Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     20MATTHIEU     20
1
Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne.
1
2
Καὶ (N Καὶ συμφωνήσας Συμφωνήσας δὲ) συμφωνήσας μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier pour la journée, il les envoya à sa vigne.
2
3
Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς:
Puis étant sorti vers la troisième heure du jour, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire ;
3
4
καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.
il leur dit de même : Allez, vous aussi, à la vigne, et ce qui sera juste je vous le donnerai ;
4
5
Οἱ δὲ ἀπῆλθον. Πάλιν ἐξελθὼν (N ἐξελθὼν [δὲ] ἐξελθὼν) περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως.
et ils allèrent. Etant sorti de nouveau vers la sixième et la neuvième heure, il fit encore de même.
5
6
Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν (N ὥραν ) ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς, (N ἀργούς ) καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
Or, vers la onzième heure, étant sorti, il en trouva d'autres qui se tenaient là ; et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?
6
7
Λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ (N καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε ) ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε.
Ils lui disent : Parce que personne ne nous a loués. Il leur dit : Allez, vous aussi, à la vigne.
7
8
Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers.
8
9
Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.
Et ceux de la onzième heure étant venus, ils reçurent chacun un denier.
9
10
Ἐλθόντες (N Ἐλθόντες δὲ Καὶ ἐλθόντες) δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα (N πλείονα πλεῖον) λήψονται: (N λήψονται λήμψονται) καὶ ἔλαβον καὶ (N καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί) αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον.
Or les premiers étant venus, ils s'attendaient à recevoir davantage ; mais ils reçurent, eux aussi, chacun un denier ;
10
11
Λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου,
et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de la maison,
11
12
λέγοντες ὅτι (N ὅτι ) Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας, τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
disant : Ceux-là, les derniers, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur.
12
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν (N εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν) ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε: οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
Mais il répondit et dit à l'un d'eux : Ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?
13
14
Ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε: θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.
Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
14
15
(N [Ἢ]) οὐκ ἔξεστίν μοι ποιῆσαι (N ποιῆσαι ὃ θέλω ὃ θέλω ποιῆσαι) ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς; Εἰ (N Εἰ ) ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;
Ne m'est-il donc pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi ? Ou ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?
15
16
Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι: πολλοὶ (N πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ) γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.
16
17
Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς (N μαθητὰς [μαθητὰσ]) κατ’ ἰδίαν ἐν (N ἐν τῇ ὁδῷ καὶ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ) τῇ ὁδῷ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Et Jésus montant à Jérusalem, prit à part les douze, et leur dit en chemin :
17
18
Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν: καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,
Voici, nous montons à Jérusalem, et le fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort ;
18
19
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι: καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. (N ἀναστήσεται ἐγερθήσεται)
et ils le livreront aux païens, pour qu'ils s'en moquent et le battent de verges et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera.
19
20
(Π) Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ’ (N παρ’ ἀπ’) αὐτοῦ.
Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, se prosternant et lui demandant quelque chose.
20
21
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; Λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Et il lui dit : Que veux-tu ? Elle lui dit : Ordonne que ceux-ci, mes deux fils, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume.
21
22
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, ἢ (N ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι ) τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.
Mais Jésus répondant dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons.
22
23
Καὶ (N Καὶ λέγει Λέγει) λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ (N καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε ) τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε: τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου, (N μου οὐκ οὐκ) οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, (N δοῦναι [τοῦτο] δοῦναι) ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
Il leur dit : Il est vrai que vous boirez ma coupe ; mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de le donner, mais cela est donné à ceux à qui cela a été préparé par mon Père.
23
24
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.
Les dix ayant entendu cela, s'indignèrent contre les deux frères.
24
25
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
Mais Jésus les ayant appelés, dit : Vous savez que les princes des nations les asservissent et que les grands exercent sur elles leur puissance.
25
26
Οὐχ οὕτως δὲ (N δὲ ) ἔσται ἐν ὑμῖν: ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος:
Il n'en sera pas ainsi parmi vous ; au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, sera votre serviteur ;
26
27
καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἂν) θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔστω (N ἔστω ἔσται) ὑμῶν δοῦλος:
et quiconque voudra être le premier parmi vous, sera votre esclave ;
27
28
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
de même que le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
28
29
(Π) Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.
Et comme ils sortaient de Jéricho, une grande foule le suivit.
29
30
Καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, (N κύριε [κύριε]) υἱὸς Δαυίδ.
Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin, ayant entendu que Jésus passait, crièrent, disant : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !
30
31
Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, (N ἔκραζον ἔκραξαν) λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυίδ.
Et la foule les reprit pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, disant : Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !
31
32
Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
Et Jésus s'étant arrêté, les appela et dit : Que voulez-vous que je vous fasse ?
32
33
Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν (N ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν) ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί.
Ils lui disent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent.
33
34
Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν (N ὀφθαλμῶν ὀμμάτων) αὐτῶν: καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν (N αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ) οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt ils virent de nouveau, et ils le suivirent.
34