Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     17MATTHIEU     17
1
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.
Et six jours après, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne.
1
2
Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο (Β ἐγένοντο ἐγένετο) (N ἐγένοντο ἐγένετο) λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
Et il fut transfiguré en leur présence, et son visage resplendit comme le soleil, tandis que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
2
3
Καὶ ἰδού, ὤφθησαν (N ὤφθησαν ὤφθη) αὐτοῖς Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) καὶ Ἠλίας, μετ’ (N μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες συλλαλοῦντες μετ’ αὐτοῦ) αὐτοῦ συλλαλοῦντες.
Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
3
4
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: εἰ θέλεις, ποιήσωμεν (N ποιήσωμεν ποιήσω) ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ (N Μωσῇ Μωϋσεῖ) μίαν, καὶ μίαν (N μίαν Ἠλίᾳ Ἠλίᾳ μίαν) Ἠλίᾳ.
Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, faisons ici trois tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Elie.
4
5
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς: καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα: αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἀκούετε ἀκούετε αὐτοῦ) ἀκούετε.
Comme il parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit : et voici, une voix sortant de la nuée, dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais ; écoutez-le.
5
6
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον (N ἔπεσον ἔπεσαν) ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.
Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une très grande crainte.
6
7
Καὶ προσελθὼν (N προσελθὼν προσῆλθεν) ὁ Ἰησοῦς ἥψατο (N ἥψατο αὐτῶν καὶ καὶ ἁψάμενος αὐτῶν) αὐτῶν καὶ εἶπεν, Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε.
Mais Jésus s'étant approché, les toucha et leur dit : Levez-vous et n'ayez point peur.
7
8
Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν (N τὸν αὐτὸν) Ἰησοῦν μόνον.
Alors ayant levé les yeux, ils ne virent personne que Jésus seul.
8
9
(Π) Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. (N ἀναστῇ ἐγερθῇ)
Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur commanda, disant : Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
9
10
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
Et les disciples l'interrogèrent, disant : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne premièrement ?
10
11
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ) ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς ) Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον, (N πρῶτον ) καὶ ἀποκαταστήσει πάντα:
Et il répondit : Il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes choses.
11
12
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν: οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.
Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est de même aussi que le fils de l'homme doit souffrir de leur part.
12
13
Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.
Les disciples comprirent alors que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur parlait.
13
14
(Π) Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν (N αὐτῶν ) πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
Et lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et se jeta à genoux devant lui,
14
15
καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει: πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
disant : Seigneur, aie pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique, et il est bien malade ; car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau.
15
16
Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
Et je l'ai amené à tes disciples ; et ils n'ont pu le guérir.
16
17
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι (N ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι) μεθ’ ὑμῶν; Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
Et Jésus répondant, dit : O génération incrédule et perverse ! jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici.
17
18
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Et Jésus le réprimanda, et le démon sortit de lui ; et dès cette heure-là l'enfant fut guéri.
18
19
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν εἶπον, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier, et lui dirent : Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?
19
20
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς εἶπεν λέγει) εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπιστίαν (N ἀπιστίαν ὀλιγοπιστίαν) ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβηθι (N Μετάβηθι ἐντεῦθεν Μετάβα ἔνθεν) ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται: καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
Et il leur dit : A cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous dis que si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible.
20
21
Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. (N )
Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne.
21
22
(Π) Ἀναστρεφομένων (N Ἀναστρεφομένων Συστρεφομένων) δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
Or, comme ils se trouvaient ensemble dans la Galilée, Jésus leur dit : Le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ;
22
23
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
et ils le feront mourir ; et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent fort attristés.
23
24
(Π) Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, (N Καπερναούμ Καφαρναούμ) προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ (N τελεῖ τὰ τελεῖ [τὰ]) δίδραχμα;
Or, comme ils arrivaient à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s'approchèrent de Pierre, et lui dirent : Votre Maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?
24
25
Λέγει, Ναί. Καὶ ὅτε (N ὅτε εἰσῆλθεν ἐλθόντα) εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; Ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
Il dit : Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant : Que t'en semble, Simon ? les rois de la terre, de qui prennent-ils des tributs ou des impôts ? de leurs fils, ou des étrangers ?
25
26
Λέγει (N Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Εἰπόντος δέ) αὐτῷ ὁ Πέτρος, Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
Pierre lui dit : Des étrangers. Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts.
26
27
Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν (N τὴν ) θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβαίνοντα (Β ἀναβαίνοντα ἀναβάντα) (N ἀναβαίνοντα ἀναβάντα) πρῶτον ἰχθὺν ἆρον: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα: ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.
Mais afin que nous ne les scandalisions point, va à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera ; et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un statère ; prends-le, et le leur donne pour moi et pour toi.
27