Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     4MATTHIEU     4
1
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable.
1
2
Καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα) καὶ νύκτας τεσσαράκοντα, ὕστερον ἐπείνασεν.
Et ayant jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela, il eut faim.
2
3
Καὶ προσελθὼν αὐτῷ (N αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ) ὁ πειράζων εἶπεν, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
Et le tentateur s'étant approché, lui dit : Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains.
3
4
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, (N ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος) ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
Mais lui, répondant, dit : Il est écrit : Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
4
5
Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν (N ἵστησιν ἔστησεν) αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur l'aile du saint lieu ;
5
6
καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω: γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ.
et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet ; et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.
6
7
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
Jésus lui dit : Il est encore écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
7
8
Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,
Le diable le transporte encore sur une montagne fort haute ; et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire,
8
9
καὶ λέγει (N λέγει εἶπεν) αὐτῷ, Ταῦτα πάντα (N πάντα σοι σοι πάντα) σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m'adores.
9
10
Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε ὀπίσω (N ὀπίσω μου ) μου, Σατανᾶ: γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
Alors Jésus lui dit : Va-t'en, Satan ; car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
10
11
Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος: καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
Alors le diable le laisse ; et voici, des anges s'approchèrent, et ils le servaient.
11
12
(Π) Ἀκούσας δὲ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν:
Or, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée.
12
13
καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρέτ, (N Ναζαρέτ Ναζαρά) ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ (N Καπερναοὺμ Καφαρναοὺμ) τὴν παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ: (N Νεφθαλείμ Νεφθαλίμ)
Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaüm, qui est proche de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephthali ;
13
14
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος,
afin que fût accompli ce qui a été dit par Esaïe le prophète :
14
15
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, (N Νεφθαλείμ Νεφθαλίμ) ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
La terre de Zabulon et la terre de Nephthali, sur le chemin de la mer, au delà du Jourdain, la Galilée des Gentils,
15
16
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδεν (N εἶδεν φῶς φῶς εἶδεν) φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort la lumière s'est levée.
16
17
(Π) Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε: ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Dès lors Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
17
18
(Π) Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν: ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
Et marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs,
18
19
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
et il leur dit : Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
19
20
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Et eux, laissant aussitôt leurs filets, le suivirent.
20
21
Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν: καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
Et ayant passé de là plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans la barque avec Zébédée leur père, arrangeant leurs filets, et il les appela.
21
22
Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Et eux, laissant aussitôt la barque et leur père, le suivirent.
22
23
(Π) Καὶ περιῆγεν ὅλην (N ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ) τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
Et il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'Evangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple.
23
24
Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν: καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ (N καὶ δαιμονιζομένους [καὶ] δαιμονιζομένους) δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui présenta tous ceux qui se portaient mal, atteints de diverses maladies et de divers tourments, démoniaques, lunatiques et paralytiques ; et il les guérit.
24
25
Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
Et de grandes foules le suivirent de la Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de Judée, et d'au delà le Jourdain.
25