Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     15MATTHIEU     15
1
Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ (N οἱ ) ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς (N γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς) καὶ Φαρισαῖοι, λέγοντες,
Alors des scribes et des pharisiens venus de Jérusalem s'approchent de Jésus, disant :
1
2
Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; Οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν, (N αὐτῶν [αὐτῶν]) ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leurs repas.
2
3
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;
Mais lui, répondant, leur dit : Pourquoi, vous aussi, transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ?
3
4
Ὁ γὰρ θεὸς ἐνετείλατο, (N ἐνετείλατο λέγων εἶπεν) λέγων, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα: καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω:
Car Dieu a commandé, disant : Honore ton père et ta mère ; et que celui qui maudit père ou mère soit mis à mort.
4
5
ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ (N καὶ ) οὐ μὴ τιμήσῃ (N τιμήσῃ τιμήσει) τὸν πατέρα αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα ) ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ:
Mais vous, vous dites : Celui qui aura dit à son père ou à sa mère : Ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande... Il n'honorera certainement pas son père ou sa mère !
5
6
καὶ ἠκυρώσατε τὴν (N τὴν ἐντολὴν τὸν λόγον) ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν:
Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition.
6
7
ὑποκριταί, καλῶς προεφήτευσεν (N προεφήτευσεν ἐπροφήτευσεν) περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας, λέγων,
Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé de vous, en disant :
7
8
Ἐγγίζει (N Ἐγγίζει μοι ) μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ (N τῷ στόματι αὐτῶν καὶ ) στόματι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ: ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ.
Ce peuple m'honore de ses lèvres ; mais leur cœur est fort éloigné de moi.
8
9
Μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.
Mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes.
9
10
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς, Ἀκούετε καὶ συνίετε.
Et ayant appelé à lui la foule, il leur dit : Ecoutez et comprenez :
10
11
Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον: ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ; mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme.
11
12
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ εἶπον λέγουσιν) εἶπον αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;
Alors ses disciples s'approchant, lui dirent : Sais-tu que les pharisiens, en entendant ces paroles, ont été scandalisés ?
12
13
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται.
Mais il leur répondit : Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée.
13
14
Ἄφετε αὐτούς: ὁδηγοί (N ὁδηγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ [τυφλῶν]) εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν: τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
Laissez-les ; ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse.
14
15
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην. (N ταύτην [ταύτην])
Et Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole.
15
16
Ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ) εἶπεν, Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
Sur quoi il dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?
16
17
Οὔπω (N Οὔπω Οὐ) νοεῖτε, ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est rejeté au lieu secret ?
17
18
Τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur ; et c'est là ce qui souille l'homme.
18
19
Ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι:
Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les calomnies.
19
20
ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον: τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme ; mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme.
20
21
(Π) Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
Et Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.
21
22
Καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν (N ἐκραύγασεν αὐτῷ ἔκραζεν) αὐτῷ, λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὲ (N υἱὲ υἱὸς) Δαυίδ: ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.
Et voici, une femme cananéenne, sortant de ces contrées, criait, disant : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ; ma fille est cruellement tourmentée par le démon !
22
23
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων (N ἠρώτων ἠρώτουν) αὐτόν, λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'étant approchés le priaient disant : Renvoie-la, car elle crie derrière nous.
23
24
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
Et il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
24
25
Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν (N προσεκύνησεν προσεκύνει) αὐτῷ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι.
Mais elle, s'étant approchée, se prosternait devant lui, disant : Seigneur, secours-moi !
25
26
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
Il répondit : Il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
26
27
Ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε: καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
Mais elle dit : Oui, Seigneur, car aussi les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.
27
28
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις: γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Alors Jésus, répondant, lui dit : femme, ta foi est grande ! Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie.
28
29
(Π) Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας: καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.
Et Jésus, partant de là, vint près de la mer de Galilée ; et étant monté sur la montagne, il s'y assit.
29
30
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, (N κωφούς κυλλούς κυλλούς κωφούς) κυλλούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ (N τοῦ Ἰησοῦ αὐτοῦ) Ἰησοῦ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς:
Alors de grandes foules vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres qu'ils jetèrent à ses pieds ; et il les guérit.
30
31
ὥστε τοὺς (N τοὺς ὄχλους τὸν ὄχλον) ὄχλους θαυμάσαι, βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς (N χωλοὺς καὶ χωλοὺς) περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.
De sorte que la foule était dans l'admiration de voir des muets qui parlaient, des estropiés qui étaient guéris, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; et ils glorifiaient le Dieu d'Israël.
31
32
(Π) Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν: καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.
Mais Jésus ayant appelé à lui ses disciples, leur dit : Je suis ému de compassion envers cette foule ; car il y a déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger ; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin.
32
33
Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;
Et ses disciples lui disent : D'où aurions-nous, dans un désert, assez de pain pour rassasier une si grande foule ?
33
34
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.
Et Jésus leur dit : Combien avez-vous de pains ? Et ils dirent : Sept, et quelques petits poissons.
34
35
Καὶ ἐκέλευσεν (N ἐκέλευσεν τοῖς ὄχλοις παραγγείλας τῷ ὄχλῳ) τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν:
Et ayant commandé à la foule de s'asseoir à terre,
35
36
καὶ (N καὶ λαβὼν ἔλαβεν) λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας (N εὐχαριστήσας καὶ εὐχαριστήσας) ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν (N ἔδωκεν ἐδίδου) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ (N τῷ ὄχλῳ τοῖς ὄχλοις) ὄχλῳ.
il prit les sept pains et les poissons, et ayant rendu grâces, il les rompit, et il les donnait à ses disciples, et ses disciples à la foule.
36
37
Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν: καὶ ἦραν (N ἦραν τὸ τὸ) τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ (N ἑπτὰ ἦραν ἑπτὰ) σπυρίδας πλήρεις.
Et tous mangèrent et furent rassasiés ; et on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient.
37
38
Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
Or ceux qui en avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les petits enfants.
38
39
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη (Β ἐνέβη ἀνέβη) εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγδαλά. (N Μαγδαλά Μαγαδάν)
Alors Jésus ayant renvoyé les foules, monta dans la barque, et il vint au territoire de Magdala.
39