Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     27SIRACIDE     27
1
χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον, καὶ ὁ ζητῶν πληθῦναι ἀποστρέψει ὀφθαλμόν.
Beaucoup pèchent pour de l'argent, et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux.
1
2
ἀνὰ μέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος, καὶ ἀνὰ μέσον πράσεως καὶ ἀγορασμοῦ συντριβήσεται ἁμαρτία.
La cheville s'enfonce entre les jointures des pierres ainsi le péché pénètre entre la vente et l'achat.
2
3
ἐὰν μὴ ἐν φόβῳ κυρίου κρατήσῃ κατὰ σπουδήν, ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ ὁ οἶκος.
Si tu ne t'attaches pas fortement à la crainte de Dieu, ta maison sera bientôt détruite.
3
4
Ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία, οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ.
Quand on agite le crible, il reste un tas de rebuts de même les défauts d'un homme apparaissent dans ses discours.
4
5
σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος, καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ.
La fournaise éprouve les vases du potier, et l'épreuve de l'homme est dans sa conversation.
5
6
γεώργιον ξύλου ἐκφαίνει ὁ καρπὸς αὐτοῦ, οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου.
Le fruit d'un arbre fait connaître le champ qui le porte ainsi la parole manifeste les sentiments du cœur de l'homme.
6
7
πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα· οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων.
Ne loue personne avant qu'il n'ait parlé, car la parole est l'épreuve des hommes.
7
8
Ἐὰν διώκῃς τὸ δίκαιον, καταλήμψῃ καὶ ἐνδύσῃ αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης.
Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras, et tu t'en revêtiras comme d'une robe d'honneur.
8
9
πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς καταλύσει, καὶ ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει.
Les oiseaux se réunissent à leurs semblables de même la vérité retourne à ceux qui la pratiquent.
9
10
λέων θήραν ἐνεδρεύει, οὕτως ἁμαρτία ἐργαζομένους ἄδικα.
Le lion guette sa proie ainsi le péché guette ceux qui commettent l'injustice.
10
11
διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία, ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται.
Le discours de l'homme pieux est toujours sagesse, mais l'insensé est changeant comme la lune.
11
12
εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρόν, εἰς μέσον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε.
Pour aller au milieu des insensés, observe le temps ; mais sois continuellement au milieu de ceux qui réfléchissent.
12
13
διήγησις μωρῶν προσόχθισμα, καὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας.
La conversation des insensés est détestable ; leur rire éclate dans la joie du péché.
13
14
λαλιὰ πολυόρκου ἀνορθώσει τρίχας, καὶ ἡ μάχη αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων.
Le langage de celui qui prodigue les serments fait dresser les cheveux ; quand il dispute, on se bouche les oreilles.
14
15
ἔκχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων, καὶ ἡ διαλοιδόρησις αὐτῶν ἀκοὴ μοχθηρά.
Les disputes des orgueilleux font couler le sang, et leurs invectives font peine à entendre.
15
16
Ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσεν πίστιν καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.
Celui qui révèle les secrets perd la confiance, et il ne trouvera plus d'ami à son gré.
16
17
στέρξον φίλον καὶ πιστώθητι μετ αὐτοῦ· ἐὰν δὲ ἀποκαλύψῃς τὰ μυστήρια αὐτοῦ, μὴ καταδιώξῃς ὀπίσω αὐτοῦ.
Aime ton ami et sois-lui fidèle ; mais, si tu dévoiles ses secrets, ne cours pas après lui.
17
18
καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν νεκρὸν αὐτοῦ, οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον·
Car, comme un homme donne la mort à son ennemi, ainsi tu as tué l'affection de ton ami.
18
19
καὶ ὡς πετεινὸν ἐκ χειρός σου ἀπέλυσας, οὕτως ἀφῆκας τὸν πλησίον καὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόν.
Et comme lorsque tu as laissé échapper un oiseau de ta main, ainsi tu as éloigné ton ami, et tu ne le rattraperas plus.
19
20
μὴ αὐτὸν διώξῃς, ὅτι μακρὰν ἀπέστη καὶ ἐξέφυγεν ὡς δορκὰς ἐκ παγίδος.
Ne le poursuis pas, car il est loin ; il s'est enfui comme une gazelle échappée du filet.
20
21
ὅτι τραῦμα ἔστιν καταδῆσαι, καὶ λοιδορίας ἔστιν διαλλαγή, ὁ δὲ ἀποκαλύψας μυστήρια ἀφήλπισεν.
On bande une blessure, après une injure on se réconcilie ; mais celui qui a révélé des secrets n'a plus d'espérance.
21
22
Διανεύων ὀφθαλμῷ τεκταίνει κακά, καὶ οὐδεὶς αὐτὰ ἀποστήσει ἀπ αὐτοῦ·
Celui qui cligne de l'œil fabrique l'iniquité, et personne ne peut s'en défaire.
22
23
ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυκανεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐκθαυμάσει, ὕστερον δὲ διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον.
En ta présence, il n'aura que douceur sur les lèvres, il admirera tes paroles ; mais ensuite il changera de langage, et donnera un tour fâcheux à tes discours,
23
24
πολλὰ ἐμίσησα καὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, καὶ ὁ κύριος μισήσει αὐτόν.
Je hais bien des choses, mais rien tant que lui ; le Seigneur aussi l'a en aversion.
24
25
ὁ βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ βάλλει, καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα.
Celui qui jette une pierre en l'air la jette sur sa propre tête ainsi un coup perfide fait des blessures au perfide.
25
26
ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, καὶ ὁ ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται.
Qui creuse une fosse y tombera, et qui tend un filet y sera pris.
26
27
ὁ ποιῶν πονηρά, εἰς αὐτὸν κυλισθήσεται, καὶ οὐ μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥκει αὐτῷ.
Celui qui fait le mal le verra rouler sur lui, et il ne saura pas d'où cela lui vient.
27
28
ἐμπαιγμὸς καὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνῳ, καὶ ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν.
Le sarcasme et l'outrage sont dans la bouche des orgueilleux, mais la vengeance les guette comme un lion.
28
29
παγίδι ἁλώσονται οἱ εὐφραινόμενοι πτώσει εὐσεβῶν, καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν.
Ils seront pris au piège ceux que réjouit le malheur des hommes pieux, et la douleur les consumera avant leur mort.
29
30
Μῆνις καὶ ὀργή, καὶ ταῦτά ἐστιν βδελύγματα, καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγκρατὴς ἔσται αὐτῶν.
Le ressentiment et la colère, eux aussi, sont détestables, et le pécheur les possède.
30