Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     17ACTES     17
1
Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολλωνίαν, (N Ἀπολλωνίαν τὴν Ἀπολλωνίαν) ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ἡ (N ) συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων:
Or après avoir fait route par Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était une synagogue des Juifs.
1
2
κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,
Or, selon sa coutume, Paul entra vers eux, et durant trois sabbats il discuta avec eux d'après les Ecritures,
2
3
διανοίγων καὶ παρατιθέμενος, ὅτι Τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς Ἰησοῦς, (N Ἰησοῦς [ὁ] Ἰησοῦς) ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.
expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts ; et ce Christ, disait-il, c'est Jésus que moi je vous annonce,
3
4
Καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πολὺ (N πολὺ πλῆθος πλῆθος πολύ) πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι.
Et quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et des femmes de qualité en bon nombre.
4
5
Προσλαβόμενοι (N Προσλαβόμενοι Ζηλώσαντες) δὲ οἱ Ἰουδαῖοι οἱ (N οἱ ἀπειθοῦντες καὶ προσλαβόμενοι) ἀπειθοῦντες, τῶν ἀγοραίων τινὰς (N τινὰς ἄνδρας ἄνδρας τινὰς) ἄνδρας πονηρούς, καὶ ὀχλοποιήσαντες, ἐθορύβουν τὴν πόλιν: ἐπιστάντες (N ἐπιστάντες τε καὶ ἐπιστάντες) τε τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος, ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν (N ἀγαγεῖν προαγαγεῖν) εἰς τὸν δῆμον.
Mais les Juifs, devenus jaloux, et ayant recruté quelques méchants hommes de la populace et provoqué un rassemblement, troublaient la ville ; et s'attroupant devant la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple.
5
6
Μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς, ἔσυρον τὸν (N τὸν ) Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν,
Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant : Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici,
6
7
οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων: καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν, βασιλέα λέγοντες (N λέγοντες ἕτερον ἕτερον λέγοντες) ἕτερον εἶναι, Ἰησοῦν.
et Jason les a reçus ; et tous ceux-là agissent contre les édits de César, en disant qu'il y a un autre roi, Jésus.
7
8
Ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα.
Et ils émurent la foule et les magistrats de la ville qui entendaient ces choses.
8
9
Καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς.
Et après avoir reçu caution de Jason et des autres, ils les laissèrent aller.
9
10
(Π) Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς (N τῆς ) νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν: οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν ἀπῄεσαν (N ἀπῄεσαν τῶν Ἰουδαίων τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν) τῶν Ἰουδαίων.
Mais les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée ; ceux-ci, étant arrivés, se rendirent à la synagogue des Juifs.
10
11
Οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ (N τὸ ) καθ’ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.
Or ces Juifs étaient plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Ecritures, pour savoir s'il en était ainsi.
11
12
Πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.
Beaucoup donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de distinction, et des hommes en assez grand nombre.
12
13
Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς (N τοὺς καὶ ταράσσοντες τοὺς) ὄχλους.
Mais quand les Juifs de Thessalonique surent qu'à Bérée aussi la Parole de Dieu était annoncée par Paul, ils vinrent là aussi agiter et troubler la foule.
13
14
Εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς (N ὡς ἕως) ἐπὶ τὴν θάλασσαν: ὑπέμενον (N ὑπέμενον δὲ ὑπέμεινάν τε) δὲ ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ.
Mais aussitôt alors les frères firent sortir Paul, pour aller jusqu'à la mer, et Silas et Timothée demeurèrent là.
14
15
Οἱ δὲ καθιστῶντες (N καθιστῶντες καθιστάνοντες) τὸν Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν (N αὐτὸν ἕως ἕως) ἕως Ἀθηνῶν: καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Τιμόθεον, (N Τιμόθεον τὸν Τιμόθεον) ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτόν, ἐξῄεσαν.
Et ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes ; et après avoir reçu, pour Silas et Timothée, l'ordre de venir vers lui au plus tôt, ils partirent.
15
16
(Π) Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, θεωροῦντι (N θεωροῦντι θεωροῦντος) κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν.
Or, pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'irritait au dedans de lui, en voyant cette ville pleine d'idoles.
16
17
Διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας.
Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et avec les hommes craignant Dieu, et, sur la place publique, tous les jours, avec ceux qui s'y trouvaient.
17
18
Τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ τῶν (N τῶν Στοϊκῶν Στοϊκῶν) Στοϊκῶν (Β Στοϊκῶν Στωϊκῶν) φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ. Καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; Οἱ δέ, Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι: ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο.
Et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et stoïciens entraient en conflit avec lui. Et les uns disaient : Que veut bien dire ce discoureur ? Et les autres : Il paraît être un prédicateur de divinités étrangères ; parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection.
18
19
Ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ, ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες, Δυνάμεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;
Et l'ayant pris, ils le conduisirent à l'Aréopage, disant : Pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu annonces ?
19
20
Ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν: βουλόμεθα οὖν γνῶναι, τί (N τί ἂν θέλοι τίνα θέλει) ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι –
Car nous t'entendons dire certaines choses étranges ; nous désirons donc savoir ce que signifient ces choses.
20
21
Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, (N εὐκαίρουν ηὐκαίρουν) ἢ λέγειν τι καὶ (N καὶ ἀκούειν ἢ ἀκούειν τι) ἀκούειν καινότερον.
Or tous les Athéniens et les résidents étrangers ne passaient leur temps à rien autre qu'à dire ou à écouter des nouvelles.
21
22
(Π) Σταθεὶς δὲ ὁ (N [ὁ]) Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου πάγου ἔφη, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ.
Alors Paul, se tenant au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vois qu'à tous égards vous êtes on ne peut plus religieux.
22
23
Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ θεῷ. Ὃν (N Ὃν ) οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον (N τοῦτον τοῦτο) ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.
Car en parcourant votre ville et en regardant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit : A un dieu inconnu. Ce donc que vous honorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce.
23
24
Ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος, οὐρανοῦ καὶ γῆς κύριος (N κύριος ὑπάρχων ὑπάρχων κύριος) ὑπάρχων, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ,
Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme ;
24
25
οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων (N ἀνθρώπων ἀνθρωπίνων) θεραπεύεται, προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσιν ζωὴν καὶ πνοὴν κατὰ (N κατὰ καὶ τὰ) πάντα:
il n'est point non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous vie et respiration et toutes choses.
25
26
ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς αἵματος (N αἵματος ) πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν (N πᾶν τὸ πρόσωπον παντὸς προσώπου) τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν:
Il a fait aussi que, sorties d'un seul, toutes les nations des hommes habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés, et les bornes de leur habitation ;
26
27
ζητεῖν τὸν κύριον, (N κύριον θεόν) εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα.
afin qu'ils cherchent Dieu pour voir s'ils pourraient le toucher de la main et le trouver, lui qui pourtant n'est pas loin de chacun de nous ;
27
28
Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καί ἐσμεν: ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν.
car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être ; comme aussi quelques-uns de vos poètes l'ont dit : Car c'est de lui que nous sommes aussi la race.
28
29
Γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.
Etant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'invention de l'homme.
29
30
Τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεός, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσιν (N πᾶσιν πάντας) πανταχοῦ μετανοεῖν:
Passant donc sur ces temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant aux hommes qu'ils se repentent tous, en tous lieux,
30
31
διότι (N διότι καθότι) ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a fourni à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts.
31
32
(Π) Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον: οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἀκουσόμεθά σου πάλιν (N πάλιν περὶ τούτου περὶ τούτου καὶ πάλιν) περὶ τούτου.
Mais quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent : Nous t'entendrons là-dessus encore une autre fois.
32
33
Καὶ (N Καὶ ) οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν.
C'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux.
33
34
Τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ, ἐπίστευσαν: ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.
Mais quelques hommes s'étant attachés à lui, crurent, entre lesquels aussi Denys, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.
34