Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     161 CORINTHIENS     16
1
Περὶ δὲ τῆς λογίας (N λογίας λογείας) τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises de la Galatie.
1
2
Κατὰ μίαν σαββάτων (N σαββάτων σαββάτου) ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅ τι ἂν (N ἂν ἐὰν) εὐοδῶται, ἵνα μή, ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι (N λογίαι λογεῖαι) γίνωνται.
Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.
2
3
Ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ:
Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées.
3
4
ἐὰν δὲ ᾖ (N ᾖ ἄξιον ἄξιον ᾖ) ἄξιον τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi.
4
5
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω: Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι:
J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine.
5
6
πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai.
6
7
Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν: ἐλπίζω δὲ (N δὲ γὰρ) χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέπῃ. (N ἐπιτρέπῃ ἐπιτρέψῃ)
Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet.
7
8
Ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς:
Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ;
8
9
θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux.
9
10
(Π) Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς: τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ (N καὶ ἐγώ κἀγώ) ἐγώ.
Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur.
10
11
Μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ: προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με: ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères.
11
12
Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν: καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant ; il partira quand il en aura l'occasion.
12
13
(Π) Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.
13
14
Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
Que tout ce que vous faites se fasse avec charité !
14
15
(Π) Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί – οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς –
Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints.
15
16
ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.
Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre.
16
17
Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου (N Φουρτουνάτου Φορτουνάτου) καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν (N ὑμῶν ὑμέτερον) ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν.
Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus ; ils ont suppléé à votre absence,
17
18
Ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν: ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes.
18
19
(Π) Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας: (N Ἀσίας ἀσπάζονται Ἀσίας ἀσπάζεται) ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, (N Πρίσκιλλα Πρίσκα) σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur.
19
20
Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
20
21
(Π) Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
Je vous salue, moi Paul, de ma propre main.
21
22
Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον Ἰησοῦν (N Ἰησοῦν χριστόν ) χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν (N Μαρὰν ἀθά Μαρανα θα) ἀθά.
Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème ! Maranatha.
22
23
Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ (N χριστοῦ ) μεθ’ ὑμῶν.
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous !
23
24
Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
Mon amour est avec vous tous en Jésus Christ.
24