Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     48SIRACIDE     48
1
Καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο·
Ensuite se leva Elie, prophète semblable au feu, et sa parole était enflammée comme un flambeau.
1
2
ὃς ἐπήγαγεν ἐπ αὐτοὺς λιμὸν καὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς·
Il fit venir la famine sur Israël, et, par son zèle, il le réduisit à un petit nombre.
2
3
ἐν λόγῳ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν, κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρ.
Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel ; de même, il en fit trois fois tomber le feu.
3
4
ὡς ἐδοξάσθης, Ηλια, ἐν θαυμασίοις σου· καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι;
Combien tu t'es rendu glorieux, ô Elie, par tes prodiges, et qui pourrait se vanter d'être semblable à toi ?
4
5
ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ὑψίστου·
Toi qui as fait lever un cadavre du sein de la mort, et du schéol, par la parole du Très-Haut ;
5
6
ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν·
toi qui as précipité des rois dans la ruine, et d'illustres personnages de leur couche dans la mort ;
6
7
ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεως·
toi qui as entendu sur le Sinaï des remontrances, et sur l'Horeb des arrêts de vengeance ;
7
8
ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ αὐτόν·
toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance, et des prophètes pour te succéder ;
8
9
ὁ ἀναλημφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων·
toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flamme, et dans un char aux chevaux de feu ;
9
10
ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιροὺς κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ, ἐπιστρέψαι καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καταστῆσαι φυλὰς Ιακωβ.
toi qui a s été désigné dans de sévères écrits pour des temps à venir, comme devant apaiser la colère avant qu'elle s'enflamme, et rétablir les tribus d'Israël.
10
11
μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι· καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.
Heureux ceux qui te verront, et qui seront parés de l'amour de Dieu ! Car, nous aussi, nous serons certainement en vie.
11
12
Ηλιας ὃς ἐν λαίλαπι ἐσκεπάσθη, καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτοῦ· καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος, καὶ οὐ κατεδυνάστευσεν αὐτὸν οὐδείς.
Lorsque Elie eu été enveloppé dans le tourbillon, Elisée fut rempli de son esprit. Durant ses jours, il ne fut ébranlé par aucun prince, et personne ne le domina.
12
13
πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν, καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροφήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦ·
Rien ne lui fut impossible, et son corps, couché dans le tombeau, fit des miracles.
13
14
καὶ ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησεν τέρατα, καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Pendant sa vie, il fit des prodiges, et, dans sa mort, il opéra des merveilles.
14
15
Ἐν πᾶσιν τούτοις οὐ μετενόησεν ὁ λαὸς καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἕως ἐπρονομεύθησαν ἀπὸ γῆς αὐτῶν καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Malgré tout cela, le peuple ne se repentit point, et ne s'éloigna pas du péché, jusqu'à ce qu'il fût emmené loin de son pays, et dispersé par toute la terre. Il ne resta qu'un petit peuple, avec un chef de la maison de David.
15
16
καὶ κατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός, καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ· τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν, τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας.
Parmi ceux-ci, quelques-uns firent ce qui est agréable à Dieu, et d'autres multiplièrent les transgressions.
16
17
Εζεκιας ὠχύρωσεν τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν εἰς μέσον αὐτῆς ὕδωρ, ὤρυξεν σιδήρῳ ἀκρότομον καὶ ᾠκοδόμησεν κρήνας εἰς ὕδατα.
Ezéchias fortifia sa ville, et amena dans son enceinte le Gihon ; avec le fer, il creusa le rocher, et construisit des réservoirs pour les eaux.
17
18
ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Σενναχηριμ καὶ ἀπέστειλεν Ραψακην, καὶ ἀπῆρεν· καὶ ἐπῆρεν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ Σιων καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ.
De son temps Sennachérib monta, et envoya Rabsacès ; celui-ci partit, et leva la main contre Sion, et se vanta dans sa jactance.
18
19
τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν, καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι·
Alors leurs cœurs et leurs mains tremblèrent, et ils furent dans la douleur comme les femmes qui enfantent.
19
20
καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν κύριον τὸν ἐλεήμονα ἐκπετάσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν πρὸς αὐτόν. καὶ ὁ ἅγιος ἐξ οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Ησαιου·
Ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, étendant leurs mains vers lui, et le Saint les entendit aussitôt du ciel, et les délivra par le ministère d'Isaïe.
20
21
ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ἐξέτριψεν αὐτοὺς ὁ ἄγγελος αὐτοῦ.
Il frappa l'armée des Assyriens, et son ange les extermina.
21
22
ἐποίησεν γὰρ Εζεκιας τὸ ἀρεστὸν κυρίῳ καὶ ἐνίσχυσεν ἐν ὁδοῖς Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἃς ἐνετείλατο Ησαιας ὁ προφήτης ὁ μέγας καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ.
Car Ezéchias fit ce qui est agréable au Seigneur, et se tint ferme dans les voies de David, son père, que lui recommanda Isaïe le prophète, grand et véridique dans ses visions.
22
23
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν ὁ ἥλιος καὶ προσέθηκεν ζωὴν βασιλεῖ.
Pendant ses jours, le soleil rétrograda, et Isaïe prolongea la vie du roi.
23
24
πνεύματι μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα καὶ παρεκάλεσεν τοὺς πενθοῦντας ἐν Σιων.
Sous une puissante inspiration, il vit les temps à venir, et consola les affligés dans Sion
24
25
ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἀπόκρυφα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτά.
Il annonça ce qui doit arriver jusqu'à la fin des temps, et les choses cachées avant leur accomplissement.
25