Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     24MATTHIEU     24
1
Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο (N ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο) ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ: καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.
Et Jésus, étant sorti du temple, s'éloignait, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les constructions du temple.
1
2
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς) εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; (Β πάντα ταῦτα ταῦτα πάντα) (N πάντα ταῦτα ταῦτα πάντα) Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.
Mais il leur dit : Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie.
2
3
(Π) Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; Καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας, καὶ τῆς (N τῆς συντελείας συντελείας) συντελείας τοῦ αἰῶνος;
Or, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier, disant : Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps.
3
4
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε, μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Et Jésus répondant, leur dit : Prenez garde que personne ne vous séduise ;
4
5
Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός: καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
car beaucoup viendront en mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ ! Et ils séduiront beaucoup de gens.
5
6
Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων: ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε: δεῖ γὰρ πάντα (N πάντα ) γενέσθαι: ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.
Cependant vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; prenez garde, ne soyez pas troublés ; car il faut que cela arrive ; mais ce n'est pas encore la fin.
6
7
Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ (N λοιμοὶ καὶ ) καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους.
Car nation se lèvera contre nation, et royaume contre royaume ; et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux.
7
8
Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
Mais tout cela sera le commencement des douleurs.
8
9
Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
Alors ils vous livreront à la tribulation et ils vous feront mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
9
10
Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres
10
11
Καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσιν πολλούς.
Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
11
12
Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν:
Et parce que l'iniquité se sera multipliée, la charité du plus grand nombre se refroidira.
12
13
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
13
14
Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν: καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
Et cet Evangile du royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations ; et alors viendra la fin.
14
15
(Π) Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὼς (N ἑστὼς ἑστὸς) ἐν τόπῳ ἁγίῳ – ὁ ἀναγινώσκων νοείτω –
Quand donc vous verrez établie en lieu saint l'abomination de la désolation dont il a été parlé par le prophète Daniel (que celui qui le lit y fasse attention),
15
16
τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ (N ἐπὶ εἰς) τὰ ὄρη:
alors, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes ;
16
17
ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω (N καταβαινέτω καταβάτω) ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ:
que celui qui sera sur le toit ne descende point pour emporter ce qui est dans sa maison ;
17
18
καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ (N τὰ ἱμάτια τὸ ἱμάτιον) ἱμάτια αὐτοῦ.
et que celui qui sera aux champs ne retourne point en arrière pour prendre son manteau.
18
19
Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
19
20
Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος, μηδὲ σαββάτῳ.
Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat.
20
21
Ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ’ οὐ μὴ γένηται.
Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais.
21
22
Καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ: διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nulle chair ne serait sauvée ; mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
22
23
Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε ὁ χριστός, ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε.
Alors, si quelqu'un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez point ;
23
24
Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
car de faux Christs et de faux prophètes s'élèveront, et feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, les élus mêmes.
24
25
Ἰδού, προείρηκα ὑμῖν.
Voici, je vous l'ai prédit.
25
26
Ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε: Ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε.
Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y allez pas ; voici il est dans les chambres, ne le croyez pas.
26
27
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ (Β καὶ ἡ ) (N καὶ ἡ ) ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Car, comme l'éclair sort de l'orient et paraît jusqu'à l'occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme.
27
28
Ὅπου γὰρ (N γὰρ ) ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.
28
29
(Π) Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
29
30
Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ (N τῷ ) οὐρανῷ: καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
Et alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel ; et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec grande puissance et gloire.
30
31
Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς (N φωνῆς ) μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων (N ἕως ἕως [τῶν]) αὐτῶν.
Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité.
31
32
(Π) Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν: ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος:
Or, que le figuier vous instruise par cette similitude : Dès que ses rameaux sont devenus tendres, et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche.
32
33
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, (Β ταῦτα πάντα πάντα ταῦτα) (N ταῦτα πάντα πάντα ταῦτα) γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
De même vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte.
33
34
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ (N οὐ ὅτι οὐ) μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent.
34
35
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, (N παρελεύσονται παρελεύσεται) οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
35
36
Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ (N εἰ μὴ ὁ πατήρ μου οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ) μὴ ὁ πατήρ μου μόνος.
Or, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
36
37
Ὥσπερ δὲ (N δὲ γὰρ) αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ (N καὶ ) ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Mais, comme furent les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme.
37
38
Ὥσπερ (N Ὥσπερ Ὡς) γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς (N ἡμέραις ἡμέραις [ἐκείναισ]) πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, (N ἐκγαμίζοντες γαμίζοντες) ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
Car, comme dans les jours avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
38
39
καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ (N καὶ ἡ [καὶ] ἡ) ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
et qu'ils ne comprirent point, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous ; tel sera aussi l'avènement du fils de l'homme.
39
40
Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ: ὁ (N ἀγρῷ ὁ ἀγρῷ) εἷς παραλαμβάνεται, καὶ ὁ (N καὶ ὁ καὶ) εἷς ἀφίεται.
Alors, deux hommes seront aux champs : l'un est pris, et l'autre laissé,
40
41
Δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλωνι: (N μύλωνι μύλῳ) μία παραλαμβάνεται, καὶ μία ἀφίεται.
Deux femmes moudront à la meule : l'une est prise, et l'autre laissée.
41
42
Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ (N ὥρᾳ ἡμέρᾳ) ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
42
43
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι (N διορυγῆναι διορυχθῆναι) τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
Or sachez ceci : Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur vient, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison.
43
44
Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι: ὅτι ᾗ ὥρᾳ (N ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ) οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts ; car le fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas.
44
45
Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι) ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?
45
46
Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα (N ποιοῦντα οὕτως οὕτως ποιοῦντα) οὕτως.
Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi !
46
47
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens.
47
48
Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ (N ὁ κύριός μου μου ὁ κύριος) κύριός μου ἐλθεῖν, (N ἐλθεῖν )
Mais si ce méchant serviteur dit en son cœur : Mon maître tarde,
48
49
καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους, (N συνδούλους συνδούλους αὐτοῦ) ἐσθίειν (N ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ) δὲ καὶ πίνειν μετὰ τῶν μεθυόντων,
et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, et qu'il mange et boive avec les ivrognes,
49
50
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas,
50
51
καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites ; c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
51