Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     9ACTES     9
1
Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ,
Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur,
1
2
ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ.
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem.
2
3
Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ: καὶ (N καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ) ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ:
Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
3
4
καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις;
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
4
5
Εἶπεν δέ, Τίς εἶ, κύριε; Ὁ δὲ κύριος (N κύριος εἶπεν ) εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις:
Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes.
5
6
ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί (N τί ὅ τί) σε δεῖ ποιεῖν.
Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.
6
7
Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, (Β ἐνεοί ἐννεοί) ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες.
Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits ; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
7
8
Ἠγέρθη δὲ ὁ (N ) Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς: ἀνεῳγμένων τε (N τε δὲ) τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδένα (N οὐδένα οὐδὲν) ἔβλεπεν, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.
Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien ; on le prit par la main, et on le conduisit à Damas.
8
9
Καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.
Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.
9
10
(Π) Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ (N ὁ κύριος ἐν ὁράματι ἐν ὁράματι ὁ κύριος) κύριος ἐν ὁράματι, Ἀνανία. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias ! Il répondit : Me voici, Seigneur !
10
11
Ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα: ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,
Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie,
11
12
καὶ εἶδεν ἐν (N ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν ἄνδρα [ἐν ὁράματι] Ἁνανίαν ὀνόματι) ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, (N χεῖρα [τὰσ] χεῖρας) ὅπως ἀναβλέψῃ.
et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit :
12
13
Ἀπεκρίθη δὲ Ἀνανίας, Κύριε, ἀκήκοα (N ἀκήκοα ἤκουσα) ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησεν (N ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν) τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ:
Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem ;
13
14
καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.
et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
14
15
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι (N μοι ἐστὶν ἐστίν μοι) ἐστὶν οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ (N καὶ τε καὶ) βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ:
Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël ;
15
16
ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
16
17
Ἀπῆλθεν δὲ Ἀνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ὁ (N με με Ἰησοῦς) ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.
Ananias sortit ; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.
17
18
Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον (N ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς) ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε καὶ (Β τε καὶ τε παραχρῆμα, καὶ) ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,
Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé ;
18
19
καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. (Π) Ἐγένετο δὲ ὁ (N ὁ Σαῦλος ) Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς.
et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.
19
20
Καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν χριστόν, (N χριστόν Ἰησοῦν) ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
20
21
Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν (N ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰερουσαλὴμ) Ἱερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν (N ἐλήλυθεν ἐληλύθει) ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient : N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?
21
22
Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνεν (N συνέχυνεν τοὺς συνέχυννεν [τοὺσ]) τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός.
Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
22
23
(Π) Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν:
Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer,
23
24
ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. Παρετήρουν (N Παρετήρουν τε Παρετηροῦντο δὲ καὶ) τε τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν:
et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie.
24
25
λαβόντες δὲ αὐτὸν (N αὐτὸν οἱ μαθηταὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ) οἱ μαθηταὶ νυκτός, καθῆκαν (N καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτόν) διὰ τοῦ τείχους, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.
Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille.
25
26
(Π) Παραγενόμενος δὲ ὁ (N ὁ Σαῦλος ἐν Ἱερουσαλήμ ἐπειρᾶτο εἰς Ἰερουσαλήμ ἐπείραζεν) Σαῦλος ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.
Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux ; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple.
26
27
Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus.
27
28
Καὶ ἦν μετ’ αὐτῶν εἰσπορευόμενος (Β εἰσπορευόμενος εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος) εἰς (Β εἰς ἐν) (N εἰς καὶ ἐκπορευόμενος εἰς) Ἱερουσαλήμ, καὶ (N καὶ παρρησιαζόμενος παρρησιαζόμενος) παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, (N Ἰησοῦ )
Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur.
28
29
ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς: οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν (N αὐτὸν ἀνελεῖν ἀνελεῖν αὐτόν) ἀνελεῖν.
Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes ; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie.
29
30
Ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.
Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse.
30
31
Αἱ (N Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία) μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχον (N εἶχον εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καὶ πορευόμεναι εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη) εἰρήνην οἰκοδομούμεναι, καὶ πορευόμεναι τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνοντο. (N ἐπληθύνοντο ἐπληθύνετο)
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint Esprit.
31
32
(Π) Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. (N Λύδδαν Λύδδα)
Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde.
32
33
Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν (N Αἰνέαν ὀνόματι ὀνόματι Αἰνέαν) ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, (Β κραββάτῳ κραββάτου) (N κραββάτῳ κραβάττου) ὃς ἦν παραλελυμένος.
Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis huit ans, et paralytique.
33
34
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ (N ὁ χριστός χριστός) χριστός: ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη.
Pierre lui dit : Énée, Jésus Christ te guérit ; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva.
34
35
Καὶ εἶδον (N εἶδον εἶδαν) αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν (N Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα) καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον.
Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur.
35
36
(Π) Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, (N Ταβηθά Ταβιθά) ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς: αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν (N ἀγαθῶν ἔργων ἔργων ἀγαθῶν) ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.
Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.
36
37
Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν: λούσαντες δὲ αὐτὴν (N αὐτὴν ἔθηκαν ἔθηκαν [αὐτὴν]) ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ.
Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute.
37
38
Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης (N Λύδδης Λύδδας) τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς (N πρὸς δύο ἄνδρας πρὸς) αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι (N ὀκνῆσαι ὀκνήσῃς) διελθεῖν ἕως αὐτῶν. (N αὐτῶν ἡμῶν)
Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder.
38
39
Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς: ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles.
39
40
Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς (N θεὶς καὶ θεὶς) τὰ γόνατα προσηύξατο: καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, (N Ταβηθά Ταβιθά) ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς: καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν.
Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria ; puis, se tournant vers le corps, il dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.
40
41
Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν: φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν.
Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante.
41
42
Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ (N πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπίστευσαν πολλοὶ) ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν κύριον.
Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur.
42
43
Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν (N αὐτὸν ) ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ.
Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon.
43