) ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν (N τὴν θάλασσαν τῆς θαλάσσης) θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν: καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant : C'est un fantôme ! Et de frayeur ils crièrent.
26
27
Εὐθέως (N Εὐθέως Εὐθὺς) δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς (N αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς [ὁ Ἰησοῦσ] αὐτοῖς) ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Θαρσεῖτε: ἐγώ εἰμι: μὴ φοβεῖσθε.
Mais aussitôt Jésus leur parla, disant : Rassurez-vous ; c'est moi, n'ayez point peur.
27
28
Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός (N πρός σε ἐλθεῖν ἐλθεῖν πρός σε) σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα.
Et Pierre, lui répondant, dit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.
28
29
Ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ (N ὁ Πέτρος [ὁ] Πέτρος) Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν (N ἐλθεῖν καὶ ἦλθεν) πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
Jésus lui dit : Viens. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux et vint vers Jésus.
29
30
Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν (N ἰσχυρὸν [ἰσχυρὸν]) ἐφοβήθη: καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν, λέγων, Κύριε, σῶσόν με.
Mais voyant le vent, il eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant : Seigneur, sauve-moi !
30
31
Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;
Et aussitôt Jésus, ayant étendu la main, le saisit et lui dit : Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?
31
32
Καὶ ἐμβάντων (N ἐμβάντων ἀναβάντων) αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος:
Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent s'apaisa.
32
33
οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες (N ἐλθόντες ) προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.
Et ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternèrent devant lui, disant : Tu es véritablement le Fils de Dieu.
33
34
(Π) Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς (N εἰς τὴν γῆν ἐπὶ τὴν γῆν εἰς) τὴν γῆν Γεννησαρέτ.
Puis ayant passé à l'autre bord, ils vinrent dans le pays de Génézareth.
34
35
Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας:
Et les gens de ce lieu-là l'ayant reconnu, envoyèrent par toute la contrée d'alentour, et on lui amena tous les malades.
35
36
καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.
Et ils le priaient qu'ils pussent seulement toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.
36