Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     22SIRACIDE     22
1
Λίθῳ ἠρδαλωμένῳ συνεβλήθη ὀκνηρός, καὶ πᾶς ἐκσυριεῖ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ αὐτοῦ.
Le paresseux ressemble à une pierre remplie d'ordure, et chacun siffle son infamie.
1
2
βολβίτῳ κοπρίων συνεβλήθη ὀκνηρός, πᾶς ὁ ἀναιρούμενος αὐτὸν ἐκτινάξει χεῖρα.
Le paresseux ressemble à une boule de fiente celui qui la ramasse secoue sa main.
2
3
αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδεύτου, θυγάτηρ δὲ ἐπ ἐλαττώσει γίνεται.
Un fils mal élevé est la honte du père qui lui a donné le jour ; une fille semblable est venue au monde pour son détriment.
3
4
θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει ἄνδρα αὐτῆς, καὶ ἡ καταισχύνουσα εἰς λύπην γεννήσαντος·
Une fille prudente trouvera son mari, mais celle dont on a honte fait le chagrin de son père.
4
5
πατέρα καὶ ἄνδρα καταισχύνει ἡ θρασεῖα καὶ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασθήσεται.
L'effrontée fait honte à son père et à son mari ; tous deux la mépriseront.
5
6
μουσικὰ ἐν πένθει ἄκαιρος διήγησις, μάστιγες δὲ καὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίας.
Telle une musique dans le deuil, tel un sermon à contre-temps ; mais le fouet et la correction sont en tout temps de la sagesse.
6
9
συγκολλῶν ὄστρακον ὁ διδάσκων μωρόν, ἐξεγείρων καθεύδοντα ἐκ βαθέος ὕπνου.
Instruire un sot, c'est recoller un pot cassé ; [raconter une chose à qui n'écoute pas], c'est réveiller un homme endormi d'un profond sommeil.
9
10
διηγούμενος νυστάζοντι ὁ διηγούμενος μωρῷ, καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ Τί ἐστιν;
C'est parler à un homme qui dort que d'entretenir un sot ; à la fin de ton discours, il dira: `Qu'est-ce ?'
10
11
ἐπὶ νεκρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπεν γὰρ φῶς, καὶ ἐπὶ μωρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπεν γὰρ σύνεσιν· ἥδιον κλαῦσον ἐπὶ νεκρῷ, ὅτι ἀνεπαύσατο, τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ θάνατον ἡ ζωὴ πονηρά.
Pleure sur un mort, car il est privé de lumière ; pleure sur un sot, car il est privé de bon sens. Pleure doucement sur le mort, car il a trouvé le repos, mais la vie du sot est pire que la mort.
11
12
πένθος νεκροῦ ἑπτὰ ἡμέραι, μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
Le deuil pour un mort dure sept jours ; pour le sot et pour l'impie, il dure tous les jours de leur vie.
12
13
μετὰ ἄφρονος μὴ πληθύνῃς λόγον καὶ πρὸς ἀσύνετον μὴ πορεύου· φύλαξαι ἀπ αὐτοῦ, ἵνα μὴ κόπον ἔχῃς καὶ οὐ μὴ μολυνθῇς ἐν τῷ ἐντιναγμῷ αὐτοῦ· ἔκκλινον ἀπ αὐτοῦ καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν καὶ οὐ μὴ ἀκηδιάσῃς ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ.
Avec l'insensé n'aie pas de longs entretiens, et ne va pas avec l'homme dénué de sens. Garde-toi de lui, si tu ne veux pas avoir d'ennui, et tu ne seras pas souillé de son contact. Détourne-toi de lui et tu trouveras le repos, et tu n'auras pas à t'attrister en voyant sa sottise.
13
14
ὑπὲρ μόλιβον τί βαρυνθήσεται; καὶ τί αὐτῷ ὄνομα ἀλλ ἢ μωρός;
Qu'est-ce qui est plus lourd que le plomb, et quel autre nom lui donner que celui de sot ?
14
15
ἄμμον καὶ ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου εὔκοπον ὑπενεγκεῖν ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετον.
Le sable, le sel, une masse de fer sont plus faciles à porter qu'un homme sans intelligence.
15
16
Ἱμάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν ἐν συσσεισμῷ οὐ διαλυθήσεται· οὕτως καρδία ἐστηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βουλῆς ἐν καιρῷ οὐ δειλιάσει.
Un assemblage de charpente bien lié pour un édifice ne sera pas disjoint par un tremblement de terre ainsi le cœur fixé dans un dessein mûrement réfléchi sera sans crainte au moment critique.
16
17
καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως ὡς κόσμος ψαμμωτὸς τοίχου ξυστοῦ.
Le cœur qui s'appuie sur une pensée de sagesse est comme l'enduit mêlé de sable sur un mur poli.
17
18
χάρακες ἐπὶ μετεώρου κείμενοι κατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν· οὕτως καρδία δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ κατέναντι παντὸς φόβου οὐ μὴ ὑπομείνῃ.
Une palissade sur une hauteur ne tient pas contre le vent ainsi un cœur timide avec ses folles résolutions ne résistera pas à la crainte.
18
19
Ὁ νύσσων ὀφθαλμὸν κατάξει δάκρυα, καὶ νύσσων καρδίαν ἐκφαίνει αἴσθησιν.
Celui qui froisse un œil fait couler des larmes ; celui qui froisse un cœur excite le sentiment de la douleur.
19
20
βάλλων λίθον ἐπὶ πετεινὰ ἀποσοβεῖ αὐτά, καὶ ὁ ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν.
Celui qui jette une pierre contre des oiseaux les met en fuite, et celui qui reproche un bienfait à son ami dissout l'amitié.
20
21
ἐπὶ φίλον ἐὰν σπάσῃς ῥομφαίαν, μὴ ἀφελπίσῃς, ἔστιν γὰρ ἐπάνοδος·
As-tu tiré l'épée contre ton ami ? Ne désespère pas ; un retour est possible.
21
22
ἐπὶ φίλον ἐὰν ἀνοίξῃς στόμα, μὴ εὐλαβηθῇς, ἔστιν γὰρ διαλλαγή· πλὴν ὀνειδισμοῦ καὶ ὑπερηφανίας καὶ μυστηρίου ἀποκαλύ ψεως καὶ πληγῆς δολίας, ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος.
As-tu ouvert la bouche contre ton ami ? Sois sans crainte ; la réconciliation est possible. Mais le reproche d'un bienfait, l'arrogance, la révélation d'un secret, un coup de langue perfide cela met en fuite tous les amis.
22
23
πίστιν κτῆσαι ἐν πτωχείᾳ μετὰ τοῦ πλησίον, ἵνα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ὁμοῦ πλησθῇς· ἐν καιρῷ θλίψεως διάμενε αὐτῷ, ἵνα ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ συγκληρονομήσῃς.
Reste fidèle à ton prochain dans sa pauvreté, afin que tu jouisses avec lui de sa prospérité. Reste avec lui aux jours de son épreuve, afin que tu ais part aux biens qui lui surviendront.
23
24
πρὸ πυρὸς ἀτμὶς καμίνου καὶ καπνός· οὕτως πρὸ αἱμάτων λοιδορίαι.
Avant le feu s'élèvent la vapeur de la fournaise et la fumée ; de même avant l'effusion du sang retentissent les injures.
24
25
φίλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οὐ μὴ κρυβῶ,
Je ne rougirai pas de défendre mon ami, et je ne me cacherai pas devant lui ;
25
26
καὶ εἰ κακά μοι συμβήσεται δι αὐτόν, πᾶς ὁ ἀκούων φυλάξεται ἀπ αὐτοῦ.
et, si quelque mal m'arrive par son fait, quiconque l'apprendra se mettra en garde contre lui.
26
27
Τίς δώσει ἐπὶ στόμα μου φυλακὴν καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγῖδα πανοῦργον, ἵνα μὴ πέσω ἀπ αὐτῆς καὶ ἡ γλῶσσά μου ἀπολέσῃ με;
Qui mettra une garde à ma bouche, et sur mes lèvres un sceau prudent, afin que je ne tombe pas à cause d'elles, et que ma langue ne me perde pas !
27