Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     11SIRACIDE     11
1
σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν.
La sagesse de l'homme humble relèvera sa tête, et le fera asseoir au milieu des grands.
1
2
Μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ.
Ne loue pas un homme pour sa beauté, et ne prends pas un homme en dégoût sur sa mine.
2
3
μικρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα, καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸς αὐτῆς.
L'abeille est petite parmi les volatiles, et son produit est au premier rang parmi les choses douces.
3
4
ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου· ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα κυρίου, καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀνθρώποις.
Ne te glorifie pas des habits qui te couvrent, et ne t'élève pas au jour de la gloire. Car les œuvres du Seigneur sont étonnantes, et son action parmi les hommes est cachée.
4
5
πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφους, ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσεν διάδημα.
Beaucoup de princes se sont assis sur le pavé, et celui à qui on ne pensait pas a porté la couronne.
5
6
πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα, καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας ἑτέρων.
Beaucoup de puissants ont été accablés d'opprobre, et des hommes illustres livrés aux mains des autres.
6
7
Πρὶν ἐξετάσῃς, μὴ μέμψῃ· νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα.
Avant de t'informer, ne jette pas le blâme ; examine d'abord, et alors tu pourras reprendre.
7
8
πρὶν ἢ ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου.
Ne réponds rien avant d'avoir écouté, et ne jette pas tes paroles au milieu des discours des autres.
8
9
περὶ πράγματος, οὗ οὐκ ἔστιν σοι χρεία, μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε.
Ne conteste pas pour une chose qui n'est pas à toi, et ne t'assois pas avec les pécheurs pour juger.
9
10
Τέκνον, μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου· ἐὰν πληθύνῃς, οὐκ ἀθῳωθήσῃ· καὶ ἐὰν διώκῃς, οὐ μὴ καταλάβῃς· καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδράς.
Mon fils, n'applique pas ton activité à une multitude de choses si tu embrasses beaucoup, tu ne seras exempt de faute. Si tu poursuis trop de choses, tu ne les atteindras pas, et tu ne t'échapperas pas en fuyant.
10
11
ἔστιν κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖται.
Tel travaille, se fatigue et se hâte, et il n'en devient que plus pauvre.
11
12
ἔστιν νωθρὸς προσδεόμενος ἀντιλήμψεως, ὑστερῶν ἰσχύι καὶ πτωχείᾳ περισσεύει· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά, καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦ
Tel est sans énergie, appelant le secours, pauvre de forces et riche de besoins ; mais les yeux du Seigneur le regardent favorablement, il le tire de son humble condition,
12
13
καὶ ἀνύψωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ αὐτῷ πολλοί.
il relève sa tête, et beaucoup sont dans l'admiration à son sujet.
13
14
ἀγαθὰ καὶ κακά, ζωὴ καὶ θάνατος, πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίν.
Les biens et les maux, la mort et la vie, la pauvreté et la richesse viennent du Seigneur.
14
17
δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται.
Les dons de Dieu demeurent aux justes, et sa faveur assure la prospérité pour toujours.
17
18
ἔστιν πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ·
Tel est riche à force de soin et de parcimonie, et voici la part qui lui échoit en récompense:
18
19
ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν Εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου, καὶ οὐκ οἶδεν τίς καιρὸς παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις καὶ ἀποθανεῖται.
Il peut dire `J'ai trouvé le repos, et maintenant je vais manger de mon bien.' Mais il ne sait pas quel temps s'écoulera ; il va laisser ses biens à d'autres et mourir.
19
20
Στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι.
Sois fidèle à ton alliance avec Dieu, et vis dans cette pensée, et vieillis dans ton œuvre.
20
21
μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ, πίστευε δὲ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου· ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου διὰ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα.
Ne t'étonne pas des affaires du pécheur ; confie-toi dans le Seigneur et persévère dans ton travail. Car c'est chose facile aux yeux du Seigneur d'enrichir promptement et d'un seul coup celui qui est pauvre.
21
22
εὐλογία κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦς, καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ.
La bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux ; dans une heure rapide, il fait fleurir sa bénédiction.
22
23
μὴ εἴπῃς Τίς ἐστίν μου χρεία, καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά;
Ne dis pas `De quoi ai-je besoin, et quel peut être désormais mon bonheur ?'
23
24
μὴ εἴπῃς Αὐτάρκη μοί ἐστιν, καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαι;
Ne dis pas non plus `J'ai ce qu'il me faut, et quel mal pourrais-je avoir à souffrir ?'
24
25
ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν, καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν·
Au jour du bonheur, on oublie le malheur, et, au jour du malheur, on ne se souvient plus du bonheur.
25
26
ὅτι κοῦφον ἔναντι κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ.
Car c'est chose facile devant le Seigneur, au jour de la mort, de rendre à l'homme selon ses voies.
26
27
κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς, καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦ.
Un moment d'affliction fait oublier le bien-être passé, et, à la fin de l'homme, ses œuvres seront dévoilés.
27
28
πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα, καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ.
N'estime personne heureux avant sa mort c'est dans ses enfants qu'on reconnaît un homme.
28
29
Μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου· πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου.
N'introduis pas tout le monde dans ta maison, car les embûches de l'homme trompeur sont nombreuses.
29
30
πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ, οὕτως καρδία ὑπερηφάνου, καὶ ὡς ὁ κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν·
Comme la perdrix de chasse dans sa cage, ainsi est le cœur de l'orgueilleux ; et, comme l'espion, il guette la ruine.
30
31
τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον.
Changeant le bien en mal, il dresse des pièges, et il imprime une tache à ce qu'il y a de plus pur.
31
32
ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά, καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει.
Une étincelle produit beaucoup de charbon ; ainsi le pécheur cherche insidieusement à répandre le sang.
32
33
πρόσεχε ἀπὸ κακούργου, πονηρὰ γὰρ τεκταίνει, μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι.
Prends garde au méchant, --car il ourdit le mal, --de peur qu'il ne t'imprime une flétrissure ineffaçable.
33
34
ἐνοίκισον ἀλλότριον, καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου.
Donne entrée chez toi à l'étranger, et il te renversera en excitant des troubles, et il t'aliénera les gens de ta maison.
34