Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     19MATTHIEU     19
1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
Et il arriva, quand Jésus eut achevé ces discours, qu'il partit de Galilée, et s'en alla dans le territoire de la Judée, par l'autre côté du Jourdain.
1
2
Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.
Et de grandes foules le suivirent, et il les guérit là.
2
3
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ (N οἱ ) Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν, καὶ λέγοντες αὐτῷ, (N αὐτῷ Εἰ Εἰ) Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
Alors des pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter et dirent : Est-il permis de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?
3
4
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς ) Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας (N ποιήσας κτίσας) ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς,
Mais lui, répondant, leur dit : N'avez-vous pas lu que Celui qui les créa les fit dès le commencement homme et femme,
4
5
καὶ εἶπεν, Ἕνεκεν (N Ἕνεκεν Ἕνεκα) τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα (Β πατέρα πατέρα αὐτοῦ) καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται (Β προσκολληθήσεται κολληθήσεται) (N προσκολληθήσεται κολληθήσεται) τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
et qu'il dit : A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?
5
6
Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία: ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point.
6
7
Λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; (N αὐτήν [αὐτήν])
Ils lui disent : Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme une lettre de divorce, et de la répudier ?
7
8
Λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν: ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
Il leur dit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais il n'en était pas ainsi dès le commencement.
8
9
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται: καὶ (N καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται ) ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.
Mais je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet adultère ; et que celui qui épouse une femme répudiée, commet adultère.
9
10
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.
10
11
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, (N τοῦτον [τοῦτον]) ἀλλ’ οἷς δέδοται.
Mais il leur dit : Tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux-là seulement à qui cela est donné.
11
12
Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως: καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.
Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère ; il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes ; et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui est capable de comprendre, comprenne.
12
13
(Π) Τότε προσηνέχθη (N προσηνέχθη προσηνέχθησαν) αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
Alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et qu'il priât ; mais les disciples les reprirent.
13
14
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Mais Jésus leur dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez point de venir à moi ; car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.
14
15
Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς (N αὐτοῖς τὰς χεῖρας τὰς χεῖρας αὐτοῖς) τὰς χεῖρας, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
Et leur ayant imposé les mains, il partit de là.
15
16
Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν (N εἶπεν αὐτῷ αὐτῷ εἶπεν) αὐτῷ, Διδάσκαλε ἀγαθέ, (N ἀγαθέ ) τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω (N ἔχω σχῶ) ζωὴν αἰώνιον;
Et voici, quelqu'un s'étant approché, lui dit : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?
16
17
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις (N λέγεις ἀγαθόν ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ) ἀγαθόν; Οὐδεὶς (N Οὐδεὶς ἀγαθός εἰ μὴ εἷς ὁ θεός Εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός) ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, (N εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν) τήρησον τὰς ἐντολάς.
Mais il lui dit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.
17
18
Λέγει αὐτῷ, Ποίας; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις: οὐ μοιχεύσεις: οὐ κλέψεις: οὐ ψευδομαρτυρήσεις:
Il lui dit : Lesquels ? Et Jésus lui répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ;
18
19
τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα: καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
honore père et mère ; et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
19
20
Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην (N ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου ἐφύλαξα) ἐκ νεότητός μου: τί ἔτι ὑστερῶ;
Le jeune homme lui dit : J'ai observé toutes ces choses ; que me manque-t-il encore ?
20
21
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, (N πτωχοῖς [τοῖσ] πτωχοῖς) καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ: (N οὐρανῷ οὐρανοῖς) καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens et suis-moi.
21
22
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste ; car il avait de grands biens.
22
23
(Π) Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως (N δυσκόλως πλούσιος πλούσιος δυσκόλως) πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
Mais Jésus dit à ses disciples : En vérité, je vous le dis : Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
23
24
Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς (N εἰς εἰσελθεῖν εἰς) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. (N εἰσελθεῖν )
Et je vous le dis encore : Il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu.
24
25
Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
Les disciples ayant entendu cela, étaient fort étonnés, et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ?
25
26
Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. (Β δυνατά δυνατά ἐστιν)
Mais Jésus les regardant, leur dit : Quant aux hommes, cela est impossible ; mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles.
26
27
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
Alors Pierre répondant, lui dit : Voici, nous, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; que nous en arrivera-t-il donc ?
27
28
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε (N καθίσεσθε καθήσεσθε) καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
Et Jésus leur dit : En vérité je vous dis, que lors du renouvellement, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis vous aussi sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël.
28
29
Καὶ πᾶς ὃς (N ὃς ὅστις) ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ (N ἢ γυναῖκα ) γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται, (N λήψεται λήμψεται) καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
Et quiconque aura quitté frères ou sœurs, ou père, ou mère, ou enfants, ou champs, ou maisons, à cause de mon nom, recevra beaucoup plus, et héritera la vie éternelle.
29
30
Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
30