Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     13ACTES     13
1
Ἦσαν δέ τινες (N τινες ) ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετράρχου (N τετράρχου τετραάρχου) σύντροφος, καὶ Σαῦλος.
Or il y avait à Antioche, dans l'Eglise qui s'y trouvait, des prophètes et des docteurs, Barnabas, et Siméon, appelé Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.
1
2
Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν (N τὸν Σαῦλον Σαῦλον) Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.
Comme ils célébraient le culte du Seigneur, et qu'ils jeûnaient, l'Esprit saint dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
2
3
Τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἀπέλυσαν.
Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent partir.
3
4
(Π) Οὗτοι (N Οὗτοι Αὐτοὶ) μὲν οὖν, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ πνεύματος (N πνεύματος τοῦ ἁγίου ἁγίου πνεύματος) τοῦ ἁγίου, κατῆλθον εἰς τὴν (N τὴν Σελεύκειαν Σελεύκειαν) Σελεύκειαν: ἐκεῖθεν δὲ (Β δὲ τε) (N δὲ τε) ἀπέπλευσαν εἰς τὴν (N τὴν Κύπρον Κύπρον) Κύπρον.
Eux donc, envoyés par l'Esprit saint, descendirent à Séleucie, et de là ils firent voile pour Chypre.
4
5
Καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων: εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην.
Et lorsqu'ils furent arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Or ils avaient aussi Jean pour aide.
5
6
Διελθόντες δὲ τὴν (N τὴν ὅλην τὴν) νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρόν τινα (N τινα ἄνδρα τινὰ) μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς, (Β Βαρϊησοῦς Βαρϊησοῦν) (N Βαρϊησοῦς Βαριησοῦ)
Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Barjésus,
6
7
ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. Οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
qui était avec le proconsul Serge Paul, homme intelligent. Celui-ci ayant fait appeler Barnabas et Saul, demanda à entendre la parole de Dieu.
7
8
Ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας, ὁ μάγος – οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ – ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.
Mais Elymas, le magicien (car c'est ainsi que son nom se traduit), leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi.
8
9
Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου, καὶ (N καὶ ἀτενίσας ἀτενίσας) ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
Mais Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit saint, ayant les yeux arrêtés sur lui, dit :
9
10
εἶπεν, Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου (N κυρίου [τοῦ] κυρίου) τὰς εὐθείας;
O homme rempli de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur, qui sont droites ?
10
11
Καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. Παραχρῆμα δὲ (N δὲ ἐπέπεσεν τε ἔπεσεν) ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.
Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, ne voyant point le soleil, jusqu'à un certain temps. Et à l'instant l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui ; et allant ça et là, il cherchait des gens qui le conduisissent par la main.
11
12
Τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.
Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur.
12
13
(Π) Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν (N τὸν ) Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας. Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα.
Or Paul et ceux qui étaient avec lui ayant fait voile de Paphos, vinrent à Perge en Pamphylie. Mais Jean, s'étant séparé d'eux, s'en retourna à Jérusalem.
13
14
Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς (N τῆς Πισιδίας τὴν Πισιδίαν) Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες (N εἰσελθόντες [εἰσ]ελθόντες) εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ἐκάθισαν.
Pour eux, traversant le pays depuis Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie ; et étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent.
14
15
Μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτούς, λέγοντες, Ἄνδρες ἀδελφοί, εἰ ἔστιν (N ἔστιν λόγος ἐν ὑμῖν τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος) λόγος ἐν ὑμῖν παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.
Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : Hommes frères, si vous avez quelque parole d'exhortation à adresser au peuple, parlez.
15
16
Ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρί, εἶπεν, (Π) Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.
Et Paul, s'étant levé et ayant fait signe de la main, dit : Hommes Israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez.
16
17
Ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ἐξελέξατο (N ἐξελέξατο Ἰσραὴλ ἐξελέξατο) τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, (N Αἰγύπτῳ Αἰγύπτου) καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς.
Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères, et il éleva bien haut ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Egypte, et il les en fit sortir à bras élevé.
17
18
Καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ (N τεσσαρακονταετῆ τεσσερακονταετῆ) χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Et pendant environ quarante ans, il les supporta dans le désert.
18
19
Καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναάν, κατεκληρονόμησεν αὐτοῖς (N αὐτοῖς ) τὴν γῆν αὐτῶν.
Et ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en donna le pays comme propriété.
19
20
Καὶ (N Καὶ μετὰ ταῦτα ) μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα, (N πεντήκοντα πεντήκοντα. Καὶ μετὰ ταῦτα) ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ (N τοῦ [τοῦ]) προφήτου.
Et après cela, pendant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel.
20
21
Κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσαράκοντα. (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα)
Et ensuite, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, durant quarante ans.
21
22
Καὶ μεταστήσας αὐτόν, ἤγειρεν αὐτοῖς (N αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς) τὸν Δαυὶδ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.
Et Dieu, l'ayant déposé, leur suscita David pour roi, à qui aussi il rendit témoignage en disant : J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés.
22
23
Τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτηρίαν, (N σωτηρίαν σωτῆρα Ἰησοῦν)
C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un Sauveur pour Israël, Jésus,
23
24
προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας τῷ (N τῷ παντὶ τῷ λαῷ) Ἰσραήλ.
Jean ayant prêché d'avance, avant sa venue, un baptême de repentance à tout le peuple d'Israël.
24
25
Ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ (Β ὁ ) (N ) Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τίνα (N Τίνα με Τί ἐμὲ) με ὑπονοεῖτε εἶναι; Οὐκ εἰμὶ ἐγώ. Ἀλλ’ ἰδού, ἔρχεται μετ’ ἐμέ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.
Et lorsque Jean accomplissait sa course, il disait : Qui pensez-vous que je sois ? Je ne le suis pas, moi ; mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers des pieds.
25
26
Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ὑμῖν (N ὑμῖν ὁ ἡμῖν ὁ) ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. (N ἀπεστάλη ἐξαπεστάλη)
Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole de ce salut est envoyée.
26
27
Οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν (Β ἐν ) Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν.
Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, ayant méconnu ce Jésus, ont aussi, en le jugeant, accompli les paroles des prophètes, qui se lisent chaque jour de sabbat.
27
28
Καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ᾐτήσαντο Πιλάτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν.
Et, bien qu'ils ne trouvassent aucun motif de mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir.
28
29
Ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.
Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui avait été écrit de lui, après l'avoir descendu du bois, ils le mirent dans un sépulcre.
29
30
Ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν:
Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts ;
30
31
ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινές εἰσιν (N εἰσιν [νῦν] εἰσιν) μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.
et il est apparu, pendant plusieurs jours, à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, lesquels sont maintenant ses témoins auprès du peuple.
31
32
Καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν (N αὐτῶν [αὐτῶν]) ἡμῖν, ἀναστήσας Ἰησοῦν:
Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle, quant à la promesse faite aux pères, que cette promesse Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, ayant ressuscité Jésus,
32
33
ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ (N τῷ δευτέρῳ γέγραπται γέγραπται τῷ δευτέρῳ) δευτέρῳ γέγραπται, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.
comme aussi il est écrit dans le Psaume second : Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
33
34
Ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.
Or, qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de telle sorte qu'il ne retournera plus à la corruption, il l'a dit ainsi : Je vous donnerai les choses saintes de David, qui sont certaines.
34
35
Διὸ (N Διὸ Διότι) καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν:
C'est pourquoi aussi il dit dans un autre endroit : Tu ne permettras point que ton Saint voie la corruption.
35
36
Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδεν διαφθοράν:
Car David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, s'est endormi et a été réuni à ses pères, et il a vu la corruption.
36
37
ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδεν διαφθοράν.
Mais Celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption.
37
38
Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται:
Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée ;
38
39
καὶ (N καὶ [καὶ]) ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ (N τῷ ) νόμῳ Μωϋσέως (Β Μωϋσέως Μωσέως) δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.
et que de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse, c'est en lui que tout croyant est justifié.
39
40
Βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ’ (N ἐφ’ ὑμᾶς ) ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις,
Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes :
40
41
Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε, καὶ ἀφανίσθητε: ὅτι ἔργον ἐγὼ (N ἐγὼ ἐργάζομαι ἐργάζομαι ἐγὼ) ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ὃ (N ἔργον ὃ) οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.
Voyez, contempteurs, et soyez étonnés et disparaissez ; car je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croirez point, si quelqu'un vous la raconte.
41
42
(Π) Ἐξιόντων δὲ (Β δὲ δὲ αὐτῶν) ἐκ (N ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων αὐτῶν) τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, παρεκάλουν τὰ (N τὰ ἔθνη ) ἔθνη εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα. (Β ῥήματα ῥήματα ταῦτα) (N ῥήματα ῥήματα ταῦτα)
Et comme ils sortaient, ils les priaient de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant.
42
43
Λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ: οἵτινες προσλαλοῦντες, ἔπειθον (N ἔπειθον αὐτοῖς ἔπειθον) αὐτοὺς ἐπιμένειν (N ἐπιμένειν προσμένειν) τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.
Et quand l'assemblée fut dissoute, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui, s'entretenant avec eux, les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu.
43
44
(Π) Τῷ τε (N τε δὲ) ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. (N θεοῦ κυρίου)
Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu.
44
45
Ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ (N τοῦ ) Παύλου λεγομένοις, (N λεγομένοις λαλουμένοις) ἀντιλέγοντες (N ἀντιλέγοντες καὶ ) καὶ βλασφημοῦντες.
Mais les Juifs, voyant ces foules, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, contredisant et blasphémant.
45
46
Παρρησιασάμενοι δὲ (N δὲ ὁ τε ὁ) ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. Ἐπειδὴ δὲ (N δὲ ἀπωθεῖσθε ἀπωθεῖσθε) ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.
Et Paul et Barnabas s'enhardissant, dirent : C'était à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu ; mais puisque vous la rejetez, et que vous ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens ;
46
47
Οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
car le Seigneur nous l'a ainsi commandé : Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre.
47
48
Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρεν, (Β ἔχαιρεν ἔχαιρον) (N ἔχαιρεν ἔχαιρον) καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Les païens, entendant cela, étaient dans la joie et glorifiaient la parole du Seigneur ; et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
48
49
Διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας.
Or la parole du Seigneur se répandait par toute la contrée.
49
50
Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας καὶ (N καὶ τὰς τὰς) τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν (N τὸν Βαρνάβαν Βαρναβᾶν) Βαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire.
50
51
Οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν αὐτῶν (N αὐτῶν ) ἐπ’ αὐτούς, ἦλθον εἰς Ἰκόνιον.
Mais ceux-ci, ayant secoué la poussière de leurs pieds contre eux, allèrent à Iconium.
51
52
Οἱ δὲ (N δὲ τε) μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.
Et les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit saint.
52