Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ     47SIRACIDE     47
1
Καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ναθαν προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυιδ.
Ensuite parut Nathan, pour prophétiser dans les jours de David.
1
2
ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου, οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Comme la graisse est séparée de la victime d'action de grâces, ainsi David a été mis à part parmi les enfants d'Israël.
2
3
ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτων.
Il joua avec les lions comme avec des chevreaux, avec les ours comme avec de jeunes agneaux.
3
4
ἐν νεότητι αὐτοῦ οὐχὶ ἀπέκτεινεν γίγαντα καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ Γολιαθ;
Dans sa jeunesse, n'a-t-il pas tué le géant, et ôté l'opprobre du peuple, lorsqu'il leva la main avec la pierre de sa fronde, et abattit l'insolence de Goliath ?
4
5
ἐπεκαλέσατο γὰρ κύριον τὸν ὕψιστον, καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦ.
Car il invoqua le Seigneur, le Très-Haut, et le Seigneur donna la force à sa droite, pour mettre à mort le puissant guerrier, pour élever la corne de son peuple.
5
6
οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις κυρίου ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης·
Aussi on le célébra à cause des dix mille, on le loua à cause des bénédictions du Seigneur, et on lui offrit la couronne de gloire.
6
7
ἐξέτριψεν γὰρ ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐξουδένωσεν Φυλιστιιμ τοὺς ὑπεναντίους, ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέρας.
Car il écrasa les ennemis de tous côtés, il foula aux pieds les Philistins, les adversaires ; il brisa leur puissance jusqu'à ce jour.
7
8
ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν ἁγίῳ ὑψίστῳ ῥήματι δόξης· ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόν.
Dans toutes ses entreprises, il rendit hommage, au Saint, au Très-Haut, dans des paroles de louange, de tout son cœur, il chanta des hymnes, et il aima Celui qui l'avait fait.
8
9
καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέλη·
Il établit des chantres devant l'autel, et, par leur voix, il fit entendre de douces mélodies.
9
10
ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πρωίας ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα.
Il donna de l'éclat aux fêtes, et une splendeur souveraine aux solennités, pendant que les chantres célèbrent le saint nom du Seigneur, et que, dès le matin, ils font résonner le sanctuaire.
10
11
κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ Ισραηλ.
Le Seigneur lui pardonna ses fautes, et il éleva pour toujours sa puissance ; il lui assura une descendance de rois, et le trône de gloire en Israël.
11
12
Μετὰ τοῦτον ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων καὶ δι αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ·
Après lui s'éleva un fils plein de sagesse ; à cause de son père, il vécut dans la prospérité.
12
13
Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης, ᾧ ὁ θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν, ἵνα στήσῃ οἶκον ἐπ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα.
Salomon régna en des jours de paix, Dieu lui ayant procuré le repos tout autour, afin qu'il bâtit un temple à son nom, et préparât un sanctuaire éternel.
13
14
ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητί σου καὶ ἐνεπλήσθης ὡς ποταμὸς συνέσεως.
Comme tu étais sage dans ta jeunesse, et débordant d'intelligence, comme un fleuve !
14
15
γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου, καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων·
Ton esprit a couvert la terre, et tu l'as remplie de sentences au sens caché.
15
16
εἰς νήσους πόρρω ἀφίκετο τὸ ὄνομά σου, καὶ ἠγαπήθης ἐν τῇ εἰρήνῃ σου·
Ton nom est arrivé jusqu'aux îles lointaines, et tu fus aimé dans ta paix.
16
17
ἐν ᾠδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεθαύμασάν σε χῶραι.
Pour tes cantiques, tes proverbes, tes paraboles et tes réponses, le monde t'a admiré.
17
18
ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικεκλημένου θεοῦ Ισραηλ συνήγαγες ὡς κασσίτερον τὸ χρυσίον καὶ ὡς μόλιβον ἐπλήθυνας ἀργύριον.
Au nom du Seigneur Dieu, qui est appelé le Dieu d'Israël, tu as amassé l'or comme l'étain, et amoncelé l'argent comme le plomb.
18
19
παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου·
Tu t'es livré aux femmes et tu as donné puissance sur ton corps ;
19
20
ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου
tu as imprimé une tache à ta gloire, et tu as profané ta race, et ainsi tu as attiré la colère sur tes enfants. Je sens une cruelle douleur pour ta folie ;
20
21
γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ.
elle a été cause que l'empire fut partagé en deux, et que d'Ephraïm s'éleva le chef d'un royaume rebelle.
21
22
ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἔκγονα καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρῃ· καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν.
Mais le Seigneur n'abandonnera pas sa miséricorde, et aucune de ses œuvres ne périra. Il ne détruira pas la postérité de son élu, et ne fera pas disparaître la race de celui qui l'aimait. Il a laissé à Jacob un reste, et à David un rejeton de sa race.
22
23
Καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ κατέλιπεν μετ αὐτὸν ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ λαοῦ ἀφροσύνην καὶ ἐλασσούμενον συνέσει Ροβοαμ, ὃς ἀπέστησεν λαὸν ἐκ βουλῆς αὐτοῦ.
Salomon reposa avec ses pères, et il laissa après lui, de sa race, un fils, insensé aux yeux du peuple, dépourvu de prudence, Roboam, qui amena le peuple à s'écarter de ses conseils,
23
24
καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας· καὶ ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν σφόδρα ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν·
et Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël, et ouvrit à Ephraïm la voie de la prévarication. Et les péchés des Israélites se multiplièrent à l'excès, en sorte qu'on les emmena loin de leur pays.
24
25
καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ αὐτούς.
Ils poursuivirent toutes sortes d'iniquités, jusqu'à ce que la vengeance vint fondre sur eux.
25