Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     20ACTES     20
1
Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, προσκαλεσάμενος (N προσκαλεσάμενος μεταπεμψάμενος) ὁ Παῦλος τοὺς μαθητάς, καὶ ἀσπασάμενος, (N ἀσπασάμενος παρακαλέσας ἀσπασάμενος) ἐξῆλθεν πορευθῆναι (N πορευθῆναι πορεύεσθαι) εἰς τὴν (N τὴν ) Μακεδονίαν.
Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine.
1
2
Διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations.
2
3
Ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης αὐτῷ (N αὐτῷ ἐπιβουλῆς ἐπιβουλῆς αὐτῷ) ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμη (N γνώμη γνώμης) τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine.
3
4
Συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι (N ἄχρι τῆς Ἀσίας Σώπατρος Σώπατρος Πύρρου) τῆς Ἀσίας Σώπατρος Βεροιαῖος: Θεσσαλονικέων δέ, Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος, καὶ Τιμόθεος: Ἀσιανοὶ δέ, Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος.
Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie : Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaïus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie.
4
5
Οὗτοι προσελθόντες (N προσελθόντες δὲ προελθόντες) ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι.
Ceux-ci prirent les devants, et nous attendirent à Troas.
5
6
Ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ (N οὗ ὅπου) διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.
Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours.
6
7
(Π) Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων τῶν (N τῶν μαθητῶν ἡμῶν) μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit.
7
8
Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι.
Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
8
9
Καθήμενος (N Καθήμενος Καθεζόμενος) δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός.
Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul ; entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut relevé mort.
9
10
Καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν, Μὴ θορυβεῖσθε: ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne vous troublez pas, car son âme est en lui.
10
11
Ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον (N ἄρτον τὸν ἄρτον) καὶ γευσάμενος, ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit.
11
12
Ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.
Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation.
12
13
(Π) Ἡμεῖς δέ, προσελθόντες (N προσελθόντες προελθόντες) ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν εἰς (N εἰς τὴν ἐπὶ τὴν) τὴν Ἄσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον: οὕτως γὰρ ἦν (N ἦν διατεταγμένος διατεταγμένος ἦν) διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.
Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied.
13
14
Ὡς δὲ συνέβαλεν (N συνέβαλεν συνέβαλλεν) ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην.
Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène.
14
15
Κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἀντικρὺ (N ἀντικρὺ ἄντικρυς) Χίου: τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον: καὶ (N καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ ) μείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ, τῇ ἐχομένῃ (N ἐχομένῃ δὲ ἐχομένῃ) ἤλθομεν εἰς Μίλητον.
De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après nous vînmes à Milet.
15
16
Ἔκρινεν (N Ἔκρινεν Κεκρίκει) γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ: ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν (N ἦν εἴη) αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.
Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie ; car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte.
16
17
(Π) Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église.
17
18
Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς, (Π) Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,
Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous,
18
19
δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πολλῶν (N πολλῶν ) δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων:
servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.
19
20
ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons,
20
21
διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς τὸν (N τὸν θεὸν θεὸν) θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν τὴν (N πίστιν τὴν πίστιν) εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν.
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ.
21
22
Καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ (N ἐγὼ δεδεμένος δεδεμένος ἐγὼ) δεδεμένος τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,
Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera ;
22
23
πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεται λέγον (N λέγον μοι λέγον) ὅτι δεσμά με (N με καὶ θλίψεις καὶ θλίψεις με) καὶ θλίψεις μένουσιν.
seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.
23
24
Ἀλλ’ οὐδενὸς λόγον (N λόγον λόγου) ποιοῦμαι, οὐδὲ (N οὐδὲ ἔχω ) ἔχω τὴν ψυχήν (N ψυχήν μου ψυχὴν) μου τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου μετὰ (N μετὰ χαρᾶς ) χαρᾶς, καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.
Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
24
25
Καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ (N τοῦ θεοῦ ) θεοῦ.
Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu.
25
26
Διότι (Β Διότι Διὸ) μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καθαρὸς ἐγὼ (N ἐγὼ εἰμι) ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων.
C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous,
26
27
Οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν (N ὑμῖν ) πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ. (N θεοῦ θεοῦ ὑμῖν)
car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.
27
28
Προσέχετε οὖν (N οὖν ) ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου (N κυρίου καὶ ) καὶ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου (N ἰδίου αἵματος αἵματος τοῦ ἰδίου) αἵματος.
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang.
28
29
Ἐγὼ γὰρ (N γὰρ οἶδα τοῦτο οἶδα) οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου:
Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau,
29
30
καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.
30
31
Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.
Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.
31
32
Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, (N ἀδελφοί ) τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι, (N ἐποικοδομῆσαι οἰκοδομῆσαι) καὶ δοῦναι ὑμῖν (N ὑμῖν τὴν) κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.
Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
32
33
Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα.
Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
33
34
Αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.
Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi.
34
35
Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.
Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
35
36
(Π) Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous.
36
37
Ἱκανὸς δὲ ἐγένετο (N ἐγένετο κλαυθμὸς κλαυθμὸς ἐγένετο) κλαυθμὸς πάντων: καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient,
37
38
ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. Προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.
affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire.
38