Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     26MATTHIEU     26
1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,
Et il arriva, quand Jésus eut achevé tous ces discours, qu'il dit à ses disciples :
1
2
Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ Πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et le fils de l'homme est livré pour être crucifié.
2
3
Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς (N γραμματεῖς καὶ οἱ ) καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur, nommé Caïphe,
3
4
καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν.
et délibérèrent ensemble de se saisir de Jésus par ruse, et de le faire mourir.
4
5
Ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.
Mais ils disaient : Que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple.
5
6
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
Et Jésus étant à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,
6
7
προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον (N ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου) μύρου ἔχουσα βαρυτίμου, καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν (N τὴν κεφαλὴν τῆς κεφαλῆς) κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένου.
une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et elle le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table.
7
8
Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) ἠγανάκτησαν, λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
Or les disciples voyant cela, en furent indignés, et dirent : Pourquoi cette perte ?
8
9
Ἠδύνατο (N Ἠδύνατο Ἐδύνατο) γὰρ τοῦτο τὸ (N τὸ μύρον ) μύρον πραθῆναι πολλοῦ, καὶ δοθῆναι (Β πτωχοῖς τοῖς πτωχοῖς) πτωχοῖς.
Car cela pouvait être vendu bien cher, et donné aux pauvres.
9
10
Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; Ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο (N εἰργάσατο ἠργάσατο) εἰς ἐμέ.
Mais Jésus le sachant, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car c'est une bonne œuvre qu'elle a faite à mon égard.
10
11
Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς (Β Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε) ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
Car vous avez toujours les pauvres avec vous ; mais moi, vous ne m'avez pas toujours.
11
12
Βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν.
Car en répandant ce parfum sur mon corps, elle a agi en vue de ma sépulture.
12
13
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
En vérité je vous le dis, en quelque endroit que cet Evangile du royaume soit prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle.
13
14
Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς,
Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, s'en étant allé vers les principaux sacrificateurs,
14
15
εἶπεν, Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ (Β κἀγὼ καὶ ἐγὼ) ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
leur dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent.
15
16
Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
Et dès lors il cherchait une occasion favorable pour le livrer.
16
17
(Π) Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ, (N αὐτῷ ) Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομέν (Β ἑτοιμάσομέν ἑτοιμάσωμέν) (N ἑτοιμάσομέν ἑτοιμάσωμέν) σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα;
Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus, en disant : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?
17
18
Ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν: πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
Et il dit : Allez dans la ville chez un tel, et dites-lui : Le Maître dit : Mon temps est proche ; c'est chez toi que je fais la Pâque avec mes disciples.
18
19
Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα.
Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque.
19
20
Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.
Et le soir venu, il se mit à table avec les douze disciples.
20
21
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
Et comme ils mangeaient, il dit : En vérité, je vous dis que l'un de vous me livrera.
21
22
Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος (N ἕκαστος αὐτῶν εἷς ἕκαστος) αὐτῶν, Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε;
Et, fort attristés, ils se mirent chacun d'eux à lui dire : Seigneur, est-ce moi ?
22
23
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ ἐν (N ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ) τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα, οὗτός με παραδώσει.
Mais répondant, il dit : Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me livrera.
23
24
Ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται: καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
Quant au fils de l'homme, il s'en va, selon qu'il est écrit de lui ; mais malheur à cet homme par qui le fils de l'homme est livré ! il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né.
24
25
Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; Λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας.
Et Judas, qui le livrait, répondant, dit : Est-ce moi, Rabbi ? Il lui dit : Tu l'as dit.
25
26
Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν (N τὸν ) ἄρτον, καὶ εὐχαριστήσας, (N εὐχαριστήσας εὐλογήσας) ἔκλασεν καὶ ἐδίδου (N ἐδίδου δοὺς) τοῖς μαθηταῖς, καὶ (N καὶ εἶπεν εἶπεν) εἶπεν, Λάβετε, φάγετε: τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
Et comme ils mangeaient, Jésus, ayant pris du pain et prononcé une bénédiction, le rompit, et le donnant à ses disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps.
26
27
Καὶ λαβὼν τὸ (N τὸ ) ποτήριον, καὶ εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες:
Et ayant pris une coupe, et rendu grâces, il la leur donna, disant : Buvez-en tous ;
27
28
τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου, τὸ (N τὸ τῆς καινῆς τῆς) τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον (N ἐκχυνόμενον ἐκχυννόμενον) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, lequel est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés.
28
29
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι (N ὅτι ) οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος (N γεννήματος γενήματος) τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
Or je vous le dis, je ne boirai point désormais de ce produit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
29
30
(Π) Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Et après qu'ils eurent chanté les cantiques, ils sortirent pour aller à la montagne des Oliviers.
30
31
(Π) Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ: γέγραπται γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσεται (N διασκορπισθήσεται διασκορπισθήσονται) τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης.
Alors Jésus leur dit : Pour vous tous, je serai cette nuit une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées.
31
32
Μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
32
33
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ (Β δὲ οὐδέποτε οὐδέποτε) οὐδέποτε (N δὲ οὐδέποτε οὐδέποτε) σκανδαλισθήσομαι.
Mais Pierre répondant, lui dit : Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi.
33
34
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
Jésus lui dit : En vérité je te dis que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois.
34
35
Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι. (Β ἀπαρνήσωμαι ἀπαρνήσομαι) (N ἀπαρνήσωμαι ἀπαρνήσομαι) Ὁμοίως δὲ (N δὲ ) καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. (N εἶπον εἶπαν)
Pierre lui dit : Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose.
35
36
(Π) Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, (N Γεθσημανῆ Γεθσημανί) καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ (N οὗ [οὗ]) ἀπελθὼν προσεύξωμαι (N προσεύξωμαι ἐκεῖ ἐκεῖ προσεύξωμαι) ἐκεῖ.
Alors Jésus se rend avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que m'en étant allé là, j'aie prié.
36
37
Καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et dans l'angoisse.
37
38
Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου: μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ.
Alors il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi.
38
39
Καὶ προσελθὼν (N προσελθὼν προελθὼν) μικρόν, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθέτω (N παρελθέτω παρελθάτω) ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο: πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ.
Et étant allé un peu plus avant, il se prosterna, priant et disant : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux.
39
40
Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητάς, καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ;
Et il vient vers les disciples et les trouve endormis ; et il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi !
40
41
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation ; l'esprit est prompt, mais la chair est faible.
41
42
Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο, λέγων, Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ (N τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ’ ἐμοῦ παρελθεῖν) ποτήριον παρελθεῖν ἀπ’ ἐμοῦ, ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
Il s'en alla encore pour la seconde fois, et pria, disant : Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe sans que je la boive, que ta volonté soit faite !
42
43
Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει (N εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς) αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
Et étant revenu, il les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient appesantis.
43
44
Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν (N ἀπελθὼν πάλιν πάλιν ἀπελθὼν) πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. (N εἰπών εἰπὼν πάλιν)
Et les ayant laissés, il s'en alla encore, et pria pour la troisième fois, disant la même parole.
44
45
Τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ (N τὸ [τὸ]) λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε: ἰδού, ἤγγικεν ἡ ὥρα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.
Alors il vient vers les disciples, et leur dit : Dormez désormais et reposez-vous ! Voici, l'heure approche, et le fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs.
45
46
Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν. Ἰδού, ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
Levez-vous, allons ! voici, il approche celui qui me livre !
46
47
(Π) Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
Et comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, vint, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple.
47
48
Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν: κρατήσατε αὐτόν.
Or celui qui le livrait leur avait donné un signe, disant : Celui que j'embrasserai, c'est lui ; saisissez-le.
48
49
Καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαῖρε, ῥαββί: καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi ! Et il l'embrassa.
49
50
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταῖρε, ἐφ’ ᾧ (N ) πάρει; Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
Mais Jésus lui dit : Ami, pour quel sujet es-tu ici ? Alors, s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus et le saisirent.
50
51
Καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.
Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, ayant étendu la main, tira son épée, et, ayant frappé le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille.
51
52
Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψόν σου (N σου τὴν μάχαιραν τὴν μάχαιράν σου) τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς: πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ (N μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται μαχαίρῃ ἀπολοῦνται) ἀποθανοῦνται.
Alors Jésus lui dit : Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.
52
53
Ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι (N ἄρτι ) παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους (N πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας) ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;
Ou bien, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me fournira plus de douze légions d'anges ?
53
54
Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαί, ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;
Comment donc s'accompliraient les Ecritures, qui disent qu'il doit en être ainsi ?
54
55
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε (N ἐξήλθετε ἐξήλθατε) μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; Καθ’ ἡμέραν πρὸς (N πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων) ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.
En ce moment-là, Jésus dit à la foule : Vous êtes sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre. Chaque jour j'étais assis enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi.
55
56
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.
Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples, l'abandonnant, s'enfuirent.
56
57
(Π) Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.
Mais ceux qui avaient saisi Jésus, l'emmenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens s'assemblèrent.
57
58
Ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν τὸ τέλος.
Et Pierre le suivait de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur ; et y étant entré, il s'assit avec les huissiers, pour voir la fin.
58
59
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ (N οἱ πρεσβύτεροι καὶ ) πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως θανατώσωσιν (N θανατώσωσιν αὐτόν αὐτὸν θανατώσωσιν) αὐτόν.
Or les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus, pour le faire mourir ;
59
60
Καὶ οὐχ εὗρον: καὶ (N καὶ πολλῶν πολλῶν) πολλῶν ψευδομαρτύρων (N ψευδομαρτύρων προσελθόντων οὐχ εὗρον προσελθόντων ψευδομαρτύρων) προσελθόντων, οὐχ εὗρον.
et ils n'en trouvèrent point, bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés [ils ne trouvèrent pas].
60
61
Ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες (N ψευδομάρτυρες ) εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν. (N αὐτόν )
Mais plus tard deux faux témoins s'étant présentés, dirent : Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours.
61
62
Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; Τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
Et le souverain sacrificateur s'étant levé, lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ceux-ci déposent contre toi ?
62
63
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. Καὶ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
Mais Jésus gardait le silence. Et le souverain sacrificateur reprenant la parole, lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu.
63
64
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας. Πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
Jésus lui dit : Tu l'as dit ; en outre, je vous le dis, désormais vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel.
64
65
Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λέγων ὅτι (N ὅτι ) Ἐβλασφήμησεν: τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; Ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ. (N βλασφημίαν αὐτοῦ βλασφημίαν)
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, en disant : Il a blasphémé ! qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez maintenant entendu le blasphème.
65
66
Τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἔνοχος θανάτου ἐστίν.
Que vous en semble ? Ils répondirent : Il mérite la mort !
66
67
Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν: οἱ δὲ ἐρράπισαν, (N ἐρράπισαν ἐράπισαν)
Alors ils lui, crachèrent au visage et le souffletèrent, et d'autres le frappèrent
67
68
λέγοντες, Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
en disant : Prophétise-nous, Christ, qui est celui qui t'a frappé.
68
69
(Π) Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω (N ἔξω ἐκάθητο ἐκάθητο ἔξω) ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ: καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη, λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.
Pierre cependant était assis dehors, dans la cour ; et une servante s'approcha de lui en disant : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.
69
70
Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν (N αὐτῶν ) πάντων, λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις.
Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu dis.
70
71
Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν (N αὐτὸν εἰς εἰς) εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει αὐτοῖς (N αὐτοῖς ἐκεῖ Καὶ τοῖς ἐκεῖ) ἐκεῖ, Καὶ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.
Et comme il sortait vers le porche, une autre le vit, et dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen.
71
72
Καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ’ (N μεθ’ μετὰ) ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
Et il le nia de nouveau avec serment : Je ne connais point cet homme.
72
73
Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ: καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.
Et peu après, ceux qui étaient là s'approchant, dirent à Pierre : Vraiment, toi aussi, tu es des leurs, car aussi ton langage te fait connaître.
73
74
Τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais point cet homme. Et aussitôt le coq chanta.
74
75
Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ (N τοῦ Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ Ἰησοῦ εἰρηκότος) Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.
Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement.
75