Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     21MATTHIEU     21
1
Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγὴ (Β Βηθσφαγὴ Βηθφαγῆ) (N Βηθσφαγὴ πρὸς Βηθφαγὴ εἰς) πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε ὁ (N ) Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς,
Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, alors Jésus envoya deux disciples,
1
2
λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε (N Πορεύθητε Πορεύεσθε) εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι (N ἀπέναντι κατέναντι) ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς: λύσαντες ἀγάγετέ μοι.
en leur disant : Allez à la bourgade qui est devant vous, et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les et amenez-les moi.
2
3
Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει: εὐθέως (N εὐθέως δὲ ἀποστέλλει εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ) δὲ ἀποστέλλει αὐτούς.
Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra.
3
4
Τοῦτο δὲ ὅλον (N ὅλον ) γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
Or ceci arriva, afin que fût accompli ce qui a été déclaré par le moyen du prophète, disant :
4
5
Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, Ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον (N πῶλον ἐπὶ πῶλον) υἱὸν ὑποζυγίου.
Dites à la fille de Sion : Voici, ton Roi vient à toi, doux et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug.
5
6
Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταί, καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν (N προσέταξεν συνέταξεν) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Les disciples s'en étant donc allés et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné,
6
7
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω (N ἐπέθηκαν ἐπάνω ἐπέθηκαν ἐπ’) αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, (N αὐτῶν καὶ καὶ) καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.
amenèrent l'ânesse et l'ânon et placèrent sur eux leurs vêtements, et il s'assit dessus.
7
8
Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ: ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
Et la plupart des gens de la foule étendirent leurs propres vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur le chemin.
8
9
Οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ (N καὶ αὐτὸν καὶ) οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Mais les foules qui précédaient et celles qui suivaient criaient, disant : Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !
9
10
Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος;
Et quand il fut entré dans Jérusalem toute la ville fut en émoi, disant : Qui est celui-ci ?
10
11
Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ προφήτης Ἰησοῦς) ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ (N Ναζαρὲτ Ναζαρὲθ) τῆς Γαλιλαίας.
Mais les foules disaient : Celui-ci il est le prophète, Jésus, de Nazareth en Galilée.
11
12
(Π) Καὶ εἰσῆλθεν ὁ (N ) Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ (N τοῦ θεοῦ ) θεοῦ, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς.
Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons.
12
13
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται: ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε (N ἐποιήσατε ποιεῖτε) σπήλαιον λῃστῶν.
Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière ; mais vous en faites une caverne de voleurs.
13
14
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ χωλοὶ (N χωλοὶ καὶ τυφλοὶ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ) καὶ τυφλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ: καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit.
14
15
Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν, καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας (N κράζοντας τοὺς κράζοντας) ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν,
Mais les principaux sacrificateurs et les scribes voyant les merveilles qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple et disaient : Hosanna au fils de David ! en furent indignés,
15
16
καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί: οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
et ils lui dirent : Entends-tu ce que ceux-ci disent ? Et Jésus leur dit : Oui. N'avez-vous jamais lu : De la bouche des petits enfants et des nourrissons tu t'es préparé une louange ?
16
17
Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
Et les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.
17
18
(Π) Πρωΐας (N Πρωΐας Πρωῒ) δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασεν:
Or le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim.
18
19
καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον: καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien que des feuilles, et il lui dit : Que jamais aucun fruit ne provienne plus de toi ! et à l'instant le figuier sécha.
19
20
Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
Et voyant cela les disciples s'étonnèrent et dirent : Comment ce figuier a-t-il séché à l'instant ?
20
21
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται.
Et Jésus répondant leur dit : En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne : Ote-toi de là et te jette dans la mer, cela se ferait.
21
22
Καὶ πάντα ὅσα ἐὰν (Β ἐὰν ἂν) (N ἐὰν ἂν) αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε. (N λήψεσθε λήμψεσθε)
Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi vous le recevrez.
22
23
(Π) Καὶ ἐλθόντι (N ἐλθόντι αὐτῷ ἐλθόντος αὐτοῦ) αὐτῷ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
Et quand il fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?
23
24
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
Jésus, répondant, leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une seule chose ; et si vous m'y répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais ces choses.
24
25
Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου (N Ἰωάννου τὸ Ἰωάννου) πόθεν ἦν; Ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Οἱ δὲ διελογίζοντο παρ’ (N παρ’ ἐν) ἑαυτοῖς, λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
Le baptême de Jean, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? Mais eux raisonnaient entre eux, disant : Si nous disons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?
25
26
Ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον: πάντες γὰρ ἔχουσιν (N ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην) τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.
Et si nous disons : Des hommes, nous craignons la foule ; car tous tiennent Jean pour un prophète.
26
27
Καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Οὐκ οἴδαμεν. Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
Et répondant ils dirent à Jésus : Nous ne savons. Et lui aussi leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.
27
28
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; Ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου. (N μου )
Mais que vous en semble ? Un homme avait deux enfants ; et s'adressant au premier, il dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne.
28
29
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω: ὕστερον δὲ μεταμεληθείς, ἀπῆλθεν.
Il répondit : Je ne veux pas ; mais plus tard, s'étant repenti, il y alla.
29
30
Καὶ (N Καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ Προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ) προσελθὼν τῷ δευτέρῳ (Β δευτέρῳ ἑτέρῳ) εἶπεν ὡσαύτως. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, κύριε: καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.
Puis il vint à l'autre, et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : Oui, seigneur ; et il n'y alla pas.
30
31
Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Λέγουσιν αὐτῷ, (N αὐτῷ ) Ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Lequel des deux fit la volonté de son père ? Ils lui dirent : Le premier. Jésus leur dit : En vérité, je vous dis que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu.
31
32
Ἦλθεν γὰρ πρὸς (N πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς) ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ: οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ: ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ (N οὐ οὐδὲ) μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.
Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru, tandis que les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru ; mais vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes pas même repentis ensuite pour le croire.
32
33
(Π) Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπός τις (Β τις ) (N τις ) ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο (N ἐξέδοτο ἐξέδετο) αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.
Ecoutez une autre parabole : Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, et l'entoura d'une haie, et y creusa un pressoir, et bâtit une tour ; et il l'afferma à des vignerons, et s'absenta.
33
34
Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργούς, λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ:
Or, lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir ses fruits.
34
35
καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
Mais les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre.
35
36
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων: καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même.
36
37
Ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
Ensuite il envoya vers eux son fils, disant : Ils auront du respect pour mon fils.
37
38
Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ κατάσχωμεν (N κατάσχωμεν σχῶμεν) τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux : Celui-ci est l'héritier ; venez, tuons-le et possédons son héritage.
38
39
Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.
Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
39
40
Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
Quand donc le seigneur de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons ?
40
41
Λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Ils lui disent : Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison.
41
42
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας: παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
Et Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale pierre de l'angle ; c'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux ?
42
43
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.
C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produit les fruits.
43
44
Καὶ (N Καὶ [Καὶ) ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται: ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. (N αὐτόν αὐτόν])
Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera.
44
45
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει.
Or après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait ;
45
46
Καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ (N ἐπειδὴ ὡς ἐπεὶ εἰς) ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
et ils cherchaient à s'emparer de lui ; mais ils craignirent la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète.
46