Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     22MATTHIEU     22
1
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς (N αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς) ἐν παραβολαῖς, λέγων,
Et Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, disant :
1
2
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ:
Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.
2
3
καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.
Et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir.
3
4
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις. Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμασα, (N ἡτοίμασα ἡτοίμακα) οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα: δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant : Dites à ceux qui ont été invités : Voici, j'ai préparé mon festin : mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt ; venez aux noces.
4
5
Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ (N ὁ μὲν ὃς μὲν) μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ (N ὁ δὲ εἰς ὃς δὲ ἐπὶ) δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ:
Mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic ;
5
6
οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.
et les autres, ayant saisi ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
6
7
Καὶ (N Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος Ὁ δὲ βασιλεὺς) ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
Mais le roi se mit en colère, et ayant envoyé ses armées, il fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville.
7
8
Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι.
Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes.
8
9
Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἂν (Β ἂν ἐὰν) (N ἂν ἐὰν) εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
Allez donc dans les carrefours des chemins, et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez.
9
10
Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους (N ὅσους οὓς) εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς: καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.
Et ces serviteurs s'en étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant méchants que bons, et la salle des noces fut remplie de convives.
10
11
Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου:
Et le roi, étant entré pour regarder ceux qui étaient à table, vit un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces ;
11
12
καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ἐφιμώθη.
et il lui dit : Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Et il eut la bouche fermée.
12
13
Τότε εἶπεν (N εἶπεν ὁ βασιλεὺς ὁ βασιλεὺς εἶπεν) ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, (Β πόδας καὶ χεῖρας χεῖρας καὶ πόδας) ἄρατε (N ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε ἐκβάλετε αὐτὸν) αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-le pieds et mains, et jetez-le dans les ténèbres de dehors ; là seront les pleurs et les grincements de dents.
13
14
Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
14
15
(Π) Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.
Alors les pharisiens s'en étant allés, se consultèrent pour le surprendre en parole.
15
16
Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.
Et ils lui envoyèrent leurs disciples, avec les hérodiens, disant : Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et que tu ne te mets en peine de personne ; car tu ne regardes point à l'apparence des hommes.
16
17
Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; Ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;
Dis-nous donc ce qu'il t'en semble : Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?
17
18
Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, Τί με πειράζετε, ὑποκριταί;
Mais Jésus, connaissant leur malice, dit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ?
18
19
Ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.
Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui présentèrent un denier.
19
20
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;
Et il leur dit : De qui est cette image et cette inscription ?
20
21
Λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. Τότε λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι: καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
Ils lui disent : De César. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
21
22
Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. (N ἀπῆλθον ἀπῆλθαν)
Et ayant entendu cela, ils furent dans l'étonnement, et le laissant, ils s'en allèrent.
22
23
(Π) Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ (Β οἱ ) (N οἱ ) λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν,
Ce jour-là, des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à Jésus et l'interrogèrent en disant :
23
24
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
Maître, Moïse a dit : Si quelqu'un meurt sans enfants, son frère épousera sa femme, et suscitera une postérité à son frère.
24
25
Ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί: καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας (N γαμήσας γήμας) ἐτελεύτησεν: καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
Or il y avait parmi nous sept frères ; et le premier, s'étant marié, mourut ; et n'ayant point eu de postérité, il laissa sa femme à son frère.
25
26
Ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.
De même aussi le second, puis le troisième, jusqu'au septième.
26
27
Ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν καὶ (N καὶ ) ἡ γυνή.
Et après eux tous, la femme mourut aussi.
27
28
Ἐν τῇ οὖν (N οὖν ἀναστάσει ἀναστάσει οὖν) ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; Πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.
A la résurrection donc, duquel des sept sera-t-elle la femme ? car tous l'ont eue.
28
29
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ.
Mais Jésus répondant, leur dit : Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Ecritures, ni la puissance de Dieu.
29
30
Ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, (N ἐκγαμίζονται γαμίζονται) ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι τοῦ (N τοῦ θεοῦ ἐν ἐν τῷ) θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσιν.
Car, à la résurrection, ils ne se marient point et ne sont point donnés en mariage ; mais ils sont dans le ciel comme des anges de Dieu.
30
31
Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, λέγοντος,
Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce qui vous a été déclaré par Dieu, lorsqu'il dit :
31
32
Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ ὁ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ ἔστιν ὁ (N ὁ θεὸς θεὸς [ὁ] θεὸς) θεὸς θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων.
Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
32
33
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
Et la foule, qui entendait, était extrêmement frappée de son enseignement.
33
34
(Π) Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.
Mais les pharisiens ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux sadducéens, s'assemblèrent dans un même lieu.
34
35
Καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικός, (N νομικός [νομικόσ]) πειράζων αὐτόν, καὶ (N καὶ λέγων ) λέγων,
Et l'un d'entre eux, un légiste, lui demanda, pour l'éprouver :
35
36
Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;
Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?
36
37
ὁ δὲ Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ) ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ (N καρδίᾳ τῇ καρδίᾳ) σου, καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ (N ψυχῇ τῇ ψυχῇ) σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.
Il lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée.
37
38
Αὕτη ἐστὶν πρώτη (N πρώτη καὶ μεγάλη ἡ μεγάλη καὶ πρώτη) καὶ μεγάλη ἐντολή.
C'est là le grand et le premier commandement.
38
39
Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, (Β αὐτῇ αὕτη) Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Un second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
39
40
Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ (N καὶ κρέμαται καὶ) οἱ προφῆται κρέμανται. (N κρέμανται )
De ces deux commandements dépend la loi entière, ainsi que les prophètes.
40
41
(Π) Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,
Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea,
41
42
λέγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; Τίνος υἱός ἐστιν; Λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ Δαυίδ.
en disant : Que vous semble-t-il du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui disent : De David.
42
43
Λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι κύριον (N κύριον αὐτὸν καλεῖ καλεῖ αὐτὸν κύριον) αὐτὸν καλεῖ, λέγων,
Il leur dit : Comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, en disant :
43
44
Εἶπεν ὁ (N ) κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον (N ὑποπόδιον ὑποκάτω) τῶν ποδῶν σου;
Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds ?
44
45
Εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?
45
46
Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ (N αὐτῷ ἀποκριθῆναι ἀποκριθῆναι αὐτῷ) ἀποκριθῆναι λόγον: οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.
Et personne ne pouvait lui répondre un mot ; et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger.
46