Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     91 CORINTHIENS     9
1
Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; (N ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; ἐλεύθερος; Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος;) Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν χριστὸν (N χριστὸν ) τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; (N ἑώρακα ἑόρακα) Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ;
Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?
1
2
Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι: ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς (N τῆς ἐμῆς μου τῆς) ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.
Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous ; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.
2
3
Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη (N αὕτη ἐστίν ἐστιν αὕτη) ἐστίν.
C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent.
3
4
Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; (N πιεῖν πεῖν)
N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ?
4
5
Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου, καὶ Κηφᾶς;
N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ?
5
6
Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ (N τοῦ ) μὴ ἐργάζεσθαι;
Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point travailler ?
6
7
Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ (N ἐκ τοῦ καρποῦ τὸν καρπὸν) τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;
Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne, et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau ?
7
8
Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἢ οὐχὶ (N οὐχὶ ) καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; (N λέγει οὐ λέγει)
Ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes ? la loi ne les dit-elle pas aussi ?
8
9
Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως (Β Μωϋσέως Μωσέως) νόμῳ γέγραπται, Οὐ φιμώσεις (N φιμώσεις κημώσεις) βοῦν ἀλοῶντα. Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ;
Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs,
9
10
Ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ (N ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι) ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς (N τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν) ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.
ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part.
10
11
Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels.
11
12
Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας (N ἐξουσίας ὑμῶν ὑμῶν ἐξουσίας) ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν (N ἐγκοπήν τινα τινα ἐγκοπὴν) τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit ; au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ.
12
13
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ (N ἐκ [τὰ] ἐκ) τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες (N προσεδρεύοντες παρεδρεύοντες) τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;
Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?
13
14
Οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῇν.
De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile.
14
15
Ἐγὼ δὲ οὐδενὶ (N οὐδενὶ ἐχρησάμην οὐ κέχρημαι οὐδενὶ) ἐχρησάμην τούτων: οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί: καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύχημά μου ἵνα (N ἵνα τις κενώσῃ οὐδεὶς κενώσει) τις κενώσῃ.
Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi ; car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire.
15
16
Ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα: ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται: οὐαὶ δέ (N δέ γάρ) μοι ἐστίν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. (N μὴ εὐαγγελίζωμαι μὴ εὐαγγελίσωμαι)
Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile !
16
17
Εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω: εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.
Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense ; mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.
17
18
Τίς οὖν μοί (N μοί μού) ἐστιν ὁ μισθός; Ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ (N τοῦ χριστοῦ ) χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile.
18
19
Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω.
Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.
19
20
Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω: τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα (N ὡς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον) τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω:
Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la loi ;
20
21
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεῷ (N θεῷ θεοῦ) ἀλλ’ ἔννομος χριστῷ, (N χριστῷ χριστοῦ) ἵνα κερδήσω (N κερδήσω κερδάνω τοὺς) ἀνόμους.
avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi.
21
22
Ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς (N ὡς ) ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. Τοῖς πᾶσιν γέγονα τὰ (N τὰ ) πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.
J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.
22
23
Τοῦτο (N Τοῦτο Πάντα) δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.
Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.
23
24
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; Οὕτως τρέχετε, ἵνα καταλάβητε.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter.
24
25
Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται: ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
25
26
Ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως: οὕτως πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων:
Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure ; je frappe, non pas comme battant l'air.
26
27
ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως, (N μήπως μή πως) ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.
27