Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ     27MATTHIEU     27
1
Πρωΐας δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐτόν:
Or, lorsque le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir ;
1
2
καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν (N αὐτὸν Ποντίῳ ) Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.
et l'ayant lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate, le gouverneur.
2
3
(Π) Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψεν (N ἀπέστρεψεν ἔστρεψεν) τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς (N τοῖς πρεσβυτέροις πρεσβυτέροις) πρεσβυτέροις,
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,
3
4
λέγων, Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Τί πρὸς ἡμᾶς; Σὺ ὄψει. (N ὄψει ὄψῃ)
disant : J'ai péché en livrant un sang innocent. Mais ils dirent : Que nous importe ? tu y pourvoiras.
4
5
Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν (N ἐν τῷ ναῷ εἰς τὸν ναόν) τῷ ναῷ, ἀνεχώρησεν: καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
Et, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et s'en étant allé, il se pendit.
5
6
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν.
Et les principaux sacrificateurs ayant pris les pièces d'argent, dirent : Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang.
6
7
Συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.
Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers.
7
8
Διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος, ἕως τῆς σήμερον.
C'est pourquoi ce champ-là a été appelé, jusqu'à aujourd'hui, le Champ du Sang.
8
9
Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ:
Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète : Et ils ont pris les trente pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué et qu'ils ont évalué de la part des fils d'Israël ;
9
10
καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος.
et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné.
10
11
(Π) Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη (N ἔστη ἐστάθη) ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, (N αὐτῷ ) Σὺ λέγεις.
Or Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, disant : Tu es le roi des Juifs ? Et Jésus lui dit : Tu le dis.
11
12
Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν (N τῶν πρεσβυτέρων πρεσβυτέρων) πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.
Et comme il était accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien.
12
13
Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν;
Alors Pilate lui dit : N'entends-tu pas combien de choses ils témoignent contre toi ?
13
14
Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.
Et il ne lui répondit sur aucune parole, de sorte que le gouverneur était fort étonné.
14
15
Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον.
Or à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait.
15
16
Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βαραββᾶν. (N Βαραββᾶν [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν)
Or ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas.
16
17
Συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, (N Βαραββᾶν [Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν) ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;
Comme ils étaient donc assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche : Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ ?
17
18
ᾜδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.
Car il savait que c'était par envie qu'ils l'avaient livré.
18
19
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα, Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ: πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν.
Et pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui envoya dire : N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui, en songe, à son sujet.
19
20
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.
Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus.
20
21
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν Τὸν) Βαραββᾶν.
Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Et ils dirent : Barabbas.
21
22
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; Λέγουσιν αὐτῷ (N αὐτῷ ) πάντες, Σταυρωθήτω.
Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? Tous disent : Qu'il soit crucifié !
22
23
Ὁ δὲ ἡγεμὼν (N ἡγεμὼν ) ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες, Σταυρωθήτω.
Et le gouverneur leur dit : Quel mal a-t-il donc fait ? Mais ils criaient plus fort : Qu'il soit crucifié !
23
24
Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ (N τοῦ δικαίου ) δικαίου τούτου: ὑμεῖς ὄψεσθε.
Voyant donc qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant : Je suis innocent de ce sang ; vous y pourvoirez.
24
25
Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.
Et tout le peuple répondit : Que son sang soit sur nous et sur nos enfants !
25
26
Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν: τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.
Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié.
26
27
(Π) Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν:
Alors les soldats du gouverneur ayant emmené Jésus au prétoire, assemblèrent autour de lui toute la cohorte.
27
28
καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, περιέθηκαν (N περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ) αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην.
Et lui ayant ôté ses vêtements, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate ;
28
29
Καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν (N τὴν κεφαλὴν τῆς κεφαλῆς) κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐπὶ (N ἐπὶ τὴν δεξιὰν ἐν τῇ δεξιᾷ) τὴν δεξιὰν αὐτοῦ: καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον (N ἐνέπαιζον ἐνέπαιξαν) αὐτῷ, λέγοντες, Χαῖρε, ὁ (N ὁ βασιλεὺς βασιλεῦ) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων:
et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête, et un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, en disant : Salut, roi des Juifs !
29
30
καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτόν, ἔλαβον τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Et crachant contre lui, ils prirent le roseau, et ils frappaient sur sa tête.
30
31
Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.
Et lorsqu'ils se furent moqués de lui, après lui avoir ôté le manteau, ils lui remirent ses vêtements, et ils l'emmenèrent pour le crucifier.
31
32
(Π) Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα: τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter la croix de Jésus.
32
33
Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν λεγόμενος (N λεγόμενος Κρανίου Τόπος Κρανίου Τόπος λεγόμενος) Κρανίου Τόπος,
Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du Crâne,
33
34
ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος (N ὄξος οἶνον) μετὰ χολῆς μεμιγμένον: καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελεν (N ἤθελεν ἠθέλησεν) πιεῖν.
ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; et quand il en eut goûté, il n'en voulut pas boire.
34
35
Σταυρώσαντες δὲ αὐτόν, διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον.
Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en jetant le sort.
35
36
Καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.
Et s'étant assis, ils le gardaient là.
36
37
Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην, Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
Et l'on mit au-dessus de sa tête le sujet de sa condamnation écrit : Celui-ci Est Jésus, Le Roi Des Juifs.
37
38
Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.
Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite, et l'autre à gauche.
38
39
Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν,
Et ceux qui passaient l'injuriaient, secouant la tête,
39
40
καὶ λέγοντες, Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν: εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, κατάβηθι (N κατάβηθι [καὶ] κατάβηθι) ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
et disant : Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix !
40
41
Ὁμοίως δὲ (N δὲ ) καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ (N καὶ Φαρισαίων ) Φαρισαίων ἔλεγον,
De même aussi les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant :
41
42
Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. Εἰ (N Εἰ ) βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ αὐτῷ. (N αὐτῷ αὐτόν)
Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! Il est le roi d'Israël ! qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui !
42
43
Πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν: ῥυσάσθω νῦν (N νῦν αὐτόν νῦν) αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν. Εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός.
Il s'est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime ! car il a dit : Je suis le Fils de Dieu.
43
44
Τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ (N αὐτῷ σὺν αὐτῷ) ὠνείδιζον αὐτόν.
Et les brigands aussi qui étaient avec lui l'outrageaient de la même manière.
44
45
(Π) Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης:
Or depuis la sixième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.
45
46
περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ (N λιμὰ λεμα) σαβαχθανί; Τοῦτ’ ἔστιν, Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα (N ἵνα τί ἱνατί) τί με ἐγκατέλιπες;
Et environ la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant : Eli, Eli, lamma sabachthani ? C'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
46
47
Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων (N ἑστώτων ἑστηκότων) ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.
Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient : Il appelle Elie, celui-ci !
47
48
Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.
Et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre et mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire.
48
49
Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, Ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.
Et les autres disaient : Laisse ; voyons si Elie vient le délivrer.
49
50
Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.
Et Jésus ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit l'esprit.
50
51
Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς (N εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο) δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω: καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη: καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν:
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas ; et la terre trembla, et les rochers se fendirent,
51
52
καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν: καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη: (N ἠγέρθη ἠγέρθησαν)
et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent ;
52
53
καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.
et étant sortis de leurs sépulcres, ils entrèrent dans la sainte cité, après sa résurrection, et ils apparurent à plusieurs personnes.
53
54
Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.
Et le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui, ayant vu le tremblement de terre et ce qui arrivait, furent fort effrayés, et dirent : Véritablement cet homme était Fils de Dieu.
54
55
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ:
Or il y avait là plusieurs femmes, regardant de loin, qui avaient suivi Jésus de la Galilée, en le servant ;
55
56
ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ (N Ἰωσῆ Ἰωσὴφ) μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
entre lesquelles étaient Marie de Magdala, et Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
56
57
(Π) Ὀψίας δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσεν (N ἐμαθήτευσεν ἐμαθητεύθη) τῷ Ἰησοῦ:
Or le soir étant venu, arriva un homme riche, nommé Joseph, qui était d'Arimathée, et qui était lui aussi disciple de Jésus.
57
58
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ (N ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα ἀποδοθῆναι) σῶμα.
Cet homme s'étant rendu auprès de Pilate, demanda le corps de Jésus. Alors Pilate commanda qu'on le lui donnât.
58
59
Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι (N σινδόνι [ἐν] σινδόνι) καθαρᾷ,
Et Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul pur.
59
60
καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ: καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν.
et le déposa dans son propre sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc ; et ayant roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla.
60
61
Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία (N Μαρία ἡ Μαριὰμ ἡ) ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.
Or Marie-Magdelaine et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre.
61
62
(Π) Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλάτον,
Mais le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent auprès de Pilate,
62
63
λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.
et lui dirent : Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur, quand il vivait, disait : Dans trois jours je ressusciterai.
63
64
Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας: μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς (N νυκτὸς ) κλέψωσιν αὐτόν, καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν: καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
Commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au troisième jour ; de peur que ses disciples ne viennent le dérober et qu'ils ne disent au peuple : Il est ressuscité des morts. Et la dernière imposture sera pire que la première.
64
65
Ἔφη δὲ (N δὲ ) αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Ἔχετε κουστωδίαν: ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.
Mais Pilate leur dit : Vous avez une garde ; allez, et faites-le garder comme vous l'entendrez.
65
66
Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς κουστωδίας.
Eux donc, s'en étant allés, s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.
66