Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     151 CORINTHIENS     15
1
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
1
2
δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε: τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain.
2
3
Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς:
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ;
3
4
καὶ ὅτι ἐτάφη: καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ (N τρίτῃ ἡμέρᾳ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ) ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς:
qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
4
5
καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα:
et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.
5
6
ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους (N πλείους πλείονες) μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ (N καὶ ) ἐκοιμήθησαν:
Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.
6
7
ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν:
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
7
8
ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, ὤφθη κἀμοί.
Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton ;
8
9
Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ.
car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
9
10
Χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἡ (N ἡ σὺν [ἡ] σὺν) σὺν ἐμοί.
Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine ; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
10
11
Εἴτε οὖν ἐγώ, εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.
Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru.
11
12
(Π) Εἰ δὲ χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσίν τινες (N τινες ἐν ὑμῖν ἐν ὑμῖν τινες) ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;
Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?
12
13
Εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται:
S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
13
14
εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ (N τὸ [καὶ] τὸ) κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ (N δὲ καὶ καὶ) καὶ ἡ πίστις ὑμῶν.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.
14
15
Εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point.
15
16
Εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ χριστὸς ἐγήγερται:
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
16
17
εἰ δὲ χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν: ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés,
17
18
Ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν χριστῷ ἀπώλοντο.
et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
18
19
Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες (N ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν χριστῷ ἐν χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν) ἐσμὲν ἐν χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
19
20
(Π) Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. (N ἐγένετο )
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
20
21
Ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ὁ (N ) θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.
Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
21
22
Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
22
23
Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι: ἀπαρχὴ χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.
23
24
Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ (N παραδῷ παραδιδῷ) τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.
24
25
Δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρι οὗ ἂν (N ἂν ) θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.
25
26
Ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
26
27
Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι Πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
27
28
Ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ (N καὶ [καὶ]) αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς τὰ (N θεὸς τὰ θεὸς [τὰ]) πάντα ἐν πᾶσιν.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.
28
29
(Π) Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; Εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν (N βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν) νεκρῶν;
Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?
29
30
Τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;
Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ?
30
31
Καθ’ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἣν (N ἣν [ἀδελφοί] ἣν) ἔχω ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur.
31
32
Εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν.
Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
32
33
Μὴ πλανᾶσθε: Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί.
Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
33
34
Ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε: ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινὲς ἔχουσιν: πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. (N λέγω λαλῶ)
Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte.
34
35
(Π) Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; Ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
Mais quelqu'un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils ?
35
36
Ἄφρον, (N Ἄφρον Ἄφρων) σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ:
Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt.
36
37
καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν:
Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra ; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence ;
37
38
ὁ δὲ θεὸς αὐτῷ (N αὐτῷ δίδωσιν δίδωσιν αὐτῷ) δίδωσιν σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων τὸ (N τὸ ) ἴδιον σῶμα.
puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre.
38
39
Οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ: ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, (N ἰχθύων σὰρξ πτηνῶν) ἄλλη δὲ πτηνῶν. (N πτηνῶν ἰχθύων)
Toute chair n'est pas la même chair ; mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
39
40
Καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια: ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.
40
41
Ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων: ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.
Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles ; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile.
41
42
Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ:
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ;
42
43
σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ: σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει:
il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ;
43
44
σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Ἔστιν (N Ἔστιν σῶμα ψυχικόν Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν) σῶμα ψυχικόν, καὶ (N καὶ ἔστιν σῶμα ἔστιν καὶ) ἔστιν σῶμα πνευματικόν.
il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.
44
45
Οὕτως καὶ γέγραπται, Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν. Ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν.
C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
45
46
Ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient ensuite.
46
47
Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός: ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ (N ὁ κύριος ) κύριος ἐξ οὐρανοῦ.
Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel.
47
48
Οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι:
Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.
48
49
καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν (N φορέσωμεν φορέσομεν) καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
49
50
(Π) Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, (N δύνανται δύναται) οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.
50
51
Ἰδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω: πάντες μὲν (N μὲν ) οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα,
Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
51
52
ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι: σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.
en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
52
53
Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité.
53
54
Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire.
54
55
Ποῦ σου, Θάνατε, τὸ κέντρον; (N κέντρον Ποῦ σου ᾍδη τὸ νῖκος νῖκος Ποῦ σου Θάνατε τὸ κέντρον) Ποῦ σου, ᾍδη, τὸ νῖκος;
O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?
55
56
Τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία: ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος:
L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi.
56
57
τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ.
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !
57
58
Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
58