Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     21SIRACIDE     21
1
Τέκνον, ἥμαρτες; μὴ προσθῇς μηκέτι καὶ περὶ τῶν προτέρων σου δεήθητι.
Mon fils, as-tu péché ? ne le fais plus, mais prie pour tes fautes passées.
1
2
ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας· ἐὰν γὰρ προσέλθῃς, δήξεταί σε· ὀδόντες λέοντος οἱ ὀδόντες αὐτῆς ἀναιροῦντες ψυχὰς ἀνθρώπων.
Fuis devant le péché comme devant un serpent ; car, si tu en approches, il te mordra. Ses dents sont des dents de lion ; elles donnent la mort aux hommes.
2
3
ὡς ῥομφαία δίστομος πᾶσα ἀνομία, τῇ πληγῇ αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἴασις.
Toute transgression est comme une épée à deux tranchants ; la plaie qu'elle fait est incurable.
3
4
καταπληγμὸς καὶ ὕβρις ἐρημώσουσιν πλοῦτον· οὕτως οἶκος ὑπερηφάνου ἐρημωθήσεται.
La menace et l'injure détruisent la richesse ; c'est ainsi que la maison de l'orgueilleux est détruite.
4
5
δέησις πτωχοῦ ἐκ στόματος ἕως ὠτίων αὐτοῦ, καὶ τὸ κρίμα αὐτοῦ κατὰ σπουδὴν ἔρχεται.
La prière du pauvre monte de ses lèvres à l'oreille du riche ; mais sur l'orgueilleux viendra bientôt son jugement.
5
6
μισῶν ἐλεγμὸν ἐν ἴχνει ἁμαρτωλοῦ, καὶ ὁ φοβούμενος κύριον ἐπιστρέψει ἐν καρδίᾳ.
Celui qui hait la réprimande marche sur la trace du pécheur, mais celui qui craint Dieu se tourne vers lui d'un cœur sincère.
6
7
γνωστὸς μακρόθεν ὁ δυνατὸς ἐν γλώσσῃ, ὁ δὲ νοήμων οἶδεν ἐν τῷ ὀλισθάνειν αὐτόν.
L'homme puissant par la langue se fait connaître de loin ; mais l'homme de sens sait quand il faillit.
7
8
ὁ οἰκοδομῶν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐν χρήμασιν ἀλλοτρίοις ὡς συνάγων αὐτοῦ τοὺς λίθους εἰς χειμῶνα.
L'homme qui bâtit sa maison avec de l'argent qui n'est pas à lui est comme celui qui ramasse ses pierres pour l'hiver.
8
9
στιππύον συνηγμένον συναγωγὴ ἀνόμων, καὶ ἡ συντέλεια αὐτῶν φλὸξ πυρός.
La troupe des ennemis est un amas d'étoupes ; elle finira par être la proie du feu.
9
10
ὁδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμαλισμένη ἐκ λίθων, καὶ ἐπ ἐσχάτων αὐτῆς βόθρος ᾅδου.
La voie des pécheurs est pavée de pierres, mais à son extrémité est le gouffre du schéol.
10
11
Ὁ φυλάσσων νόμον κατακρατεῖ τοῦ ἐννοήματος αὐτοῦ, καὶ συντέλεια τοῦ φόβου κυρίου σοφία.
Celui qui observe la loi maîtrise ses pensées, et le résultat final de la crainte du Seigneur est la sagesse.
11
12
οὐ παιδευθήσεται ὃς οὐκ ἔστιν πανοῦργος, ἔστιν δὲ πανουργία πληθύνουσα πικρίαν.
Celui qui manque d'habileté ne sera pas instruit ; mais il y a une habileté qui produit beaucoup d'amertume.
12
13
γνῶσις σοφοῦ ὡς κατακλυσμὸς πληθυνθήσεται καὶ ἡ βουλὴ αὐτοῦ ὡς πηγὴ ζωῆς.
La science du sage abonde comme une eau qui déborde, et son conseil est une source de vie.
13
14
ἔγκατα μωροῦ ὡς ἀγγεῖον συντετριμμένον καὶ πᾶσαν γνῶσιν οὐ κρατήσει.
L'intérieur de l'insensé est comme un vase fêlé ; il ne retiendra aucune connaissance.
14
15
λόγον σοφὸν ἐὰν ἀκούσῃ ἐπιστήμων, αἰνέσει αὐτὸν καὶ ἐπ αὐτὸν προσθήσει· ἤκουσεν ὁ σπαταλῶν, καὶ ἀπήρεσεν αὐτῷ, καὶ ἀπέστρεψεν αὐτὸν ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ.
Que l'homme intelligent entende une sage parole, il en fait l'éloge et y ajoute quelque chose. Que le voluptueux l'entende, elle lui déplaît, et il la jette derrière lui.
15
16
ἐξήγησις μωροῦ ὡς ἐν ὁδῷ φορτίον, ἐπὶ δὲ χείλους συνετοῦ εὑρεθήσεται χάρις.
Le discours de l'insensé est comme un fardeau en voyage, mais sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la grâce.
16
17
στόμα φρονίμου ζητηθήσεται ἐν ἐκκλησίᾳ, καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ διανοηθήσονται ἐν καρδίᾳ.
On recherche dans l'assemblée la bouche de l'homme prudent, et on médite ses paroles dans son cœur.
17
18
Ὡς οἶκος ἠφανισμένος οὕτως μωρῷ σοφία, καὶ γνῶσις ἀσυνέτου ἀδιεξέταστοι λόγοι.
La sagesse est pour le sot comme une maison en ruines, et la science de l'insensé n'est que paroles incohérentes.
18
19
πέδαι ἐν ποσὶν ἀνοήτου παιδεία καὶ ὡς χειροπέδαι ἐπὶ χειρὸς δεξιᾶς.
L'instruction est pour les insensés comme des chaînes aux pieds, et des menottes à la main droite.
19
20
μωρὸς ἐν γέλωτι ἀνυψοῖ φωνὴν αὐτοῦ, ἀνὴρ δὲ πανοῦργος μόλις ἡσυχῇ μειδιάσει.
Le sot, quand il rit, fait éclater sa voix, mais l'homme habile sourit à peine tout bas.
20
21
ὡς κόσμος χρυσοῦς φρονίμῳ παιδεία καὶ ὡς χλιδὼν ἐπὶ βραχίονι δεξιῷ.
L'instruction est pour l'homme sensé comme une parure d'or, et comme un bracelet au bras droit.
21
22
ποὺς μωροῦ ταχὺς εἰς οἰκίαν, ἄνθρωπος δὲ πολύπειρος αἰσχυνθήσεται ἀπὸ προσώπου.
L'insensé entre d'un pas rapide dans la maison, mais l'homme d'expérience s'arrête timidement à l'entrée.
22
23
ἄφρων ἀπὸ θύρας παρακύπτει εἰς οἰκίαν, ἀνὴρ δὲ πεπαιδευμένος ἔξω στήσεται.
L'insensé se courbe dès la porte pour voir dans la maison, mais l'homme bien élevé se tient dehors.
23
24
ἀπαιδευσία ἀνθρώπου ἀκροᾶσθαι παρὰ θύραν, ὁ δὲ φρόνιμος βαρυνθήσεται ἀτιμίᾳ.
C'est une grossièreté pour un homme d'écouter à la porte ; l'homme sensé s'indigne d'une action si honteuse.
24
25
χείλη ἀλλοτρίων ἐν τούτοις διηγήσονται, λόγοι δὲ φρονίμων ἐν ζυγῷ σταθήσονται.
Les lèvres des insensés ne profèrent que sottises, mais les paroles des hommes prudents sont pesées à la balance.
25
26
ἐν στόματι μωρῶν ἡ καρδία αὐτῶν, καρδία δὲ σοφῶν στόμα αὐτῶν.
Dans la bouche des sots est leur cœur, mais le cœur des sages est leur bouche.
26
27
ἐν τῷ καταρᾶσθαι ἀσεβῆ τὸν σατανᾶν αὐτὸς καταρᾶται τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.
Quand l'impie maudit son adversaire, c'est lui-même qu'il maudit.
27
28
μολύνει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὁ ψιθυρίζων καὶ ἐν παροικήσει μισηθήσεται.
Le rapporteur se souille lui-même, et il est détesté de tous ceux qui l'approchent.
28