Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     4SIRACIDE     4
1
Τέκνον, τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς ὀφθαλμοὺς ἐπιδεεῖς.
Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa subsistance, ne fais pas attendre les yeux de l'indigent.
1
2
ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὐτοῦ.
N'afflige pas l'âme de celui qui a faim, et n'aigris pas l'homme indigent dans sa détresse.
2
3
καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένου.
N'irrite pas davantage un cœur exaspéré, et ne diffère pas de donner au nécessiteux.
3
4
ἱκέτην θλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ πτωχοῦ.
Ne repousse pas le suppliant qui souffre, et ne détourne pas ton visage du pauvre.
4
5
ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψῃς ὀφθαλμὸν καὶ μὴ δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε·
Ne détourne pas ton regard du nécessiteux, et ne lui donne pas occasion de te maudire ;
5
6
καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὁ ποιήσας αὐτόν.
car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui t'a fait écoutera sa prière.
6
7
προσφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου.
Rends-toi agréable à la société, et devant un grand abaisse ton front.
7
8
κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραύτητι.
Prête l'oreille au pauvre, et fais-lui avec douceur une réponse qui le réjouisse
8
9
ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος καὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ κρίνειν σε.
Tire l'opprimé des mains de l'oppresseur, et ne sois pas pusillanime quand tu rends la justice.
9
10
γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν· καὶ ἔσῃ ὡς υἱὸς ὑψίστου, καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλλον ἢ μήτηρ σου.
Sois comme un père pour les orphelins, comme son mari pour leur mère ; et tu seras comme un fils du Très-Haut, qui t'aimera plus que ta mère.
10
11
Ἡ σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσεν καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητοῦντων αὐτήν.
La sagesse exalte ses enfants, et prend soin de ceux qui la cherchent.
11
12
ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωήν, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης.
Celui qui l'aime aime la vie, et ceux qui la cherchent avec empressement sont remplis de joie.
12
13
ὁ κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν, καὶ οὗ εἰσπορεύεται, εὐλογεῖ κύριος.
Celui qui la saisit aura la gloire en partage, et, partout où il entrera, le Seigneur le bénira.
13
14
οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν ἁγίῳ, καὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὁ κύριος.
Ceux qui la servent servent le Saint, et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur.
14
15
ὁ ὑπακούων αὐτῆς κρινεῖ ἔθνη, καὶ ὁ προσέχων αὐτῇ κατασκηνώσει πεποιθώς.
Celui qui l'écoute jugera les nations, et celui qui vient à elle habitera en sécurité.
15
16
ἐὰν ἐμπιστεύσῃ, κατακληρονομήσει αὐτήν, καὶ ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ·
Celui qui met en elle sa confiance l'aura en partage, et sa postérité en gardera la possession.
16
17
ὅτι διεστραμμένως πορεύσεται μετ αὐτοῦ ἐν πρώτοις, φόβον καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδείᾳ αὐτῆς, ἕως οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ πειράσει αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτῆς·
Car, au début, elle s'engage avec lui dans une voie difficile ; elle amène sur lui la crainte et la frayeur ; elle le tourmente par sa dure discipline, jusqu'à ce qu'elle puisse se fier à lui, et qu'elle l'ait éprouvé par ses prescriptions.
17
18
καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆς.
Mais alors, elle revient à lui par le droit chemin ; elle le réjouit et lui révèle ses secrets.
18
19
ἐὰν ἀποπλανηθῇ, ἐγκαταλείψει αὐτὸν καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ.
S'il s'égare, elle l'abandonne, et le livre à sa perte.
19
20
Συντήρησον καιρὸν καὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ καὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇς·
Observe le temps et garde-toi du mal, et n'aie pas à rougir de toi-même.
20
21
ἔστιν γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις.
Il y a une honte qui amène le péché, et il y a une honte qui attire la gloire et la grâce.
21
22
μὴ λάβῃς πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου.
N'aie égard à personne au préjudice de ton âme, et ne rougis pas pour ta perte.
22
23
μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ χρείας·
Ne retiens pas une parole au temps du salut, [et ne cache pas ta sagesse par vaine gloire] ;
23
24
ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία καὶ παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης.
car c'est au langage qu'on reconnaît la sagesse, aux paroles de la langue que se montre la science.
24
25
μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ καὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηθι.
Ne contredis pas la vérité, mais rougis de manquer d'instruction.
25
26
μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ.
N'aie pas honte de confesser tes péchés, et ne lutte pas contre le cours du fleuve.
26
27
καὶ μὴ ὑποστρώσῃς ἀνθρώπῳ μωρῷ σεαυτὸν καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον δυνάστου.
Ne te soumets pas à un homme insensé, et n'aie pas égard à la personne d'un puissant.
27
28
ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ κύριος ὁ θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.
Jusqu'à la mort combats pour la vérité, et le Seigneur Dieu combattra pour toi.
28
29
μὴ γίνου θρασὺς ἐν γλώσσῃ σου καὶ νωθρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις σου.
Ne sois pas dur dans ton langage, paresseux et lâche dans tes actions.
29
30
μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ φαντασιοκοπῶν ἐν τοῖς οἰκέταις σου.
Ne sois pas comme un lion dans ta maison, ni capricieux au milieu de tes serviteurs.
30
31
μὴ ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη.
Que ta main ne soit pas étendue pour recevoir, et retirée en arrière pour donner.
31