Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     24SIRACIDE     24
1
Ἡ σοφία αἰνέσει ψυχὴν αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ λαοῦ αὐτῆς καυχήσεται·
La sagesse se loue elle-même, et se glorifie au milieu de son peuple.
1
2
ἐν ἐκκλησίᾳ ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει καὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτοῦ καυχήσεται
Elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut, et se glorifie en présence de sa Majesté:
2
3
Ἐγὼ ἀπὸ στόματος ὑψίστου ἐξῆλθον καὶ ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν·
Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, et, comme une nuée, je couvris la terre.
3
4
ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα, καὶ ὁ θρόνος μου ἐν στύλῳ νεφέλης·
J'habitai dans les hauteurs, et mon trône était sur une colonne de nuée.
4
5
γῦρον οὐρανοῦ ἐκύκλωσα μόνη καὶ ἐν βάθει ἀβύσσων περιεπάτησα·
Seule, j'ai parcouru le cercle du ciel, et je me suis promenée dans les profondeurs de l'abîme
5
6
ἐν κύμασιν θαλάσσης καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ λαῷ καὶ ἔθνει ἐκτησάμην.
Dans les flots de la mer et sur toute la terre, dans tout peuple et toute nation j'ai exercé l'empire.
6
7
μετὰ τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα καὶ ἐν κληρονομίᾳ τίνος αὐλισθήσομαι.
Parmi eux tous j'ai cherché un lieu de repos, et dans quel domaine je devais habiter.
7
8
τότε ἐνετείλατό μοι ὁ κτίστης ἁπάντων, καὶ ὁ κτίσας με κατέπαυσεν τὴν σκηνήν μου καὶ εἶπεν Ἐν Ιακωβ κατασκήνωσον καὶ ἐν Ισραηλ κατακληρονομήθητι.
Alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres, et celui qui m'a créée fit reposer ma tente ; et il me dit `Habite en Jacob, aie ton héritage en Israël.'
8
9
πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ ἀρχῆς ἔκτισέν με, καὶ ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω.
Avant tous les siècles, dès le commencement il m'a créée, et jusqu'à l'éternité je ne cesserai pas d'être.
9
10
ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐλειτούργησα καὶ οὕτως ἐν Σιων ἐστηρίχθην·
J'ai exercé le ministère devant lui dans le saint tabernacle, et ainsi j'ai eu une demeure fixe en Sion.
10
11
ἐν πόλει ἠγαπημένῃ ὁμοίως με κατέπαυσεν, καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἡ ἐξουσία μου·
De même, il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée, et dans Jérusalem est le siège de mon empire.
11
12
καὶ ἐρρίζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένῳ, ἐν μερίδι κυρίου, κληρονομίας αὐτοῦ.
J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, dans la portion du Seigneur, dans son héritage.
12
13
ὡς κέδρος ἀνυψώθην ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ὡς κυπάρισσος ἐν ὄρεσιν Αερμων·
Je me suis élevée comme le cèdre sur le Liban, et comme le cyprès sur la montagne d'Hermon.
13
14
ὡς φοῖνιξ ἀνυψώθην ἐν Αιγγαδοις καὶ ὡς φυτὰ ῥόδου ἐν Ιεριχω, ὡς ἐλαία εὐπρεπὴς ἐν πεδίῳ, καὶ ἀνυψώθην ὡς πλάτανος.
Je me suis élevée comme le palmier sur les rivages, et comme les rosiers à Jéricho ; comme un bel olivier dans la plaine, et je me suis élevée comme un platane.
14
15
ὡς κιννάμωμον καὶ ἀσπάλαθος ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν καὶ ὡς σμύρνα ἐκλεκτὴ διέδωκα εὐωδίαν, ὡς χαλβάνη καὶ ὄνυξ καὶ στακτὴ καὶ ὡς λιβάνου ἀτμὶς ἐν σκηνῇ.
J'ai donné du parfum comme la cannelle et comme le baume odorant, et comme une myrrhe choisie j'ai répandu une odeur suave, comme le galbanum, l'onyx et le stacte, et comme la vapeur de l'encens dans le tabernacle.
15
16
ἐγὼ ὡς τερέμινθος ἐξέτεινα κλάδους μου, καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος.
J'ai étendu mes branches comme le térébinthe, et mes rameaux sont des rameaux de gloire et de grâce.
16
17
ἐγὼ ὡς ἄμπελος ἐβλάστησα χάριν, καὶ τὰ ἄνθη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου.
Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. [Je suis la mère du pur amour, de la crainte de Dieu, de la science et de la sainte espérance].
17
19
προσέλθετε πρός με, οἱ ἐπιθυμοῦντές μου, καὶ ἀπὸ τῶν γενημάτων μου ἐμπλήσθητε·
Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits.
19
20
τὸ γὰρ μνημόσυνόν μου ὑπὲρ τὸ μέλι γλυκύ, καὶ ἡ κληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος κηρίον.
Car mon souvenir est plus doux que le miel, et ma possession plus douce que le rayon de miel.
20
21
οἱ ἐσθίοντές με ἔτι πεινάσουσιν, καὶ οἱ πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν.
Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif.
21
22
ὁ ὑπακούων μου οὐκ αἰσχυνθήσεται, καὶ οἱ ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοὶ οὐχ ἁμαρτήσουσιν.
Celui qui m'écoute n'aura jamais de confusion, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point.
22
23
Ταῦτα πάντα βίβλος διαθήκης θεοῦ ὑψίστου, νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωυσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ,
Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut, c'est la loi que Moïse a donnée, pour être l'héritage des assemblées de Jacob.
23
25
ὁ πιμπλῶν ὡς Φισων σοφίαν καὶ ὡς Τίγρις ἐν ἡμέραις νέων,
Cette loi fait déborder la Sagesse, comme le Phison, et comme le Tigre au temps des fruits nouveaux.
25
26
ὁ ἀναπληρῶν ὡς Εὐφράτης σύνεσιν καὶ ὡς Ιορδάνης ἐν ἡμέραις θερισμοῦ,
Elle répand à flots l'intelligence, comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson.
26
27
ὁ ἐκφαίνων ὡς φῶς παιδείαν, ὡς Γηων ἐν ἡμέραις τρυγήτου.
Elle fait jaillir la science, comme le Fleuve, comme le Géhon au temps de la vendange.
27
28
οὐ συνετέλεσεν ὁ πρῶτος γνῶναι αὐτήν, καὶ οὕτως ὁ ἔσχατος οὐκ ἐξιχνίασεν αὐτήν·
Le premier qui l'a étudiée n'a pas achevé de la connaître, et de même, le dernier ne l'a pas pénétrée.
28
29
ἀπὸ γὰρ θαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα αὐτῆς καὶ ἡ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου μεγάλης.
Car son intelligence est plus vaste que la mer, et son conseil plus profond que le grand abîme.
29
30
Κἀγὼ ὡς διῶρυξ ἀπὸ ποταμοῦ καὶ ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς παράδεισον·
Et moi, j'ai coulé comme un canal dérivé d'un fleuve, comme un aqueduc arrosant un jardin de plaisance.
30
31
εἶπα Ποτιῶ μου τὸν κῆπον καὶ μεθύσω μου τὴν πρασιάν· καὶ ἰδοὺ ἐγένετό μοι ἡ διῶρυξ εἰς ποταμόν, καὶ ὁ ποταμός μου ἐγένετο εἰς θάλασσαν.
J'ai dit `J'arroserai mon jardin, j'abreuverai mon parterre'. Et voilà que mon canal est devenu un fleuve, que mon fleuve est devenu une mer.
31
32
ἔτι παιδείαν ὡς ὄρθρον φωτιῶ καὶ ἐκφανῶ αὐτὰ ἕως εἰς μακράν·
Je veux donc faire briller encore l'instruction comme l'aurore, faire connaître au loin ses maximes ;
32
33
ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐκχεῶ καὶ καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων.
je veux encore répandre la doctrine comme une prophétie, et la laisser en héritage aux génération lointaines.
33
34
ἴδετε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλ ἅπασιν τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτήν.
Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent la Sagesse.
34