Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     42SIRACIDE     42
1
Μὴ περὶ τούτων αἰσχυνθῇς καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον τοῦ ἁμαρτάνειν·
Ne rougis pas de ces choses-ci, et n'aie pas égard aux personnes pour commettre le péché:
1
2
περὶ νόμου ὑψίστου καὶ διαθήκης καὶ περὶ κρίματος δικαιῶσαι τὸν ἀσεβῆ,
de la loi du Très-Haut et de son alliance de la sentence qui justifie l'impie,
2
3
περὶ λόγου κοινωνοῦ καὶ ὁδοιπόρων καὶ περὶ δόσεως κληρονομίας ἑταίρων,
de t'entretenir avec des compagnons et des passants, de donner quelque bien à tes amis,
3
4
περὶ ἀκριβείας ζυγοῦ καὶ σταθμίων καὶ περὶ κτήσεως πολλῶν καὶ ὀλίγων,
d'user de balances justes et de justes poids, d'acquérir beaucoup ou peu,
4
5
περὶ διαφόρου πράσεως ἐμπόρων καὶ περὶ παιδείας τέκνων πολλῆς καὶ οἰκέτῃ πονηρῷ πλευρὰν αἱμάξαι·
de ne pas faire de différence dans la vente et avec les marchands, de corriger sévèrement tes enfants, et de frapper jusqu'au sang le dos d'un méchant esclave.
5
6
ἐπὶ γυναικὶ πονηρᾷ καλὸν σφραγίς, καὶ ὅπου χεῖρες πολλαί, κλεῖσον·
Avec une méchante femme, le sceau est bon ; et là où il y a beaucoup de mains, mets sous clef.
6
7
ὃ ἐὰν παραδιδῷς, ἐν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ, καὶ δόσις καὶ λῆμψις, πάντα ἐν γραφῇ·
Ce que tu livres à tes gens, compte-le et pèse-le, et mets par écrit ce que tu donnes et ce que tu reçois.
7
8
περὶ παιδείας ἀνοήτου καὶ μωροῦ καὶ ἐσχατογήρως κρινομένου πρὸς νέους· καὶ ἔσῃ πεπαιδευμένος ἀληθινῶς καὶ δεδοκιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος.
Ne rougis pas de réprimander l'insensé et le sot, et le vieillard qui dispute avec des jeunes gens. Et ainsi tu seras véritablement instruit, et approuvé de tout le monde.
8
9
Θυγάτηρ πατρὶ ἀπόκρυφος ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον· ἐν νεότητι αὐτῆς, μήποτε παρακμάσῃ, καὶ συνῳκηκυῖα, μήποτε μισηθῇ·
Une fille est pour son père un secret souci ; l'inquiétude qu'elle lui donne lui ôte le sommeil: jeune fille, elle passera peut-être la fleur de l'âge ; unie à un mari, elle lui deviendra peut-être odieuse ;
9
10
ἐν παρθενίᾳ, μήποτε βεβηλωθῇ καὶ ἐν τοῖς πατρικοῖς αὐτῆς ἔγκυος γένηται· μετὰ ἀνδρὸς οὖσα, μήποτε παραβῇ, καὶ συνῳκηκυῖα, μήποτε στειρωθῇ.
vierge, elle pourrait se laisser séduire, et devenir enceinte dans la maison paternelle ; avec un mari, peut-être sera-t-elle infidèle, et, habitant avec lui, peut-être restera-t-elle stérile.
10
11
ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν, μήποτε ποιήσῃ σε ἐπίχαρμα ἐχθροῖς, λαλιὰν ἐν πόλει καὶ ἔκκλητον λαοῦ, καὶ καταισχύνῃ σε ἐν πλήθει πολλῶν.
A l'égard d'une fille opiniâtre, exerce une sévère vigilance de peur qu'elle ne fasse de toi la risée de tes ennemis, la fable de la ville et l'objet des propos publics, et ne te déshonore au milieu de tout le peuple.
11
12
παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμβλεπε ἐν κάλλει καὶ ἐν μέσῳ γυναικῶν μὴ συνέδρευε·
Ne regarde pas à la beauté de tout homme, et ne t'assieds pas au milieu des femmes ;
12
13
ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σὴς καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναικός.
car des vêtements sort la teigne, et de la femme la malice féminine.
13
14
κρείσσων πονηρία ἀνδρὸς ἢ ἀγαθοποιὸς γυνή, καὶ γυνὴ καταισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόν.
Un homme méchant vaut mieux qu'une femme caressante, car la femme couvre d'opprobre et de honte.
14
15
Μνησθήσομαι δὴ τὰ ἔργα κυρίου, καὶ ἃ ἑόρακα, ἐκδιηγήσομαι· ἐν λόγοις κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Je vais rappeler les œuvres du Seigneur, et publier ce que j'ai vu. C'est par la parole du Seigneur que ses œuvres ont été faites.
15
16
ἥλιος φωτίζων κατὰ πᾶν ἐπέβλεψεν, καὶ τῆς δόξης κυρίου πλῆρες τὸ ἔργον αὐτοῦ.
Le soleil qui les éclaire les contemple toutes ; ouvrage du Seigneur, il est rempli de sa gloire.
16
17
οὐκ ἐξεποίησεν τοῖς ἁγίοις κυρίου ἐκδιηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐστερέωσεν κύριος ὁ παντοκράτωρ στηριχθῆναι ἐν δόξῃ αὐτοῦ τὸ πᾶν.
Le Seigneur n'a pas rendu ses saints capables d'annoncer toutes ses merveilles, que le Seigneur tout-puissant a solidement établies, pour que tout l'univers soit affermi par sa gloire.
17
18
ἄβυσσον καὶ καρδίαν ἐξίχνευσεν καὶ ἐν πανουργεύμασιν αὐτῶν διενοήθη· ἔγνω γὰρ ὁ ὕψιστος πᾶσαν εἴδησιν καὶ ἐνέβλεψεν εἰς σημεῖον αἰῶνος
Il sonde les profondeurs de l'océan et le cœur des hommes, et il connaît leurs desseins les plus subtils. Car le Seigneur possède toute science, et il voit les signes du temps.
18
19
ἀπαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ ἀποκαλύπτων ἴχνη ἀποκρύφων·
Il annonce le passé et l'avenir, et il dévoile les traces des choses cachées.
19
20
οὐ παρῆλθεν αὐτὸν πᾶν διανόημα, οὐκ ἐκρύβη ἀπ αὐτοῦ οὐδὲ εἷς λόγος.
Aucune pensée ne lui échappe, aucune parole n'est cachée pour lui.
20
21
τὰ μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐκόσμησεν, ὡς ἔστιν πρὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· οὔτε προσετέθη οὔτε ἠλαττώθη, καὶ οὐ προσεδεήθη οὐδενὸς συμβούλου.
Il a orné les grandes œuvres de sa sagesse ; il est avant tous les siècles, et il subsistera à jamais ; rien n'a été ajouté à son être, et il n'en a été rien ôté ; et il n'a eu besoin d'aucun conseiller.
21
22
ὡς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐπιθυμητὰ καὶ ὡς σπινθῆρός ἐστιν θεωρῆσαι·
Comme toutes ses œuvres sont belles ! Et ce qu'on en contemple n'est jamais qu'une étincelle.
22
23
πάντα ταῦτα ζῇ καὶ μένει εἰς τὸν αἰῶνα ἐν πάσαις χρείαις, καὶ πάντα ὑπακούει.
Tout est vivant et demeure à jamais, pour tous les usages, et tout obéit au Créateur.
23
24
πάντα δισσά, ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός, καὶ οὐκ ἐποίησεν οὐδὲν ἐλλεῖπον·
Tout est par couple, un individu en face d'un autre, et il n'a rien fait qui aille à la ruine.
24
25
ἓν τοῦ ἑνὸς ἐστερέωσεν τὰ ἀγαθά, καὶ τίς πλησθήσεται ὁρῶν δόξαν αὐτοῦ;
L'un assure le bonheur de l'autre: qui pourra se rassasier de voir la gloire du Seigneur ?
25