Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     8MATTHIEU     8
1
Καταβάντι (N Καταβάντι δὲ αὐτῷ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ) δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί:
Quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent.
1
2
καὶ ἰδού, λεπρὸς ἐλθὼν (N ἐλθὼν προσελθὼν) προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternait devant lui, disant : Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier.
2
3
Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.
Et ayant étendu la main, il le toucha, disant : Je le veux, sois purifié ; et aussitôt sa lèpre fut purifiée.
3
4
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς: ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε (N προσένεγκε προσένεγκον) τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωσῆς, (N Μωσῆς Μωϋσῆς) εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
Et Jésus lui dit : Garde-toi de le dire à personne ; mais va, montre-toi au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a ordonnée, afin que cela leur soit un témoignage.
4
5
(Π) Εἰσελθόντι (N Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ) δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναούμ, (N Καπερναούμ Καφαρναούμ) προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν,
Et Jésus étant entré dans Capernaüm, un centenier s'approcha de lui, le priant,
5
6
καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.
et disant : Seigneur, mon serviteur est couché dans la maison, atteint de paralysie, et cruellement tourmenté.
6
7
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
Et Jésus lui dit : J'irai, moi, et je le guérirai.
7
8
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς: ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.
Et le centenier, répondant, dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri.
8
9
Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας: καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται: καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται: καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
Car aussi bien moi, je suis un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va, et il va ; et à l'autre : Viens, et il vient ; et à mon esclave : Fais cela, et il le fait.
9
10
Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν, καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ (N οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ) ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.
Jésus l'ayant entendu fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient : En vérité, je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi.
10
11
Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν:
Aussi je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux ;
11
12
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors ; là seront les pleurs et les grincements de dents.
12
13
Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, Ὕπαγε, καὶ (N καὶ ὡς ὡς) ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
Et Jésus dit au centenier : Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à cette heure-là, le serviteur fut guéri.
13
14
(Π) Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν,
Et Jésus étant entré dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère, couchée et ayant la fièvre ;
14
15
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός: καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.
et il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Et elle se leva, et elle le servait.
15
16
Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς: καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν:
Et le soir étant venu, on lui présenta plusieurs démoniaques ; et il chassa les esprits par une parole. Et il guérit tous ceux qui étaient malades ;
16
17
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.
afin que fût accompli ce qui a été dit par Esaïe le prophète : Lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies.
17
18
(Π) Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς (N πολλοὺς ὄχλους ὄχλον) ὄχλους περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
Or Jésus voyant de grandes foules autour de lui, ordonna de passer à l'autre rive.
18
19
Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Et un scribe s'étant approché, lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras.
19
20
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.
20
21
Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
Et un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.
21
22
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (N εἶπεν λέγει) αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
Mais Jésus lui dit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts.
22
23
(Π) Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Et quand il fut entré dans la barque, ses disciples le suivirent.
23
24
Καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων: αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.
Et voici, une grande tempête s'éleva sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots ; mais lui dormait.
24
25
Καὶ προσελθόντες οἱ (N οἱ μαθηταὶ ) μαθηταὶ ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, (N ἡμᾶς ) ἀπολλύμεθα.
Et les disciples s'approchant, le réveillèrent, disant : Seigneur, sauve, nous périssons !
25
26
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ? Alors s'étant levé, il réprimanda les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
26
27
Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν (N ὑπακούουσιν αὐτῷ αὐτῷ ὑπακούουσιν) αὐτῷ;
Et ces hommes furent dans l'admiration, et ils disaient : Quel est celui-ci, à qui même les vents et la mer obéissent ?
27
28
(Π) Καὶ ἐλθόντι (N ἐλθόντι αὐτῷ ἐλθόντος αὐτοῦ) αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, (N Γεργεσηνῶν Γαδαρηνῶν) ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης:
Et quand il fut arrivé à l'autre rive, dans la contrée des Gadaréniens, il vint au-devant de lui deux démoniaques, sortant des sépulcres et très dangereux, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là.
28
29
καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ ) υἱὲ τοῦ θεοῦ; Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
Et voici, ils s'écrièrent, disant : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?
29
30
Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.
Or il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
30
31
Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον (N ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ἀπόστειλον ἡμᾶς) ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
Et les démons le prièrent, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux.
31
32
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν (N τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων τοὺς χοίρους) ἀγέλην τῶν χοίρων: καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν (N τῶν χοίρων κατὰ κατὰ) χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
Et il leur dit : Allez. Et eux étant sortis, s'en allèrent dans les pourceaux ; et voici, tout le troupeau s'élança avec impétuosité en bas la pente, dans la mer, et ils périrent dans les eaux.
32
33
Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.
Et ceux qui les paissaient s'enfuirent, et étant allés dans la ville, ils racontèrent tout, et ce qui était arrivé aux démoniaques.
33
34
Καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν (N συνάντησιν ὑπάντησιν) τῷ Ἰησοῦ: καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Et voici, toute la ville sortit au-devant de Jésus ; et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de s'éloigner de leur territoire.
34